Thông Tin Doanh Nghiệp - Thông báo doanh nghiệp
 
Căn cứ công văn số 674/CCT-QLN ngày 22/4/2019 của Chi cục thuế huyện Châu Thành về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận, giấy phép đối với Công ty TNHH Vạn Lộc - SD. Phòng Đăng ký kinh doanh có Thông báo QDCB/105694 ngày 25/6/2019 đề nghị doanh nghiệp báo cáo về việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung chi tiết đính kèm theo Thông báo
 
Căn cứ công văn số 2162/KV1-ĐQLT ngày 26/3/2019 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 về việc cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Khánh An Hoàn báo cáo về việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm.
 
Chi tiết theo tài liệu đính kèm:
 
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; Căn cứ Thông báo số 994/TB-PC06 ngày 30/11/2018 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Phòng Đăng ký kinh doanh có Thông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cụ thể theo tài liệu đính kèm như sau:
 
Thực hiện Công văn 4794/BKHĐT-PTDN ngày 13/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019, UBDN tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1927/KH-UBND ngày 08/8/2018 về việc trợ giúp đào tạo cho DNNVV năm 2019, cụ thể như tài liệu đính kèm:
 
Người đại diện theo pháp luật của các doah nghiệp sau không đến Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn theo quy định do đó Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014
Căn cứ công văn số 674/CCT-QLN ngày 22/4/2019 của Chi cục thuế huyện Châu Thành về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận, giấy phép đối với Công ty TNHH Vạn Lộc - SD. Phòng Đăng ký kinh doanh có Thông báo QDCB/105694 ngày 25/6/2019 đề nghị doanh nghiệp báo cáo về việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung chi tiết đính kèm theo Thông báo
6/25/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpTinThông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ công văn số 674/CCT-QLN ngày 22/4/2019 của Chi cục thuế huyện Châu Thành về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận, giấy phép đối với Công ty TNHH Vạn Lộc - SD. Phòng Đăng ký kinh doanh có Thông báo QDCB/105694 ngày 25/6/2019 đề nghị doanh nghiệp báo cáo về việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung chi tiết đính kèm theo Thông báo
6/25/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệpThông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp
Căn cứ công văn số 2162/KV1-ĐQLT ngày 26/3/2019 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 về việc cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Khánh An Hoàn báo cáo về việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm.
4/16/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpThông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ công văn số 2162/KV1-ĐQLT ngày 26/3/2019 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 về việc cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Khánh An Hoàn báo cáo về việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm.
4/16/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 03 năm 2019Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 03 năm 2019
Chi tiết theo tài liệu đính kèm:
4/16/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpDanh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 03 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết theo tài liệu đính kèm:
4/16/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp đối với DNTN Mỹ Phụng và Công ty TNHH SunChungYêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp đối với DNTN Mỹ Phụng và Công ty TNHH SunChung
Chi tiết theo công văn đính kèm như sau:
12/14/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpYêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp đối với DNTN Mỹ Phụng và Công ty TNHH SunChung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết theo công văn đính kèm như sau:
12/14/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Toàn Thắng 24HThông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Toàn Thắng 24H
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
Căn cứ Thông báo số 994/TB-PC06 ngày 30/11/2018 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
Phòng Đăng ký kinh doanh có Thông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cụ thể theo tài liệu đính kèm như sau:
12/4/2018 9:55 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpThông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Toàn Thắng 24H/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
Căn cứ Thông báo số 994/TB-PC06 ngày 30/11/2018 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
Phòng Đăng ký kinh doanh có Thông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cụ thể theo tài liệu đính kèm như sau:
12/4/2018 9:55 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2019Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2019
Thực hiện Công văn 4794/BKHĐT-PTDN ngày 13/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019, UBDN tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1927/KH-UBND ngày 08/8/2018 về việc trợ giúp đào tạo cho DNNVV năm 2019, cụ thể như tài liệu đính kèm:
11/13/2018 4:10 PMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệpTinKế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn 4794/BKHĐT-PTDN ngày 13/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019, UBDN tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1927/KH-UBND ngày 08/8/2018 về việc trợ giúp đào tạo cho DNNVV năm 2019, cụ thể như tài liệu đính kèm:
11/13/2018 4:10 PMYesĐã ban hành
Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018
Chi tiết theo danh sách đính kèm:
10/8/2018 4:40 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpDanh sách doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết theo danh sách đính kèm:
10/8/2018 4:40 PMYesĐã ban hành
Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018
Chi tiết như sau:
10/8/2018 4:40 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpDanh sách doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết như sau:
10/8/2018 4:40 PMYesĐã ban hành
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018
Danh sách đính kèm  như sau:
8/20/2018 9:05 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpDanh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách đính kèm  như sau:
8/20/2018 9:05 AMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:
Người đại diện theo pháp luật của các doah nghiệp sau không đến Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn theo quy định do đó Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
8/20/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Người đại diện theo pháp luật của các doah nghiệp sau không đến Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn theo quy định do đó Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
8/20/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệpDoanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
Xem tài liệu đính kèm
7/13/2018 4:35 PMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpTinDoanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xem tài liệu đính kèm
7/13/2018 4:35 PMYesĐã ban hành
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018
Xem tài liệu đính kèm
7/13/2018 4:20 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệp; Thông báo doanh nghiệpTinDanh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xem tài liệu đính kèm
7/13/2018 4:20 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV  của quỹ phát triển DNNVVHỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV  của quỹ phát triển DNNVV
Thông báo như sau:
3/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệpHỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV  của quỹ phát triển DNNVV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo như sau:
3/7/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019 và triển khai thực hiện nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủThông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019 và triển khai thực hiện nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ
- Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nêu ý kiến về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nội dung thông tin doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm 2018 -2019.

- Đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp được quy định tại Điều 8 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP
3/7/2018 8:30 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệpThông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019 và triển khai thực hiện nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
- Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nêu ý kiến về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nội dung thông tin doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm 2018 -2019.

- Đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp được quy định tại Điều 8 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP
3/7/2018 8:30 AMYesĐã ban hành
Thông báo vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThông báo vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Căn cứ công văn số 1401/CV-CCT ngày 25/10/2017 của Chi cục thuế huyện Tân Biên về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với DNTN Nguyễn Thị Mộng Thường, Công ty TNHH Huỳnh Tấn Lộc TB, Công ty TNHH Được Lộc. Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành ra thông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nêu trên. Đề nghị người đại diện theo pháp luật đến phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong nêu trong thông báo. Quá thời hạn giải trình nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
11/6/2017 9:15 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệpThông báo vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ công văn số 1401/CV-CCT ngày 25/10/2017 của Chi cục thuế huyện Tân Biên về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với DNTN Nguyễn Thị Mộng Thường, Công ty TNHH Huỳnh Tấn Lộc TB, Công ty TNHH Được Lộc. Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành ra thông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nêu trên. Đề nghị người đại diện theo pháp luật đến phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong nêu trong thông báo. Quá thời hạn giải trình nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
11/6/2017 9:15 AMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HÀO TRÌNHQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HÀO TRÌNH
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HÀO TRÌNH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HOA NGỌC DIỆPQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HOA NGỌC DIỆP
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HOA NGỌC DIỆP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN LÊ VĂN LÊQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN LÊ VĂN LÊ
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN LÊ VĂN LÊ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN HỒNG NANGQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN HỒNG NANG
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN HỒNG NANG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN TƯỜNG LINHQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN TƯỜNG LINH
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN TƯỜNG LINH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỆT PHƯƠNGQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỆT PHƯƠNG
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỆT PHƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệpQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: CHI NHÁNH 1 - DNTN HUỲNH ANH THƯQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: CHI NHÁNH 1 - DNTN HUỲNH ANH THƯ
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: CHI NHÁNH 1 - DNTN HUỲNH ANH THƯ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN1- DNTN XUÂN VŨ Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN1- DNTN XUÂN VŨ
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN1- DNTN XUÂN VŨ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  CN 1,2,3 - DNTN THIÊN KIM VÀNGQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  CN 1,2,3 - DNTN THIÊN KIM VÀNG
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  CN 1,2,3 - DNTN THIÊN KIM VÀNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN-DNTN TẤN PHÚCQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN-DNTN TẤN PHÚC
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN-DNTN TẤN PHÚC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN- CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VĂNQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN- CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VĂN
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN- CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VĂN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CÔNG NHẬT TÂNQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CÔNG NHẬT TÂN
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CÔNG NHẬT TÂN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN ĐIỀN PHÚQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN ĐIỀN PHÚ
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN ĐIỀN PHÚ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANHQUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
7/31/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH/PublishingImages/2017-07/SoKHDT_Key_31072017103257.JPG
7/31/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next