Thông Tin Doanh Nghiệp - Thông tin doanh nghiệp
 
Người đại diện theo pháp luật của các doah nghiệp sau không đến Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn theo quy định do đó Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018
Danh sách đính kèm  như sau:
8/20/2018 9:05 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpDanh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách đính kèm  như sau:
8/20/2018 9:05 AMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:
Người đại diện theo pháp luật của các doah nghiệp sau không đến Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn theo quy định do đó Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
8/20/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Người đại diện theo pháp luật của các doah nghiệp sau không đến Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn theo quy định do đó Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
8/20/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệpDoanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
Xem tài liệu đính kèm
7/13/2018 4:35 PMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpTinDoanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xem tài liệu đính kèm
7/13/2018 4:35 PMYesĐã ban hành
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018
Xem tài liệu đính kèm
7/13/2018 4:20 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệp; Thông báo doanh nghiệpTinDanh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xem tài liệu đính kèm
7/13/2018 4:20 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV  của quỹ phát triển DNNVVHỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV  của quỹ phát triển DNNVV
Thông báo như sau:
3/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệpHỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV  của quỹ phát triển DNNVV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo như sau:
3/7/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019Thông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019
Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nêu ý kiến về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nội dung thông tin doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm 2018 -2019.
3/7/2018 8:30 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệpThông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nêu ý kiến về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nội dung thông tin doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm 2018 -2019.
3/7/2018 8:30 AMYesĐã ban hành
Thông báo vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThông báo vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Căn cứ công văn số 1401/CV-CCT ngày 25/10/2017 của Chi cục thuế huyện Tân Biên về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với DNTN Nguyễn Thị Mộng Thường, Công ty TNHH Huỳnh Tấn Lộc TB, Công ty TNHH Được Lộc. Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành ra thông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nêu trên. Đề nghị người đại diện theo pháp luật đến phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong nêu trong thông báo. Quá thời hạn giải trình nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
11/6/2017 9:15 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệpThông báo vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ công văn số 1401/CV-CCT ngày 25/10/2017 của Chi cục thuế huyện Tân Biên về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với DNTN Nguyễn Thị Mộng Thường, Công ty TNHH Huỳnh Tấn Lộc TB, Công ty TNHH Được Lộc. Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành ra thông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nêu trên. Đề nghị người đại diện theo pháp luật đến phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình trong nêu trong thông báo. Quá thời hạn giải trình nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
11/6/2017 9:15 AMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HÀO TRÌNHQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HÀO TRÌNH
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HÀO TRÌNH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HOA NGỌC DIỆPQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HOA NGỌC DIỆP
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN HOA NGỌC DIỆP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN LÊ VĂN LÊQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN LÊ VĂN LÊ
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN LÊ VĂN LÊ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN HỒNG NANGQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN HỒNG NANG
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN HỒNG NANG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN TƯỜNG LINHQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN TƯỜNG LINH
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỄN TƯỜNG LINH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỆT PHƯƠNGQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỆT PHƯƠNG
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết đinh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN NGUYỆT PHƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệpQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: CHI NHÁNH 1 - DNTN HUỲNH ANH THƯQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: CHI NHÁNH 1 - DNTN HUỲNH ANH THƯ
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: CHI NHÁNH 1 - DNTN HUỲNH ANH THƯ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN1- DNTN XUÂN VŨ Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN1- DNTN XUÂN VŨ
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN1- DNTN XUÂN VŨ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  CN 1,2,3 - DNTN THIÊN KIM VÀNGQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  CN 1,2,3 - DNTN THIÊN KIM VÀNG
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  CN 1,2,3 - DNTN THIÊN KIM VÀNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN-DNTN TẤN PHÚCQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN-DNTN TẤN PHÚC
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN-DNTN TẤN PHÚC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN- CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VĂNQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN- CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VĂN
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CN- CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VĂN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CÔNG NHẬT TÂNQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CÔNG NHẬT TÂN
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CÔNG NHẬT TÂN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN ĐIỀN PHÚQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN ĐIỀN PHÚ
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: DNTN ĐIỀN PHÚ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANHQUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
7/31/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH/PublishingImages/2017-07/SoKHDT_Key_31072017103257.JPG
7/31/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ - Thương mại - Vận tải Châu Huỳnh PhátQuyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ - Thương mại - Vận tải Châu Huỳnh Phát
Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do người đại diện pháp luật không đến Phòng Đăng ký kinh doanh giải trình theo quy định
1/25/2017 10:30 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpQuyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ - Thương mại - Vận tải Châu Huỳnh Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do người đại diện pháp luật không đến Phòng Đăng ký kinh doanh giải trình theo quy định
1/25/2017 10:30 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc vị phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThông báo về việc vị phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
12/9/2016 10:45 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpThông báo về việc vị phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2016 10:45 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc vị phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThông báo về việc vị phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
12/9/2016 10:45 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpThông báo về việc vị phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2016 10:45 AMYesĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệpQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
12/9/2016 10:45 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp; Thông tin doanh nghiệpQuyết định thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2016 10:45 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường họp thu hồi giấy chứng nận đăng ký doanh nghiệpThông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường họp thu hồi giấy chứng nận đăng ký doanh nghiệp
Công ty TNHH Việt Dương Tây Ninh

Căn cứ công văn số 766/CAT-CSKT ngày 23/9/2016 của Công an tỉnh Tây Ninh về việc thông báo hành vi giả mạo chữ ký.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của Công ty TNHH Việt Dương Tây Ninh như sau: Doanh nghiệp vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: "Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo"

 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ký Thông báo này, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Quyết định hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ngày 08/01/2015 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 29/7/2015 trên cơ sở các thông tin giả mạo và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất.

Đính kèm thông báo vi phạm của doanh nghiệp TB 64 ngày 14-10-2016 - Việt Dương Tây Ninh.PDF10/20/2016 9:15 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệpThông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường họp thu hồi giấy chứng nận đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Việt Dương Tây Ninh
10/20/2016 9:15 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpQuyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
10/31/2013 7:45 AMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp(None)Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
10/31/2013 7:45 AMNoĐã ban hành
Thông báoThông báo
Thông báo về việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
10/9/2013 1:55 PMĐã ban hànhThông báo doanh nghiệp(None)Thông báo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
10/9/2013 1:55 PMNoĐã ban hành