Chi bộ - Tin tức sự kiện
 
Nội dung họp chi bộ tháng 8 năm 2018
 
Nội dung họp chi bộ tháng 7 năm 2018
 
Nội dung họp chi bộ tháng 6 năm 2018
 
Nội dung họp chi bộ tháng 5 năm 2018
 
Nội dung họp chi bộ tháng 4 năm 2018
 
Nội dung họp chi bộ tháng 3 năm 2018
 
​NỘI DUNG HỌP CHI BỘ 1. NAM 2018.doc
 
​Họp chi bộ tháng 12.doc
 
​Họp chi bộ tháng 11.doc
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
9/6/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./PublishingImages/2018-09/hoctaphcm_Key_06092018092741.jpg
9/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 7 năm 2018Nội dung họp chi bộ tháng 7 năm 2018
Nội dung họp chi bộ tháng 7 năm 2018
7/19/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 7 năm 2018/PublishingImages/2018-09/hopchibo_Key_06092018092144.JPG
Nội dung họp chi bộ tháng 7 năm 2018
7/19/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 3 năm 2018Nội dung họp chi bộ tháng 3 năm 2018
Nội dung họp chi bộ tháng 3 năm 2018
3/17/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 3 năm 2018/PublishingImages/2018-09/hopchibo_Key_06092018091437.JPG
Nội dung họp chi bộ tháng 3 năm 2018
3/17/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 8 năm 2018Nội dung họp chi bộ tháng 8 năm 2018
Nội dung họp chi bộ tháng 8 năm 2018
8/22/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 8 năm 2018/PublishingImages/2018-09/hopchibo_Key_06092018092342.JPG
Nội dung họp chi bộ tháng 8 năm 2018
8/22/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 1 năm 2018Nội dung họp chi bộ tháng 1 năm 2018
1/24/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 1 năm 2018/PublishingImages/2018-09/hopchibo_Key_06092018091148.JPG
1/24/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 4 năm 2018Nội dung họp chi bộ tháng 4 năm 2018
Nội dung họp chi bộ tháng 4 năm 2018
4/20/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 4 năm 2018/PublishingImages/2018-09/hopchibo_Key_06092018091605.JPG
Nội dung họp chi bộ tháng 4 năm 2018
4/20/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 9 năm 2017Nội dung họp chi bộ tháng 9 năm 2017
9/10/2017 2:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 9 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2017 2:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 5 năm 2018Nội dung họp chi bộ tháng 5 năm 2018
Nội dung họp chi bộ tháng 5 năm 2018
5/22/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 5 năm 2018/PublishingImages/2018-09/hopchibo_Key_06092018091827.JPG
Nội dung họp chi bộ tháng 5 năm 2018
5/22/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2014KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2014
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015.Chi ủy Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch Phát triển đảng viên mới năm 2014.
5/27/2014 8:50 AMĐã ban hànhBáo cáo(None)KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015.Chi ủy Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch Phát triển đảng viên mới năm 2014.
5/27/2014 8:50 AMNoĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 6 năm 2018Nội dung họp chi bộ tháng 6 năm 2018
Nội dung họp chi bộ tháng 6 năm 2018
6/22/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 6 năm 2018/PublishingImages/2018-09/hopchibo_Key_06092018092017.JPG
Nội dung họp chi bộ tháng 6 năm 2018
6/22/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 12 năm 2017Nội dung họp chi bộ tháng 12 năm 2017
12/10/2017 2:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 12 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2017 2:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 11 năm 2017Nội dung họp chi bộ tháng 11 năm 2017
11/10/2017 2:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 11 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2017 2:00 AMYesĐã ban hành
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kémNâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém
5/27/2014 8:30 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2014 8:30 AMNoĐã ban hành
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2014KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2014
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạchh và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015. Chi ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh lập Kế hoạch Xây dựng chi bộ Trong sạch, vững mạnh năm 2014
5/27/2014 8:30 AMĐã ban hànhBáo cáo(None)KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạchh và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015. Chi ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh lập Kế hoạch Xây dựng chi bộ Trong sạch, vững mạnh năm 2014
5/27/2014 8:30 AMNoĐã ban hành
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014
Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và Hướng dẫn số 133-HD/BTGĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
5/27/2014 8:25 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và Hướng dẫn số 133-HD/BTGĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
5/27/2014 8:25 AMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2014Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2014
6/6/2014 8:15 AMĐã ban hànhBáo cáo(None)Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2014 8:15 AMNoĐã ban hành
 NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG  02  NĂM 2017 (Theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,Và bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG  02  NĂM 2017 (Theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,Và bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá
2/10/2017 1:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTin NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG  02  NĂM 2017 (Theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,Và bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/10/2017 1:00 AMYesĐã ban hành
Công tác Chi bộ 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng công tác Chi bộ 6 tháng cuối năm 2014Công tác Chi bộ 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng công tác Chi bộ 6 tháng cuối năm 2014
6/6/2014 8:10 AMĐã ban hànhBáo cáo(None)Công tác Chi bộ 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng công tác Chi bộ 6 tháng cuối năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2014 8:10 AMNoĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 8Nội dung họp chi bộ tháng 8
8/10/2017 2:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 8/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/10/2017 2:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 7Nội dung họp chi bộ tháng 7
7/10/2017 2:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 7/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/10/2017 2:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 3 năm 2017 (Theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,   Và bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII),  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị)Nội dung họp chi bộ tháng 3 năm 2017 (Theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,   Và bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII),  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị)
3/10/2017 1:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 3 năm 2017 (Theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,   Và bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII),  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/10/2017 1:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 10 năm 2017Nội dung họp chi bộ tháng 10 năm 2017
10/10/2017 2:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 10 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2017 2:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 6Nội dung họp chi bộ tháng 6
6/10/2017 1:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 6/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/10/2017 1:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 5 năm 2017Nội dung họp chi bộ tháng 5 năm 2017
5/10/2017 1:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 5 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/10/2017 1:00 AMYesĐã ban hành
Nội dung họp chi bộ tháng 4 năm 2017Nội dung họp chi bộ tháng 4 năm 2017
4/10/2017 1:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNội dung họp chi bộ tháng 4 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2017 1:00 AMYesĐã ban hành
NỘI DUNG HỌP CHI BỘ                                               THÁNG  01  NĂM 2017       (Theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,   Và bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII),  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngàyNỘI DUNG HỌP CHI BỘ                                               THÁNG  01  NĂM 2017       (Theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,   Và bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII),  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
1/10/2017 1:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNỘI DUNG HỌP CHI BỘ                                               THÁNG  01  NĂM 2017       (Theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,   Và bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII),  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2017 1:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị Chị bộ thường kỳ tháng 7/2014 và Lễ phát thẻ Đảng viênHội nghị Chị bộ thường kỳ tháng 7/2014 và Lễ phát thẻ Đảng viên
Chiều ngày 11/7/2014, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị họp thường kỳ tháng 7/2014.
Tham dự Hội nghị có các Đảng viên trong Chi bộ, chủ trì Hội nghị đồng chí Hà Văn Cung, Bí thư Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

            Hội nghị thông qua báo cáo công tác Chi bộ tháng 6 và phương hướng thông qua tháng 7 năm 2014, cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vĩnh Hạnh Phó Bí thư Chi bộ đọc quyết định phát thẻ Đảng viên cho đồng chí Phạm Hồng Ngân Hà, Nguyễn Thị Thu Hạnh và Ngụy Thị Kim Loan. 

 

Đồng chí Hà Văn Cung trao thẻ Đảng viên cho đồng chí trong Chi bộ.
Thanh Tiền.

 

7/17/2014 7:50 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Hội nghị Chị bộ thường kỳ tháng 7/2014 và Lễ phát thẻ Đảng viên /HoatDongAnh/Tienntt/_W/hop chi bo_jpg.jpg
Chiều ngày 11/7/2014, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị họp thường kỳ tháng 7/2014.
7/17/2014 7:50 AMYesĐã ban hành