Dự Án Đầu Tư - Hạng mục mua sắm công
 
Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 201939.bc.signed.pdf
 
​ Triển khai công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng02. tang cuong cong tac dau thau qua mang.pdf
 
​ Thực hiện nhiệm vụ triển khai tổ chức đấu thầu qua mạng quy định tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, ...
 
​Thời gian qua nhiều đơn vị, địa phương thực hiện công tác đấu thầu mua sắm tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế đó là lập kế hoạch chưa đầy đủ, gần đến thời điểm thực hiện mới đề nghị nên dẫn đến việc đề xuất mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu. Để chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: tài ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
  
  
  
  
Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019

Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 201939.bc.signed.pdf
2/10/2020 3:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg28Yes
Triển khai công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạngTriển khai công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng

Triển khai công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng02. tang cuong cong tac dau thau qua mang.pdf

2/10/2020 3:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg31Yes
Đôn đốc tình hình triển khai đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủĐôn đốc tình hình triển khai đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ triển khai tổ chức đấu thầu qua mạng quy định tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Văn bản số 3012/UBND-KTN ngày 4/12/2018 và Văn bản số 1723/UBND-KTTC ngày 12/8/2019 gửi Các sở, ban, ngành tỉnh; Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01.

Theo số liệu thống kê kết quả đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/11/2019, các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tổ chức 71 gói thầu đấu thầu qua mạng (chiếm tỷ lệ 32.1% về số lượng, bằng 64.2% chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01) với tổng giá trị gói thầu là 329.7 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 15.4% giá trị, bằng 102.6% yêu cầu tại Nghị quyết số 01). Trong đó, có chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thực hiện gói thầu nào qua mạng.

Để đảm bảo mục tiêu đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở ban ngành tỉnh, các ban quản lý dự án và UBND các huyện, thành phố là các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian cuối năm phải khẩn trương thực hiện tối đa các gói thầu trong hạn mức áp dụng đấu thầu qua mạng nhằm để đạt chỉ tiêu theo quy định tại Nghị quyết số 01. Người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Nghị quyết 01.

12/18/2019 3:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg28Yes
Thực hiện công tác đấu thầu mua sắmThực hiện công tác đấu thầu mua sắm

Thời gian qua nhiều đơn vị, địa phương thực hiện công tác đấu thầu mua sắm tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế đó là lập kế hoạch chưa đầy đủ, gần đến thời điểm thực hiện mới đề nghị nên dẫn đến việc đề xuất mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu. Để chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: tài sản, máy móc trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, hàng hóa dịch vụ khác sử dụng nguồn vốn sự nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Toàn văn văn bản tại đây:2816.ub.PDF

12/25/2018 3:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg30Yes