Thông Tin Dự Án - Hạng mục mua sắm công
 
Tổng hợp về tình hình công tác đấu thầu theo các lĩnh vực tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hổn hợp và áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu thầu đối với các gói đấu thầu thuộc dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước từ năm 2016 đến nay
 
V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018.
 
Mua sắm tài sản 2015 (đang cập nhật)
 
Danh mục mua sắm tài sản công năm 2012
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
V/v hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong công tác mua sắm tài sản V/v hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong công tác mua sắm tài sản
10/18/2018 10:00 AMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngTinV/v hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong công tác mua sắm tài sản /PublishingImages/2018-11/huongdan_Key_07112018091309.jpg
10/18/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Mua sắm tài sản 2015Mua sắm tài sản 2015
Mua sắm tài sản 2015 (đang cập nhật)
11/4/2015 1:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngMua sắm tài sản 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mua sắm tài sản 2015 (đang cập nhật)
11/4/2015 1:00 PMNoĐã ban hành
Mua sắm tài sản năm 2012Mua sắm tài sản năm 2012
Danh mục mua sắm tài sản công năm 2012
1/1/2013 2:25 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngMua sắm tài sản năm 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh mục mua sắm tài sản công năm 2012
1/1/2013 2:25 PMNoĐã ban hành
V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018.V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018.
V/v Báo cáo tình hình thực hiện công  tác đấu thầu năm 2018.

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

- UBND các huyện, Thành Phố.

 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 (Điều 81 Khoản 4, Điều 83 Khoản 1 và Điều 84 Khoản 2) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (Điều 129 Khoản 13) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 (Khoản 3 Điều 95) của Chính phủ, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm vừa qua, xác định những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu thầu, đảm bảo mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, cụ thể như sau:

- Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo.

- Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu, theo mẫu biểu hướng dẫn          (đính kèm).

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2019 để Sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cách thức nộp báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, đồng thời gửi file Exel phần tổng hợp số liệu của báo cáo công tác đấu thầu qua địa chỉ email phongthamdinhskhdt@gmail.comkhanhtam18283@gmail.com .

Do đây là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ theo quy định, đề nghị các đơn vị hợp tác chặt chẽ để gửi báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ (nếu có).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

NOI DUNG BC.zip

1/4/2019 8:00 AMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngBài viếtV/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018./PublishingImages/2019-01/140318085659127_Report_Key_04012019075712.jpg
V/v Báo cáo tình hình thực hiện công  tác đấu thầu năm 2018.
1/4/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Tổng hợp về tình hình công tác đấu thầu theo các lĩnh vực tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hổn hợp và áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu thầu đối với các gói đấu thầu thuộc dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước từ năm 2016 đến nayTổng hợp về tình hình công tác đấu thầu theo các lĩnh vực tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hổn hợp và áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu thầu đối với các gói đấu thầu thuộc dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước từ năm 2016 đến nay
Tổng hợp về tình hình công tác đấu thầu theo các lĩnh vực tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hổn hợp và áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu thầu đối với các gói đấu thầu thuộc dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước từ năm 2016 đến nay
10/30/2019 3:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngBài viếtTổng hợp về tình hình công tác đấu thầu theo các lĩnh vực tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hổn hợp và áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu thầu đối với các gói đấu thầu thuộc dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước từ năm 2016 đến nay/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tổng hợp về tình hình công tác đấu thầu theo các lĩnh vực tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hổn hợp và áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu thầu đối với các gói đấu thầu thuộc dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước từ năm 2016 đến nay
10/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018
5/23/2018 5:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngTinHướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018/PublishingImages/2018-09/huongdan_Key_06092018160808.jpg
5/23/2018 5:00 PMNoĐã ban hành