Thông Tin Dự Án - Hạng mục mua sắm công
 
Mua sắm tài sản 2015 (đang cập nhật)
 
Danh mục mua sắm tài sản công năm 2012
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
V/v hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong công tác mua sắm tài sản V/v hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong công tác mua sắm tài sản
10/18/2018 10:00 AMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngTinV/v hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong công tác mua sắm tài sản /PublishingImages/2018-11/huongdan_Key_07112018091309.jpg
10/18/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018
5/23/2018 5:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngTinHướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018/PublishingImages/2018-09/huongdan_Key_06092018160808.jpg
5/23/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Mua sắm tài sản năm 2012Mua sắm tài sản năm 2012
Danh mục mua sắm tài sản công năm 2012
1/1/2013 2:25 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngMua sắm tài sản năm 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh mục mua sắm tài sản công năm 2012
1/1/2013 2:25 PMNoĐã ban hành
Mua sắm tài sản 2015Mua sắm tài sản 2015
Mua sắm tài sản 2015 (đang cập nhật)
11/4/2015 1:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngMua sắm tài sản 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mua sắm tài sản 2015 (đang cập nhật)
11/4/2015 1:00 PMNoĐã ban hành