Thông Tin Dự Án - Hạng mục mua sắm công
 
Mua sắm tài sản 2015 (đang cập nhật)
 
Danh mục mua sắm tài sản công năm 2012
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018
5/23/2018 5:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngTinHướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018/PublishingImages/2018-09/huongdan_Key_06092018160808.jpg
5/23/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Mua sắm tài sản năm 2012Mua sắm tài sản năm 2012
Danh mục mua sắm tài sản công năm 2012
1/1/2013 2:25 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngMua sắm tài sản năm 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh mục mua sắm tài sản công năm 2012
1/1/2013 2:25 PMNoĐã ban hành
Mua sắm tài sản 2015Mua sắm tài sản 2015
Mua sắm tài sản 2015 (đang cập nhật)
11/4/2015 1:00 PMĐã ban hànhHạng mục mua sắm côngMua sắm tài sản 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mua sắm tài sản 2015 (đang cập nhật)
11/4/2015 1:00 PMNoĐã ban hành