Thông tin hoạt động - Báo cáo Sở KHĐT
 
​1. Công tác Đăng ký kinh doanh Số phát sinh trong tháng: - Số Doanh nghiệp đăng ký mới: 90 DN và số vốn là: 941.408 triệu đồng. - Trong tháng không có doanh nghiệp FDI đăng ký thành lập mới.- Số DN giải thể: 8 DN và số vốn là: 15.900 triệu đồng.- Số hộ đăng ký kinh doanh: 552 hộ và  số vốn là: 129.177 triệu đồng.- Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 41 lượt.- ...
 
​1. Công tác Đăng ký kinh doanh Số phát sinh trong tháng: - Số Doanh nghiệp đăng ký mới: 63 DN và số vốn là: 297.640 triệu đồng. - Trong tháng không có doanh nghiệp FDI đăng ký thành lập mới.- Số DN giải thể: 17 DN và số vốn là: 15.530 triệu đồng.- Số hộ đăng ký kinh doanh: 487 hộ và  số vốn là: 129.917 triệu đồng.- Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 45 lượt.- ...
 
​Báo cáo ĐKKD Tháng 7.20201. Công tác Đăng ký kinh doanh Số phát sinh trong tháng: - Số Doanh nghiệp đăng ký mới: 77 DN và số vốn là: 1.207.229 triệu đồng. - Trong tháng có 2 doanh nghiệp FDI đăng ký thành lập mới với số vốn 30.100 triệu đồng.- Số DN giải thể: 9 DN và số vốn là: 7.360 triệu đồng.- Số hộ đăng ký kinh doanh: 455 hộ và  số vốn là: 116.586 triệu ...
 
​BÁO CÁOKết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về phát triển nguồn nhân lực quý II vàphương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN1.  Lĩnh vực giáo dục – dạy nghềLập Đề án sắp xếp lại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh theo hướng kêu gọi xã hội hóa để thành lập trường có nhiều cấp học với chất lượng cao, mời ...
 
​BÁO CÁOCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH1.1. Công tác chỉ đạo triển ...
 
​BÁO CÁOCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH1.1. Công tác chỉ đạo triển ...
 
​Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-KTMTH ngày 08/4/2020 của Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp. Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:20200625103530.zip
 
Thực hiện Công văn số 1534/UBND - KTTC, ngày 08 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
 
​BÁO CÁOSơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện Công văn số 568/CAT-CSHS ngày 27/5/2020 của Công an tỉnh Tây Ninh về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau: 1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thịBan Giám đốc Sở Kế hoạch và ...
 
​Thực hiện Công văn số 1067/UBND-VHXH ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau:Sở đã tổ chức treo băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 tại trụ sở của cơ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.