Thông tin hoạt động - Công khai ngân sách
 
​​A. CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG1. Dự toán Ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân2. Dự toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định3. Quyết toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn4. Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách trong năm5. Tổng hợp tình hình công khai ngân sách6. Tập tin XML trích xuất dữ liệu theo quy ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.