Thông tin hoạt động - Thông tin chỉ đạo điều hành
 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020) đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 (Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020) với 137 nội dung, đề án giao cụ thể cho các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, kế hoạch, cụ thể đã ban hành:  Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 10/12/2019; Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 26/12/2019); Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 07/01/2020).  Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 03/3/2020).  Quyết định ban hành quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020).  Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 883/KH-UBND ngày 29/4/2020).  Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh (Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 25/8/2020).  Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2020 (Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 10/7/2020). Công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm tuân thủ chặt chẽ theo quy chế, chương trình công tác; chương trình công tác ngày càng khoa học, phù hợp và chặt chẽ theo hướng sát thực tế, giải quyết được những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiết giảm họp lý thời gian hội họp. Chủ động triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả đúng tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2020.
 
Lãnh Đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình tự thủ tục, đơn vị chủ trì để xử lý từng nội dung đề xuất cụ thể của Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi làm việc với Công ty CP nông nghiệp BaF Việt Nam về các chủ trương, định hướng đầu tư hiện nay của tỉnh
 
Lãnh Đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi làm việc với Công ty nông sản việt
 
Hội nghị công chức và người lao động thuộc sở KHĐT 6 tháng đầu năm 2020
 
​BÁO CÁOKết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về phát triển nguồn nhân lực quý II vàphương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN1.  Lĩnh vực giáo dục – dạy nghềLập Đề án sắp xếp lại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh theo hướng kêu gọi xã hội hóa để thành lập trường có nhiều cấp học với chất lượng cao, mời ...
 
​BÁO CÁOCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH1.1. Công tác chỉ đạo triển ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.