Thông tin hoạt động
 
​​A. CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG1. Dự toán Ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân2. Dự toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định3. Quyết toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn4. Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách trong năm5. Tổng hợp tình hình công khai ngân sách6. Tập tin XML trích xuất dữ liệu theo quy ...
 
​BÁO CÁOCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH1.1. Công tác chỉ đạo triển ...
 
​BÁO CÁOCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH1.1. Công tác chỉ đạo triển ...
 
​Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-KTMTH ngày 08/4/2020 của Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp. Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:20200625103530.zip
 
Ngày 28/11/2017 Văn phòng chính phủ có Van bản số 12689/VPCP-ĐM
 
Thực hiện Công văn số 1534/UBND - KTTC, ngày 08 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
 
​BÁO CÁOSơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện Công văn số 568/CAT-CSHS ngày 27/5/2020 của Công an tỉnh Tây Ninh về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau: 1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thịBan Giám đốc Sở Kế hoạch và ...
 
​Thực hiện Công văn số 1067/UBND-VHXH ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau:Sở đã tổ chức treo băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 tại trụ sở của cơ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công ...
 
​Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2019Toàn nội dung tại đây:16.signed.pdf
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.