Tin Chuyên Ngành - Đầu tư
 
Ngày 25/6/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Văn bản số 4330/BKHĐT-PTDN về Hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 282 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.377,5 triệu USD, đã có 219 dự án đi vào hoạt động, 16 dự án đang triển khai xây dựng, 36 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,4% so với vốn đăng ký; 485 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 68.697,4 tỷ đồng, đã có 270 dự án đi vào hoạt động, 58 dự án đang triển khai xây dựng, 151 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 24,5% vốn đăng ký. Trong tháng 6 năm 2018 -Cấp mới: 05 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5,5 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 3.011 tỷ đồng). -Tăng vốn: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 95,1 tỷ đồng). - Thu hồi: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 93 triệu USD. - Mua cổ phần, phần vốn góp: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 8,87 triệu USD Tính đến ngày 30/6/2018, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 39 dự án (trong đó: 15 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 167,7 triệu USD; 24 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 4.509,24 tỷ đồng). -Tăng vốn: 24 dự án (trong đó: 13 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 172,37 triệu USD; 11 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 3.297,04 tỷ đồng) -Giảm vốn: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 273,61 tỷ đồng) - Mua cổ phần, phần vốn góp: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,3 triệu USD -Thu hồi: 06 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 99,7 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 0 đồng). Vốn thu hút 6 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 359,37 triệu USD và 7.532,67 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 359,37 triệu USD; bằng 44% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 15 dự án với vốn đăng ký 167,7 triệu USD, giảm 6% về số dự án và bằng 24% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 13 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 172,37 triệu USD, tăng 8% về số dự án và tăng 39,6% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 282 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.377,5 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 7.532,67 tỷ đồng, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 24 dự án với tổng vốn đăng ký 4.509,24 tỷ đồng, tăng 41% về số dự án và tăng 3,3 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 11 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 3.297,04 tỷ đồng, tăng 1,75 lần về số dự án và tăng 8,16 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 485 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 68.697,44 tỷ đồng.
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 279 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.406,1 triệu USD, đã có 218 dự án đi vào hoạt động, 16 dự án đang triển khai xây dựng, 34 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 53,3% so với vốn đăng ký; 473 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.973,98 tỷ đồng, đã có 270 dự án đi vào hoạt động, 57 dự án đang triển khai xây dựng, 140 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 27,6% vốn đăng ký. Trong tháng 3 năm 2018 -Cấp mới: 09 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 107,98 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 210 tỷ đồng). -Tăng vốn: 05 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 136,04 triệu USD). - Thu hồi: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 4 triệu USD. Tính đến ngày 31/3/2018, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 25 dự án (trong đó: 10 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 127,7 triệu USD; 15 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 337,56 tỷ đồng). -Tăng vốn: 15 dự án (trong đó: 09 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 148,02 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 2.719,23 tỷ đồng) -Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng) -Thu hồi: 03 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 6,7 triệu USD). Vốn thu hút 3 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 275,72 triệu USD và 2.820,17 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 275,72 triệu USD; bằng 94% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 10 dự án với vốn đăng ký 127,7 triệu USD, tăng 67% về số dự án và bằng 46% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 09 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 148,02 triệu USD, tăng 50% về số dự án và bằng 849,2% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 279 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.406,1 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.820,17 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 15 dự án với tổng vốn đăng ký 337,56 tỷ đồng, tăng 50% về số dự án và bằng 47,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 06 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 2.719,23 tỷ đồng, tăng 2 lần về số dự án và tăng 54,6 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 473 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.963,98 tỷ đồng.
 
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong na8m 2018
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,7% so với vốn đăng ký; 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng, đã có 268 dự án đi vào hoạt động, 57 dự án đang triển khai xây dựng, 138 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 27,7% vốn đăng ký. Trong tháng 02 năm 2018 -Cấp mới: 05 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 39,8 tỷ đồng). -Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 6,8 triệu USD; 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.513,23 tỷ đồng) Tính đến ngày 28/02/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 16 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 11 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 127,56 tỷ đồng). -Tăng vốn: 10 dự án (trong đó: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 11,98 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 2.719,23 tỷ đồng) -Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng) -Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD). Vốn thu hút 02 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 31,7 triệu USD và 2.610,17 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 31,7 triệu USD; bằng 11% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, bằng số dự án và bằng 7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 04 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 11,98 triệu USD, bằng về số dự án và bằng 87,89% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.610,17 tỷ đồng, tăng 14,2 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 127,56 tỷ đồng, tăng 120% về số dự án và bằng 80,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 06 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 2.719,23 tỷ đồng, tăng 5 lần về số dự án và tăng 19 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng.
 
Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12/02/2018 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
 
Thông báo số 66/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018
 
Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp 2018
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.159,3 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,8% so với vốn đăng ký; 464 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 59.210,96 tỷ đồng, đã có 265 dự án đi vào hoạt động, 56 dự án đang triển khai xây dựng, 137 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 28% vốn đăng ký. Trong tháng 01 năm 2018 -Cấp mới: 11 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 87,76 tỷ đồng). -Tăng vốn: 06 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,18 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.206 tỷ đồng) -Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng) -Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD). Tính đến ngày 31/01/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 11 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 87,76 tỷ đồng). -Tăng vốn: 06 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,18 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.206 tỷ đồng) -Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng) -Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD). Vốn thu hút 01 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 24,9 triệu USD và 1.057,2 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 24,9 triệu USD; bằng 9% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, tăng 25% số dự án và bằng 8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 02 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 5,18 triệu USD, bằng 67% về số dự án và bằng 40,63% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.159,3 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 1.057,2 tỷ đồng, tăng 12 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 06 dự án với tổng vốn đăng ký 87,76 tỷ đồng, tăng 100% về số dự án và tăng 29,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 04 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 1.206 tỷ đồng, tăng 3 lần về số dự án và tăng 8 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 464 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 59.210,96 tỷ đồng.
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 269 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.120,7 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 18 dự án đang triển khai xây dựng, 32 dự án chưa xây dựng, 12 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 52,4% so với vốn đăng ký; 451 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 44.397,8 tỷ đồng, đã có 249 dự án đi vào hoạt động, 54 dự án đang triển khai xây dựng, 142 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 37% vốn đăng ký. Trong tháng 11 năm 2017 -Cấp mới: 07 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 3,6 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 19 tỷ đồng). -Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 70,09 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 7,62 tỷ đồng) -Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 1,5 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 21,09 tỷ đồng). Tính đến ngày 30/11/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 68 dự án (trong đó: 24 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 739,9 triệu USD, 44 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.710,1 tỷ đồng). -Tăng vốn: 36 dự án (trong đó: 28 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 260,34 triệu USD, 8 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 499,51 tỷ đồng). -Giảm vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 1,79 triệu USD, 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 1,54 tỷ đồng). -Thu hồi: 17 dự án đầu tư (trong đó: 09 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 35,11 triệu USD, 08 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 868,3 tỷ đồng). Vốn thu hút 11 tháng năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 998,45 triệu USD và 2.208,07 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 998,45 triệu USD; tăng 35% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 24 dự án với vốn đăng ký 739,9 triệu USD, tăng 4% số dự án và tăng 1,73 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 28 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 260,34 triệu USD, tăng 8% về số dự án và bằng 55,67% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 269 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.120,7 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.208,07 tỷ đồng, bằng 46% so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 44 dự án với tổng vốn đăng ký 1.710,1 tỷ đồng, tăng 7% về số dự án và bằng 42,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 08 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 499,51 tỷ đồng, bằng 66,67% về số dự án và bằng 62% vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 451 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 44.397,8 tỷ đồng.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu ThànhHướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành
Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Để triển khai thực hiện Quyết định số 1391/QĐ-UBND  ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2251/UBND-KTN ngày 14/9/2018 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.
Toàn văn Quyết định và Văn bản hướng dẫn đính kèm.
9/19/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinHướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Để triển khai thực hiện Quyết định số 1391/QĐ-UBND  ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2251/UBND-KTN ngày 14/9/2018 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.
Toàn văn Quyết định và Văn bản hướng dẫn đính kèm.
9/19/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Sơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc giaSơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
9/18/2018 11:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuSơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018
9/18/2018 8:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuBáo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2018 8:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Hòa ThànhQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Hòa Thành
9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhThẩm định dự ánTinQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Hòa Thành/PublishingImages/2018-09/qđ_Key_12092018103508.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Dương Minh ChâuQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu
9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhThẩm định dự ánTinQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu/PublishingImages/2018-09/qđ_Key_12092018103726.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Sơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc giaSơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Chương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiSơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 duy trì phát triển ổn định. Về nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu đều nhanh hơn cùng kỳ nhờ thời tiết thuận lợi. Chăn nuôi, đàn heo đã khởi sắc trở lại, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫn duy trì ổn định và phát triển, nhất là đàn gà nuôi tập trung. Tình hình kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
(Chi tiết xem file đính kèm)
9/11/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018/PublishingImages/2018-09/140318085659127_Report_Key_12092018102816.jpg
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 duy trì phát triển ổn định. Về nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu đều nhanh hơn cùng kỳ nhờ thời tiết thuận lợi. Chăn nuôi, đàn heo đã khởi sắc trở lại, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫn duy trì ổn định và phát triển, nhất là đàn gà nuôi tập trung. Tình hình kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
(Chi tiết xem file đính kèm)
9/11/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của chính phủ  và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của chính phủ  và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018
9/11/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của chính phủ  và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018/PublishingImages/2018-09/140318085659127_Report_Key_12092018102854.jpg
9/11/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Ngày 05/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1099/QĐ-TTg về  phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
9/10/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035/PublishingImages/2018-09/qđ_Key_10092018144002.jpg
Ngày 05/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1099/QĐ-TTg về  phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
9/10/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhThanh tra và Pháp chếTinBáo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018/PublishingImages/2018-09/155125_tham_nhung_Key_07092018134118.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra quý III/2018Báo cáo công tác thanh tra quý III/2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhThanh tra và Pháp chếTinBáo cáo công tác thanh tra quý III/2018/PublishingImages/2018-09/thanhtra_Key_07092018135448.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, gồm:
1. Xã Mỏ Công, huyện Tân Biên; 2. Xã Trường Tây, huyện Hòa Thành; 3.Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu; 4. Xã Thái Bình, huyện Châu Thành.
Chi tiết xem file đính kèm
8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, gồm:
1. Xã Mỏ Công, huyện Tân Biên; 2. Xã Trường Tây, huyện Hòa Thành; 3.Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu; 4. Xã Thái Bình, huyện Châu Thành.
Chi tiết xem file đính kèm
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
8/28/2018 2:00 PMĐã ban hànhThanh tra và Pháp chếTinLịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018/PublishingImages/2018-08/16121303_Key_28082018134759.png
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
8/28/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018
8/14/2018 11:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuBáo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018
8/8/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/8/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch Nghị quyết của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
Luật Quy hoạch được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch.
Để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, CHính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong văn bản đính kèm.
8/8/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiNghị quyết của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật Quy hoạch được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch.
Để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, CHính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong văn bản đính kèm.
8/8/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng tháng 8 năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng tháng 8 năm 2018
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2018 duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, thời tiết thuận lợi tiến độ xuống giống nhanh hơn cùng kỳ; tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, riêng chăn nuôi heo có dấu hiệu phục hồi, do giá cả tiêu thụ những tháng gần đây có xu hướng tăng. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
8/8/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng tháng 8 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2018 duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, thời tiết thuận lợi tiến độ xuống giống nhanh hơn cùng kỳ; tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, riêng chăn nuôi heo có dấu hiệu phục hồi, do giá cả tiêu thụ những tháng gần đây có xu hướng tăng. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
8/8/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Luật quản lý nợ côngLuật quản lý nợ công
Luật quản lý nợ công
8/7/2018 11:00 AMĐã ban hànhXây dựng cơ bản; Thông tin kinh tế xã hội; Tủ sách pháp luật; Thanh tra và Pháp chế; Pháp chế; Thông tin doanh nghiệpTinLuật quản lý nợ công/PublishingImages/2018-08/2_Key_07082018100248.JPG
Luật quản lý nợ công
8/7/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Luật quản lý sử dụng tài sản côngLuật quản lý sử dụng tài sản công
Luật quản lý sử dụng tài sản công
8/7/2018 11:00 AMĐã ban hànhXây dựng cơ bản; Tủ sách pháp luật; Thông tin kinh tế xã hội; Thông tin doanh nghiệp; Thanh tra và Pháp chế; Pháp chếTinLuật quản lý sử dụng tài sản công/PublishingImages/2018-08/3_Key_07082018100434.JPG
Luật quản lý sử dụng tài sản công
8/7/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Luật quy hoạchLuật quy hoạch
Luật quy hoạch
8/7/2018 11:00 AMĐã ban hànhXây dựng cơ bản; Tủ sách pháp luật; Thông tin kinh tế xã hội; Thông tin doanh nghiệp; Thanh tra và Pháp chế; Thẩm định dự án; Pháp chếTinLuật quy hoạch/PublishingImages/2018-08/4_Key_07082018100604.JPG
Luật quy hoạch
8/7/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnhBan hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
8/7/2018 11:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luậtTinBan hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏLuật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
8/7/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội; Thanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luật; Pháp chế; Thông tin doanh nghiệpTinLuật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ/PublishingImages/2018-08/1_Key_07082018095958.png
Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
8/7/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bànQuyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn
Ngày 25/7/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn
7/27/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinQuyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/7/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn
7/27/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Nghị quyết về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 (Nguồn ngân sách trung ương)Nghị quyết về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 (Nguồn ngân sách trung ương)
7/23/2018 12:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiNghị quyết về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 (Nguồn ngân sách trung ương)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/23/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
báo cáo công tác đăng ký kinh doanh tháng 6 năm 2018báo cáo công tác đăng ký kinh doanh tháng 6 năm 2018
Nội dung:

1. Công tác Đăng ký kinh doanh:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới: 43 DN và số vốn là: 246,530 Tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp FDI: 1 DN với số vốn 102,150 tỷ đồng (Tđ 4.500.000 USD)

Số DN giải thể: 7 DN và số vốn là:  42,580 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  431 Hộ và  số vốn là:  105,992 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 84 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 162 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD:  33 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp:  153 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 1 lượt.

 

Lũy kế năm 2018: số doanh nghiệp đăng ký mới: 281 DN với số vốn  2.412,957 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 92% về số doanh nghiệp và bằng 53% số vốn; số doanh nghiệp giải thể 103 doanh nghiệp với số vốn  406,434 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 94% về số doanh nghiệp và tăng 61% về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.024 DN, số vốn là: 74.212,895 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.326 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.121,681 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.425 doanh nghiệp và số vốn là:  53.980,119 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 273 doanh nghiệp và số vốn là 19.111,015 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 87,544 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 65.870 hộ,số vốn là: 8.112,224 tỷ đồng.

7/13/2018 4:05 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinbáo cáo công tác đăng ký kinh doanh tháng 6 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung:
7/13/2018 4:05 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác đăng ký kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo công tác đăng ký kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018
Nội dung:

 1. Công tác Đăng ký kinh doanh:
 • Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     282 DN và số vốn là  2.646,527 tỷ đồng.

  Trong đó có 14 DN FDI với số vốn đăng ký 655,835 tỷ đồng.
 • Số DN giải thể:                             104 DN với số vốn: 391,854 tỷ đồng.

-    Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện: 239 lượt.

     -    Đăng ký thay đổi, bổ sung:  838 lượt.

     -    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp, công bố giải thể: 1091 hồ sơ.

     -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  2.284 Hộ và  số vốn là 556,615 tỷ đồng.

     -  Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 63 lượt.

     + Đánh giá so cùng kỳ:

 • Doanh nghiệp đăng ký mới bằng 92 % về số doanh nghiệp và bằng 65% về vốn so với cùng kỳ.
 • Số doanh nghiệp đăng ký thay đổi, bổ sung bằng 100 % so với cùng kỳ.
 • Số doanh nghiệp giải thể tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và tăng 76% về vốn so cùng kỳ (Trong đó có 45 doanh nghiệp bị thu hồi do vi phạm với số vốn 195,800 tỷ đồng).
 • Hộ kinh doanh đăng ký bằng 98% về số hộ và tăng 7% về vốn so cùng kỳ.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh:

 • Số Doanh nghiệp: 5.024 DN, số vốn là: 73.889,122 Tỷ đồng. Trong đó:

  + DNTN: 1.327 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.125,301 Tỷ đồng.

  + Công ty TNHH: 3.297 doanh nghiệp và số vốn là: 53.916,025 Tỷ đồng.

  + Công ty cổ phần: 274 doanh nghiệp và số vốn là 18.847,796 đồng.
 • Số hộ đăng ký kinh doanh: 64.847 hộ và số vốn là:   7.068,521 Tỷ đồng.
 • Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 87,544 tỷ đồng. 
7/13/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinBáo cáo công tác đăng ký kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung:
7/13/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và phương hướng tháng 7 năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và phương hướng tháng 7 năm 2018
7/11/2018 12:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và phương hướng tháng 7 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của chính phủ  và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của chính phủ  và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018
7/11/2018 12:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của chính phủ  và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018Quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
7/11/2018 12:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
7/11/2018 12:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next