Tin Chuyên Ngành - Đầu tư
 
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong na8m 2018
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,7% so với vốn đăng ký; 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng, đã có 268 dự án đi vào hoạt động, 57 dự án đang triển khai xây dựng, 138 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 27,7% vốn đăng ký. Trong tháng 02 năm 2018 -Cấp mới: 05 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 39,8 tỷ đồng). -Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 6,8 triệu USD; 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.513,23 tỷ đồng) Tính đến ngày 28/02/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 16 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 11 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 127,56 tỷ đồng). -Tăng vốn: 10 dự án (trong đó: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 11,98 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 2.719,23 tỷ đồng) -Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng) -Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD). Vốn thu hút 02 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 31,7 triệu USD và 2.610,17 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 31,7 triệu USD; bằng 11% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, bằng số dự án và bằng 7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 04 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 11,98 triệu USD, bằng về số dự án và bằng 87,89% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.610,17 tỷ đồng, tăng 14,2 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 127,56 tỷ đồng, tăng 120% về số dự án và bằng 80,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 06 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 2.719,23 tỷ đồng, tăng 5 lần về số dự án và tăng 19 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng.
 
Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12/02/2018 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
 
Thông báo số 66/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018
 
Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp 2018
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.159,3 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,8% so với vốn đăng ký; 464 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 59.210,96 tỷ đồng, đã có 265 dự án đi vào hoạt động, 56 dự án đang triển khai xây dựng, 137 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 28% vốn đăng ký. Trong tháng 01 năm 2018 -Cấp mới: 11 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 87,76 tỷ đồng). -Tăng vốn: 06 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,18 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.206 tỷ đồng) -Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng) -Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD). Tính đến ngày 31/01/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 11 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 87,76 tỷ đồng). -Tăng vốn: 06 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,18 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.206 tỷ đồng) -Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng) -Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD). Vốn thu hút 01 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 24,9 triệu USD và 1.057,2 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 24,9 triệu USD; bằng 9% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, tăng 25% số dự án và bằng 8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 02 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 5,18 triệu USD, bằng 67% về số dự án và bằng 40,63% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.159,3 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 1.057,2 tỷ đồng, tăng 12 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 06 dự án với tổng vốn đăng ký 87,76 tỷ đồng, tăng 100% về số dự án và tăng 29,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 04 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 1.206 tỷ đồng, tăng 3 lần về số dự án và tăng 8 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 464 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 59.210,96 tỷ đồng.
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 269 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.120,7 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 18 dự án đang triển khai xây dựng, 32 dự án chưa xây dựng, 12 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 52,4% so với vốn đăng ký; 451 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 44.397,8 tỷ đồng, đã có 249 dự án đi vào hoạt động, 54 dự án đang triển khai xây dựng, 142 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 37% vốn đăng ký. Trong tháng 11 năm 2017 -Cấp mới: 07 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 3,6 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 19 tỷ đồng). -Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 70,09 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 7,62 tỷ đồng) -Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 1,5 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 21,09 tỷ đồng). Tính đến ngày 30/11/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 68 dự án (trong đó: 24 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 739,9 triệu USD, 44 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.710,1 tỷ đồng). -Tăng vốn: 36 dự án (trong đó: 28 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 260,34 triệu USD, 8 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 499,51 tỷ đồng). -Giảm vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 1,79 triệu USD, 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 1,54 tỷ đồng). -Thu hồi: 17 dự án đầu tư (trong đó: 09 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 35,11 triệu USD, 08 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 868,3 tỷ đồng). Vốn thu hút 11 tháng năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 998,45 triệu USD và 2.208,07 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 998,45 triệu USD; tăng 35% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 24 dự án với vốn đăng ký 739,9 triệu USD, tăng 4% số dự án và tăng 1,73 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 28 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 260,34 triệu USD, tăng 8% về số dự án và bằng 55,67% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 269 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.120,7 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.208,07 tỷ đồng, bằng 46% so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 44 dự án với tổng vốn đăng ký 1.710,1 tỷ đồng, tăng 7% về số dự án và bằng 42,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 08 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 499,51 tỷ đồng, bằng 66,67% về số dự án và bằng 62% vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 451 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 44.397,8 tỷ đồng.
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 267 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.048,5 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 30 dự án chưa xây dựng, 13 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 53,1% so với vốn đăng ký; 448 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 44.392,3 tỷ đồng, đã có 250 dự án đi vào hoạt động, 53 dự án đang triển khai xây dựng, 139 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 37,4% vốn đăng ký. Trong tháng 10 năm 2017 -Cấp mới: 09 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 10 triệu USD; 08 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 500,5 tỷ đồng). -Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,95 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 2 tỷ đồng) -Thu hồi: 03 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 20,4 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 18,2 tỷ đồng). Tính đến ngày 31/10/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 68 dự án (trong đó: 21 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 736,4 triệu USD, 40 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.691,1 tỷ đồng). -Tăng vốn: 36 dự án (trong đó: 25 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 190,25 triệu USD, 7 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 491,89 tỷ đồng). -Giảm vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 1,79 triệu USD, 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 1,54 tỷ đồng). -Thu hồi: 15 dự án đầu tư (trong đó: 08 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 33,61 triệu USD, 07 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 847,2 tỷ đồng). Vốn thu hút 10 tháng năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 924,81 triệu USD và 2.181,45 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 924,81 triệu USD; tăng 32% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 21 dự án với vốn đăng ký 736,4 triệu USD, tăng 11% số dự án và tăng 1,92 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 25 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 190,25 triệu USD, tăng 9% về số dự án và bằng 42,32% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 267 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.048,5 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.181,45 tỷ đồng, bằng 46% so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 40 dự án với tổng vốn đăng ký 1.691,1 tỷ đồng, tăng 11% về số dự án và bằng 43,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 07 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 491,89 tỷ đồng, bằng 58,33% về số dự án và bằng 61% vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 448 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 44.392,3 tỷ đồng.
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 268 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.053 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 30 dự án chưa xây dựng, 14 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 48,76% so với vốn đăng ký; 441 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.907,9 tỷ đồng, đã có 250 dự án đi vào hoạt động, 52 dự án đang triển khai xây dựng, 132 dự án chưa xây dựng, 7 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 37,8% vốn đăng ký. Trong tháng 9 năm 2017 -Cấp mới: 03 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,2 triệu USD; 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 69 tỷ đồng). -Tăng vốn: 06 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 51,9 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 100 tỷ đồng). -Thu hồi: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 8 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 52 dự án (trong đó: 20 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 726,4 triệu USD, 32 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.190,6 tỷ đồng). -Tăng vốn: 28 dự án (trong đó: 22 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 184,3 triệu USD, 6 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 489,89 tỷ đồng). -Giảm vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 1,79 triệu USD, 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 1,54 tỷ đồng). -Thu hồi: 12 dự án đầu tư (trong đó: 06 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 13,21 triệu USD, 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 829 tỷ đồng). Vốn thu hút 9 tháng năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 908,86 triệu USD và 1.678,91 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 908,86 triệu USD; tăng 40% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 20 dự án với vốn đăng ký 726,4 triệu USD, tăng 18% số dự án và tăng 1,89 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 22 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 184,3 triệu USD, tăng 5% về số dự án và bằng 46,13% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 268 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.053 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 1.678,91 tỷ đồng, bằng 38% so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 32 dự án với tổng vốn đăng ký 1.190,6 tỷ đồng, giảm 3% về số dự án và bằng 31% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 06 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 489,89 tỷ đồng, bằng 66,7% về số dự án và bằng 86% vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 441 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.907,9 tỷ đồng.
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 268 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.971,2 triệu USD, đã có 209 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 29 dự án chưa xây dựng, 13 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 49,6% so với vốn đăng ký; 430 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.652,2 tỷ đồng, đã có 249 dự án đi vào hoạt động, 49 dự án đang triển khai xây dựng, 125 dự án chưa xây dựng, 7 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38% vốn đăng ký. (Biểu chi tiết kèm theo)
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 –2020NewQuyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 –2020
6/19/2018 5:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiQuyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 –2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/19/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách phát triển vùng của tỉnh Tây NinhBáo cáo tình hình thực hiện chính sách phát triển vùng của tỉnh Tây Ninh
Thực hiện Công văn số 2775/BKHĐT-QLKTTW ngày 02/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện chính sách phát triển vùng ở các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo những nội dung theo yêu cầu:
I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2006 đến nay
II. Tình hình thực hiện liên kết vùng kinh tế trọng điểm từ năm 2010 đến nay
III. Đề xuất, kiến nghị
(thông tin xem chi tiết đính kèm)
6/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện chính sách phát triển vùng của tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 2775/BKHĐT-QLKTTW ngày 02/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện chính sách phát triển vùng ở các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo những nội dung theo yêu cầu:
I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2006 đến nay
II. Tình hình thực hiện liên kết vùng kinh tế trọng điểm từ năm 2010 đến nay
III. Đề xuất, kiến nghị
(thông tin xem chi tiết đính kèm)
6/7/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng tháng 6 năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng tháng 6 năm 2018
5/31/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng tháng 6 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình MT y tế - dân số gđ 2018-2020Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình MT y tế - dân số gđ 2018-2020
Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định sô 1208/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dấn số giai đoạn 2018 - 2020
5/16/2018 12:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình MT y tế - dân số gđ 2018-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định sô 1208/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dấn số giai đoạn 2018 - 2020
5/16/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
V/v triển khai thực hiện Văn bản số 2683/BKHĐT – QLĐT ngày 26/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưV/v triển khai thực hiện Văn bản số 2683/BKHĐT – QLĐT ngày 26/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 2683/BKHĐT – QLĐT ngày 26/4/2018 về việc quy định đối với các nhân tham gia hoạt động đấu thầu.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Văn bản số 2683/BKHĐT – QLĐT ngày 26/4/2018 nêu trên.
5/8/2018 10:00 AMĐã ban hànhThẩm định dự ánTinV/v triển khai thực hiện Văn bản số 2683/BKHĐT – QLĐT ngày 26/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 2683/BKHĐT – QLĐT ngày 26/4/2018 về việc quy định đối với các nhân tham gia hoạt động đấu thầu.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Văn bản số 2683/BKHĐT – QLĐT ngày 26/4/2018 nêu trên.
5/8/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu QG giai đoạn 2016 - 2020Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu QG giai đoạn 2016 - 2020
5/3/2018 6:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu QG giai đoạn 2016 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh  giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tây NinhKế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh  giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5/3/2018 6:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiKế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh  giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
5/3/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
4/23/2018 9:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/23/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020
4/23/2018 9:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuNghị quyết về tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/23/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả  thực hiện chính sách chương trình MTQG năm 2017Báo cáo kết quả  thực hiện chính sách chương trình MTQG năm 2017
4/23/2018 9:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuBáo cáo kết quả  thực hiện chính sách chương trình MTQG năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/23/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Khách sạn tại Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò DầuTiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Khách sạn tại Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu
Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Văn bản số 890/UBND-KTTC về Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Khách sạn tại Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu
4/23/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinTiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Khách sạn tại Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Văn bản số 890/UBND-KTTC về Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Khách sạn tại Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu
4/23/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Đề cương Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIĐề cương Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Toàn văn Đề cương Báo cáo đính kèm
4/13/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinĐề cương Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Toàn văn Đề cương Báo cáo đính kèm
4/13/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
 v/v Báo cáo kết quả chỉ số PCI năm 2017 v/v Báo cáo kết quả chỉ số PCI năm 2017
Ngày 22/3/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm  2017, trong đó tỉnh Tây NInh đạt thứ hạng 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(cụ thể xem file đính kèm)
4/8/2018 12:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội v/v Báo cáo kết quả chỉ số PCI năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 22/3/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm  2017, trong đó tỉnh Tây NInh đạt thứ hạng 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(cụ thể xem file đính kèm)
4/8/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân BiênTiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên
Ngày 02/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 752/UBND-KTTC về Tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên.
4/4/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinTiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 752/UBND-KTTC về Tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên.
4/4/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2018 (Nguồn ngân sách trung ương)Quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2018 (Nguồn ngân sách trung ương)
4/3/2018 11:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2018 (Nguồn ngân sách trung ương)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Thực hiện Công văn số 1618/BKHĐT-TH ngày 15/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung:
1. Về kết quả thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2018
2. Về tình hình triển thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 (đính kèm Phụ lục số 3).
(chi tiết xem đính kèm)
4/3/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 1618/BKHĐT-TH ngày 15/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung:
1. Về kết quả thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2018
2. Về tình hình triển thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 (đính kèm Phụ lục số 3).
(chi tiết xem đính kèm)
4/3/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
 Kế hoạch  thực hiện chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững  tỉnh Tây Ninh 2018 Kế hoạch  thực hiện chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững  tỉnh Tây Ninh 2018
3/15/2018 12:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu Kế hoạch  thực hiện chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững  tỉnh Tây Ninh 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/15/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018
Ngày 08/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018
3/13/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinNghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018
3/13/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018Quyết định về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018
Ngày 12/02/2018 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018 (biểu chi tiết kèm theo).
3/12/2018 9:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiQuyết định về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/02/2018 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018 (biểu chi tiết kèm theo).
3/12/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
3/12/2018 8:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2018 8:00 PMNoĐã ban hành
Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết35Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết35
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong na8m 2018
3/9/2018 8:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinChỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết35/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong na8m 2018
3/9/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018
3/9/2018 12:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/9/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 02/2018Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 02/2018
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,7% so với vốn đăng ký; 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng, đã có 268 dự án đi vào hoạt động, 57 dự án đang triển khai xây dựng, 138 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 27,7% vốn đăng ký.
Trong tháng 02 năm 2018
-Cấp mới: 05 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 39,8 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 6,8 triệu USD; 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.513,23 tỷ đồng)
Tính đến ngày 28/02/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau
-Cấp mới: 16 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 11 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 127,56 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 10 dự án (trong đó: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 11,98 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 2.719,23 tỷ đồng)
-Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng)
-Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD).
Vốn thu hút 02 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 31,7 triệu USD và 2.610,17 tỷ đồng. Bao gồm:
+Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 31,7  triệu USD; bằng 11% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, bằng số dự án và bằng 7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 04 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 11,98  triệu USD, bằng  về số dự án và bằng 87,89% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD.
+Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.610,17 tỷ đồng, tăng 14,2 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 127,56 tỷ đồng, tăng 120% về số dự án và bằng 80,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 06 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 2.719,23 tỷ đồng, tăng 5 lần về số dự án và tăng 19 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng.
3/8/2018 3:00 PMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)Bài viếtBáo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 02/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,7% so với vốn đăng ký; 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng, đã có 268 dự án đi vào hoạt động, 57 dự án đang triển khai xây dựng, 138 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 27,7% vốn đăng ký.
Trong tháng 02 năm 2018
-Cấp mới: 05 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 39,8 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 6,8 triệu USD; 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.513,23 tỷ đồng)
Tính đến ngày 28/02/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau
-Cấp mới: 16 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 11 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 127,56 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 10 dự án (trong đó: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 11,98 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 2.719,23 tỷ đồng)
-Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng)
-Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD).
Vốn thu hút 02 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 31,7 triệu USD và 2.610,17 tỷ đồng. Bao gồm:
+Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 31,7  triệu USD; bằng 11% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, bằng số dự án và bằng 7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 04 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 11,98  triệu USD, bằng  về số dự án và bằng 87,89% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD.
+Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.610,17 tỷ đồng, tăng 14,2 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 127,56 tỷ đồng, tăng 120% về số dự án và bằng 80,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 06 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 2.719,23 tỷ đồng, tăng 5 lần về số dự án và tăng 19 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng.
3/8/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
testtest
test

​test

2340.pdf

3/5/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTintest/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
test
3/5/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12/02/2018 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
3/1/2018 8:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinQuyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12/02/2018 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
3/1/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018
Thông báo số 66/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018
2/23/2018 9:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinThông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 66/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018
2/23/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải p Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải p
Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Văn phòng Chính phủ  Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp 2018
2/23/2018 9:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinThông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải p /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Văn phòng Chính phủ  Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp 2018
2/23/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông tư quy định và hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủThông tư quy định và hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2/9/2018 8:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuThông tư quy định và hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/9/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh TNKế hoạc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh TN
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (tập tin đính kèm)
2/8/2018 9:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuKế hoạc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh TN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (tập tin đính kèm)
2/8/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next