Tin Chuyên Ngành - Đầu tư
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 268 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.971,2 triệu USD, đã có 209 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 29 dự án chưa xây dựng, 13 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 49,6% so với vốn đăng ký; 430 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.652,2 tỷ đồng, đã có 249 dự án đi vào hoạt động, 49 dự án đang triển khai xây dựng, 125 dự án chưa xây dựng, 7 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38% vốn đăng ký. (Biểu chi tiết kèm theo)
 
Ngày 16/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020. Quyết định đính kèm
 
Theo Khoản 10 Điều 68 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư quy định định chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư: “10. Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau: a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm; b) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có); c) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); d) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).” Để việc báo cáo được thực hiện nghiêm túc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty thực hiện nghiêm túc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo định kỳ 6 tháng, năm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau: - Gửi báo cáo giám sát đầu tư 6 tháng trước ngày 30/6/2017. - Gửi báo cáo giám sát đầu tư năm trước ngày 30/01/2018. Đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: hoptacdaututn@gmail.com (file báo cáo đề nghị Công ty truy cập vào website: sokhdt.tayninh.gov.vn, vào mục đầu tư nước ngoài tải biểu mẫu báo cáo giám sát đầu tư gồm mẫu số 12, mẫu số 14 được ban hành kèm theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). rường hợp Công ty không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có biện pháp xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trường hợp có thắc mắc về mẫu báo cáo, đề nghị Quý Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 276.3827638 (gặp Thường).
 
Theo Khoản 10 Điều 68 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư quy định định chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư:“10. Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;b) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);c) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);d) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).”Để việc báo cáo được thực hiện nghiêm túc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty thực hiện nghiêm túc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo định kỳ 6 tháng, năm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:- Gửi báo cáo giám sát đầu tư 6 tháng trước ngày 30/6/2017.- Gửi báo cáo giám sát đầu tư năm trước ngày 30/01/2018.Đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: hoptacdaututn@gmail.com (file báo cáo đề nghị Công ty truy cập vào website: sokhdt.tayninh.gov.vn, vào mục đầu tư nước ngoài tải biểu mẫu báo cáo giám sát đầu tư gồm mẫu số 12, mẫu số 14 được ban hành kèm theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).Trường hợp Công ty không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có biện pháp xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.Trường hợp có thắc mắc về mẫu báo cáo, đề nghị Quý Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 276.3827638 (gặp Thường).Mẫu số 12. Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác (đính kèm file)Mẫu số 14. Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác (đính kèm file)PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (đính kèm file)
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 265 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.837,7 triệu USD, đã có 208 dự án đi vào hoạt động, 16 dự án đang triển khai xây dựng, 27 dự án chưa xây dựng, 14 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 50,9% so với vốn đăng ký; 426 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.335,6 tỷ đồng, đã có 237 dự án đi vào hoạt động, 50 dự án đang triển khai xây dựng, 133 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38,3% vốn đăng ký. (Biểu chi tiết kèm theo)
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 261 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.529,38 triệu USD, đã có 209 dự án đi vào hoạt động, 12 dự án đang triển khai xây dựng, 25 dự án chưa xây dựng, 15 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 54,4% so với vốn đăng ký; 426 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.349,8 tỷ đồng, đã có 237 dự án đi vào hoạt động, 49 dự án đang triển khai xây dựng, 134 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38,3% vốn đăng ký. Trong tháng 4 năm 2017 -Cấp mới: 06 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 51 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 305 tỷ đồng). -Tăng vốn: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn là 29,7 triệu USD. - Giảm vốn: 02 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn là 0,488 triệu USD. -Thu hồi: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 451 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/4/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 22 dự án (trong đó: 08 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 326 triệu USD, 14 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.020,5 tỷ đồng). -Tăng vốn: 11 dự án (trong đó: 09 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 47,13 triệu USD, 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 48,9 tỷ đồng). -Giảm vốn: 03 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 0,49 triệu USD, 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 1,54 tỷ đồng). -Thu hồi: 04 dự án đầu tư (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 0,6 triệu USD, 03 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 776 tỷ đồng). Vốn thu hút 4 tháng năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 372,6 triệu USD và 1.067,8 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 372,6 triệu USD; giảm 12% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 08 dự án với vốn đăng ký 326 triệu USD, bằng số dự án và tăng 1,78 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 09 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 47,13 triệu USD, giảm 25% về số dự án và bằng 0,49% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 261 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.529,38 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 1.067,8 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư mới 14 dự án với tổng vốn đăng ký 1.020,5 tỷ đồng, tăng 17% về số dự án và tăng 9,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 02 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 48,9 tỷ đồng, bằng 66,67% về số dự án và giảm 9% vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 426 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.349,8 tỷ đồng.
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 259 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.449,17 triệu USD, đã có 209 dự án đi vào hoạt động, 11 dự án đang triển khai xây dựng, 25 dự án chưa xây dựng, 14 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,4% so với vốn đăng ký; 423 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.495,8 tỷ đồng, đã có 234 dự án đi vào hoạt động, 52 dự án đang triển khai xây dựng, 131 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38,7% vốn đăng ký. Trong tháng 3 năm 2017 -Cấp mới: 06 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 3 triệu USD; 05 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 557,5 tỷ đồng). -Tăng vốn: 03 dự án (02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn là 3,8 triệu USD, 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 35,5 tỷ đồng). - Giảm vốn: 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 1,54 tỷ đồng. -Thu hồi: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 0,6 triệu USD. Tính đến ngày 31/3/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 16 dự án (trong đó: 06 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 275 triệu USD, 10 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 715,5 tỷ đồng). -Tăng vốn: 08 dự án (trong đó: 06 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 17,43 triệu USD, 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 48,9 tỷ đồng). -Giảm vốn: 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 1,54 tỷ đồng. -Thu hồi: 03 dự án đầu tư (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 0,6 triệu USD, 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 325 tỷ đồng). Vốn thu hút 3 tháng năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 264,75 triệu USD và 81,41 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 292,43 triệu USD; tăng 27% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 06 dự án với vốn đăng ký 275 triệu USD, tăng 20% số dự án và tăng 1,75 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 06 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 17,43 triệu USD, giảm 14,3% về số dự án và bằng 13,4% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 259 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.449,17 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 762,8 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư mới 10 dự án với tổng vốn đăng ký 715,5 tỷ đồng, tăng 11% về số dự án và tăng 56,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 02 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 48,9 tỷ đồng, bằng về số dự án và tăng 2, 5 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 423 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.495,8 tỷ đồng.
 
Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 285,63 triệu USD và 714,742 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án (5 dự án nước ngoài, 7 dự án trong nước) được cấp giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư mới, tăng 9% so với cùng kỳ về số dự án thu hút mới. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 679 dự án (259 dự án đầu tư nước ngoài và 420 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký 4.442,96 triệu USD và 43.447,78 tỷ đồng. Bao gồm: - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: đạt 285,63 triệu USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 272 triệu USD, bằng 100% về số dự án và tăng 171,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 04 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 13,63 triệu USD, giảm 88,75% về vốn so với cùng kỳ. Tính đến 10/3/2017, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 259 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với vốn đăng ký là 4.442,96 triệu USD. Trong đó có 208 dự án đang hoạt động với số vốn 3.380,3 triệu USD; 10 dự án đang xây dựng với số vốn 333,7 triệu USD; 25 dự án chưa triển khai với số vốn 693,72 triệu USD; 16 dự án dừng hoạt động với số vốn 35,261 triệu USD. Vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 2.464,3 triệu USD, bằng 55,4% tổng vốn đăng ký. - Thu hút vốn đầu tư trong nước: Tổng vốn thu hút là 714,742 tỷ đồng, tăng 125,5% so với cùng kỳ, gồm: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư mới 07 dự án với tổng vốn đăng ký 665,85 tỷ đồng, tăng 16,6% về số dự án và tăng 112,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 02 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 48,892 tỷ đồng, tăng 11,2 lần về vốn so với cùng kỳ. Thu hồi 02 dự án với vốn đăng ký 325 tỷ đồng. Tính đến 10/3/2017, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 420 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với vốn đăng ký là 43.447,78 tỷ đồng; trong đó có 233 dự án đi vào hoạt động với số vốn 24.471,11 tỷ đồng, 52 dự án đang triển khai xây dựng với số vốn 7.491,86 tỷ đồng, 129 dự án chưa xây dựng với số vốn 10.962,6 tỷ đồng, 6 dự án dừng hoạt động với tổng vốn đầu tư 522,2 tỷ đồng. Vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38,2% so vốn đăng ký.
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 259 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.442,96 triệu USD, đã có 200 dự án đi vào hoạt động, 16 dự án đang triển khai xây dựng, 26 dự án chưa xây dựng, 17 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,5% so với vốn đăng ký; 418 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 42.904,4 tỷ đồng, đã có 232 dự án đi vào hoạt động, 57 dự án đang triển khai xây dựng, 124 dự án chưa xây dựng, 5 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38,8% vốn đăng ký. Trong tháng 02 năm 2017 -Cấp mới: 03 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 20 triệu USD; 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 90 tỷ đồng). -Tăng vốn: 01 dự án (01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn là 0,88 triệu USD). -Thu hồi: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 75 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/02/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 10 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 272 triệu USD, 05 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 158 tỷ đồng). -Tăng vốn: 05 dự án (trong đó: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 13,63 triệu USD, 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 13,41 tỷ đồng). -Thu hồi: 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 325 tỷ đồng. Vốn thu hút 02 tháng năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 264,75 triệu USD và 81,41 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 285,63 triệu USD; tăng 30% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 05 dự án với vốn đăng ký 272 triệu USD, tăng 25% số dự án và tăng 1,7 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 04 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 13,63 triệu USD, bằng về số dự án và bằng 11,3% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 259 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.442,96 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 171,41 tỷ đồng, bằng 64,3% so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư mới 05 dự án với tổng vốn đăng ký 158 tỷ đồng, tăng 25% về số dự án và bằng 60,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 01 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 13,4 tỷ đồng, bằng về số dự án và tăng 2,35 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 418 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 42.904,4 tỷ đồng.
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 258 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.422,1 triệu USD, đã có 198 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 27 dự án chưa xây dựng, 16 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 59,3% so với vốn đăng ký; 417 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 42.889,4 tỷ đồng, đã có 231 dự án đi vào hoạt động, 555 dự án đang triển khai xây dựng, 126 dự án chưa xây dựng, 5 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38,8% vốn đăng ký. Trong tháng 01 năm 2017 -Cấp mới: 07 dự án (trong đó: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 252 triệu USD; 03 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 68 tỷ đồng). -Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn là 12,75 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 13,41 tỷ đồng). Tính đến ngày 31/01/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 07 dự án (trong đó: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 252triệu USD, 03 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 68 tỷ đồng). -Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 12,75 triệu USD, 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 13,41 tỷ đồng). -Thu hồi: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 250 tỷ đồng. Vốn thu hút 01 tháng năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 264,75 triệu USD và 81,41 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 264,75 triệu USD; tăng 27% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 04 dự án với vốn đăng ký 252 triệu USD, bằng số dự án và tăng 1,5 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 03 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 12,75 triệu USD, bằng về số dự án và bằng 11,7% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 258 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.422,1 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 81,4 tỷ đồng, bằng 33,4 so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư mới 03 dự án với tổng vốn đăng ký 68 tỷ đồng, tăng 50% về số dự án và bằng 28,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 01 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 13,4 tỷ đồng, bằng về số dự án và tăng 2,35 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 417 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 42.889,4 tỷ đồng.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP,  các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp thường kỳ  năm 2017 của Chính phủTổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP,  các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp thường kỳ  năm 2017 của Chính phủ
Thực hiện Công văn số 9269/BKHĐT-TH ngày 08/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018;
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư các nội dung về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1.
(chi tiết xem file đính kèm)
12/4/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP,  các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp thường kỳ  năm 2017 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 9269/BKHĐT-TH ngày 08/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018;
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư các nội dung về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1.
(chi tiết xem file đính kèm)
12/4/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mớiBộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
12/4/2017 2:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuBộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Thành lập trung tâm hành chính công tỉnh Tây NinhThành lập trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh
11/9/2017 5:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiThành lập trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng và Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 (tập tin đính kèm)
11/6/2017 3:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng và Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 (tập tin đính kèm)
11/6/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình KTXH tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11Báo cáo tình hình KTXH tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11
11/4/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình KTXH tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày 24/10/2017 UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 2861/KH-UBND về  thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
10/27/2017 9:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinKế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/10/2017 UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 2861/KH-UBND về  thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
10/27/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
BÁO CÁO đánh giá 5 năm chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh từ 2012-2017BÁO CÁO đánh giá 5 năm chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh từ 2012-2017
10/18/2017 7:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBÁO CÁO đánh giá 5 năm chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh từ 2012-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/18/2017 7:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng 03 tháng cuối năm 2017Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng 03 tháng cuối năm 2017
10/17/2017 7:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng 03 tháng cuối năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/17/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phân khai và giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017Quyết định phân khai và giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
UBND tỉnh Phân khai và giao vốn bổ sung hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 với tổng kế hoạch vốn là 2.830 triệu đồng (bao gồm: Vốn ĐTPT: 2.230 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 600 triệu đồng).
 (Đính kèm Biểu số 1, Biểu số 2)
10/17/2017 7:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định phân khai và giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Phân khai và giao vốn bổ sung hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 với tổng kế hoạch vốn là 2.830 triệu đồng (bao gồm: Vốn ĐTPT: 2.230 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 600 triệu đồng).
 (Đính kèm Biểu số 1, Biểu số 2)
10/17/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (quý 3/2017)Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (quý 3/2017)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (quý 3/2017)
10/5/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (quý 3/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (quý 3/2017)
10/5/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020
ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1256/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

1. Hoàn thành 1.020 dự án chuyển tiếp với năng lực tăng thêm khoảng 5.518 km đường giao thông, 80 cầu có quy mô vừa, 68.970 ha diện tích tưới, 11 bệnh viện cấp tỉnh, huyện, 37 trường đại học, dạy nghề, trung tâm huấn luyện cấp tỉnh, 107 trung tâm hành chính, trụ sở quản lý nhà nước của các địa phương tập  trung ở các đơn vị hành chính mới tách, lập.

2. Đầu tư mới 392 dự án giao thông với 3.110 km đường, 22 cầu, 63 dự án thủy lợi quy mô lớn có sức lan tỏa vùng, tăng thêm 99.000 ha diện tích tưới, hỗ trợ hoàn thành 10 trường đại học của địa phương; xây dựng mới 45 dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của các tỉnh, huyện mới chia tách.

3. Đầu tư 56 kho chuyên dụng cấp tỉnh, trong đó 48 kho được hỗ trợ xây dựng mới, 4 kho được hỗ trợ cải tạo và 4 kho được hỗ trợ mua sắm thiết bị  bảo quản tài liệu.
9/19/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội; Chương trình mục tiêuQuyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1256/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

1. Hoàn thành 1.020 dự án chuyển tiếp với năng lực tăng thêm khoảng 5.518 km đường giao thông, 80 cầu có quy mô vừa, 68.970 ha diện tích tưới, 11 bệnh viện cấp tỉnh, huyện, 37 trường đại học, dạy nghề, trung tâm huấn luyện cấp tỉnh, 107 trung tâm hành chính, trụ sở quản lý nhà nước của các địa phương tập  trung ở các đơn vị hành chính mới tách, lập.

2. Đầu tư mới 392 dự án giao thông với 3.110 km đường, 22 cầu, 63 dự án thủy lợi quy mô lớn có sức lan tỏa vùng, tăng thêm 99.000 ha diện tích tưới, hỗ trợ hoàn thành 10 trường đại học của địa phương; xây dựng mới 45 dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của các tỉnh, huyện mới chia tách.

3. Đầu tư 56 kho chuyên dụng cấp tỉnh, trong đó 48 kho được hỗ trợ xây dựng mới, 4 kho được hỗ trợ cải tạo và 4 kho được hỗ trợ mua sắm thiết bị  bảo quản tài liệu.
9/19/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu cụ thể sau:
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu đến năm 2020 có 50/80 xã (trong đó có 15/20 xã biên giới) đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 62,5% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; có 02 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bình quân tiêu chí đạt được trên toàn tỉnh là 16,8 tiêu chí/xã; không có xã dưới 10 tiêu chí;
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2017-2020 là từ 0,2 – 0,5%/năm.
(Chi tiết xem đính kèm)
9/11/2017 11:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuKế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu cụ thể sau:
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu đến năm 2020 có 50/80 xã (trong đó có 15/20 xã biên giới) đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 62,5% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; có 02 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bình quân tiêu chí đạt được trên toàn tỉnh là 16,8 tiêu chí/xã; không có xã dưới 10 tiêu chí;
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2017-2020 là từ 0,2 – 0,5%/năm.
(Chi tiết xem đính kèm)
9/11/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017 duy trì phát triển ổn định. Tình hình sản xuất trồng trọt vụ Hè thu 2017 tương đối ổn định, các cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt đang trong giai đoạn thu hoạch. Công tác chống dịch khảm lá cây khoai mì được triển khai khẩn trương, tích cực. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Chỉ số sản xuất công nghiệp xấp xỉ như tháng trước, lũy kế 8 tháng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
8/30/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017 duy trì phát triển ổn định. Tình hình sản xuất trồng trọt vụ Hè thu 2017 tương đối ổn định, các cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt đang trong giai đoạn thu hoạch. Công tác chống dịch khảm lá cây khoai mì được triển khai khẩn trương, tích cực. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Chỉ số sản xuất công nghiệp xấp xỉ như tháng trước, lũy kế 8 tháng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
8/30/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017
8/29/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Phân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 để kéo dài thanh toán kế hoạch năm 2016 sang năm 2017Phân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 để kéo dài thanh toán kế hoạch năm 2016 sang năm 2017
UBND tỉnh phân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 để kéo dài thanh toán kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 là 949.416.304 đồng theo phụ lục đính kèm.
8/28/2017 8:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuPhân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 để kéo dài thanh toán kế hoạch năm 2016 sang năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh phân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 để kéo dài thanh toán kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 là 949.416.304 đồng theo phụ lục đính kèm.
8/28/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền Chương trình mục tiêu  Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017Tuyên truyền Chương trình mục tiêu  Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
8/25/2017 8:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuTuyên truyền Chương trình mục tiêu  Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền Chương trình mục tiêu  Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017Tuyên truyền Chương trình mục tiêu  Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 3670/QĐ-BNN-VPĐP ngày 07/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đề án Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Trên cơ sở các Quyết định số: 455/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; 1961/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020; Theo Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 05/3/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2017,
UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 với những mục tiêu cụ thể sau:
- Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình đến cuối năm 2017 có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 37,5% số xã trên địa bàn tỉnh; bình quân toàn tỉnh đạt 14,6 tiêu chí/xã; 50 xã còn lại, mỗi xã tăng từ 1 - 3 tiêu chí so với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên toàn tỉnh 39,9 triệu đồng/người/năm; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 455/QĐ-UBND phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên.
- Các Sở, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền và triển khai có hiệu quả.
- Phấn đấu trên 70% người dân khu vực nông thôn hiểu, đồng thuận về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

8/25/2017 8:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuTuyên truyền Chương trình mục tiêu  Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 3670/QĐ-BNN-VPĐP ngày 07/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đề án Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Trên cơ sở các Quyết định số: 455/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; 1961/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020; Theo Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 05/3/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2017,
UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 với những mục tiêu cụ thể sau:
- Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình đến cuối năm 2017 có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 37,5% số xã trên địa bàn tỉnh; bình quân toàn tỉnh đạt 14,6 tiêu chí/xã; 50 xã còn lại, mỗi xã tăng từ 1 - 3 tiêu chí so với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên toàn tỉnh 39,9 triệu đồng/người/năm; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 455/QĐ-UBND phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên.
- Các Sở, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền và triển khai có hiệu quả.
- Phấn đấu trên 70% người dân khu vực nông thôn hiểu, đồng thuận về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

8/25/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017
8/21/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinQuỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017/PublishingImages/2017-08/doanh nghiep vua va nho 200_Key_21082017144530.jpg
8/21/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏLuật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ
8/21/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinLuật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ/PublishingImages/2017-08/VAN BAN PL 200_Key_21082017150208.png
8/21/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Mục tiêu tổng quát năm 2018 được xác định:
Bảo đảm ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chú trọng cải thiện chất lượng, hiệu quả tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Phát triển giáo dục – đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
8/8/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiChỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mục tiêu tổng quát năm 2018 được xác định:
Bảo đảm ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chú trọng cải thiện chất lượng, hiệu quả tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Phát triển giáo dục – đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
8/8/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành “Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030"Quyết định ban hành “Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030"
Quyết định ban hành “Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030" với những mục tiêu cụ thể sau:
- Giai đoạn 2017 - 2020, giải quyết 48.000 lao động, tổng số lao động làm việc tại địa bàn các KCN, KKT khoảng 150.733 lao động.
- Giai đoạn 2020-2025 giải quyết 50.000 lao động, nâng tổng số lao động làm việc tại địa bàn các KCN, KKT khoảng 200.733 lao động.
- Giai đoạn 2025-2030 giải quyết khoảng 50.000 lao động, nâng tổng số lao động làm việc tại địa bàn các KCN, KKT khoảng 250.733 lao động.
(Chi tiết xem đính kèm)
8/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiQuyết định ban hành “Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định ban hành “Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030" với những mục tiêu cụ thể sau:
- Giai đoạn 2017 - 2020, giải quyết 48.000 lao động, tổng số lao động làm việc tại địa bàn các KCN, KKT khoảng 150.733 lao động.
- Giai đoạn 2020-2025 giải quyết 50.000 lao động, nâng tổng số lao động làm việc tại địa bàn các KCN, KKT khoảng 200.733 lao động.
- Giai đoạn 2025-2030 giải quyết khoảng 50.000 lao động, nâng tổng số lao động làm việc tại địa bàn các KCN, KKT khoảng 250.733 lao động.
(Chi tiết xem đính kèm)
8/7/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định điều chỉnh nội dung thực hiện của dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017Quyết định điều chỉnh nội dung thực hiện của dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh nội dung thực hiện đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tại mục 13.1, Biểu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 08/6/2017, cụ thể tập tin đính kèm.
8/7/2017 3:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định điều chỉnh nội dung thực hiện của dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh nội dung thực hiện đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tại mục 13.1, Biểu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 08/6/2017, cụ thể tập tin đính kèm.
8/7/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 7/2017Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 7/2017
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 268 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.971,2 triệu USD, đã có 209 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 29 dự án chưa xây dựng, 13 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 49,6% so với vốn đăng ký; 430 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.652,2 tỷ đồng, đã có 249 dự án đi vào hoạt động, 49 dự án đang triển khai xây dựng, 125 dự án chưa xây dựng, 7 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38% vốn đăng ký.
(Biểu chi tiết kèm theo)
8/4/2017 11:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinBáo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 7/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 268 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 4.971,2 triệu USD, đã có 209 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 29 dự án chưa xây dựng, 13 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 49,6% so với vốn đăng ký; 430 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.652,2 tỷ đồng, đã có 249 dự án đi vào hoạt động, 49 dự án đang triển khai xây dựng, 125 dự án chưa xây dựng, 7 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, bằng 38% vốn đăng ký.
(Biểu chi tiết kèm theo)
8/4/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế Hoạch Phát triển đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.Kế Hoạch Phát triển đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Ngày 01/8/2017, UBND Thành phố Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về Phát triển đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, theo đó các nhiệm vụ trọng tâm được xác định:
- Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 96,5% lên 97%.
- Giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản từ 3,5% xuống còn 3%.
- GTSX Nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hàng năm 2%.
- GTSX công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm 15%.
- GTSX thương mại - khách sạn - nhà hàng tăng bình quân hàng năm 14%.
- Nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 97-100%.
- Nâng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn từ 30% đến 40%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom từ 80% lên 90%.
8/3/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiKế Hoạch Phát triển đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/8/2017, UBND Thành phố Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về Phát triển đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, theo đó các nhiệm vụ trọng tâm được xác định:
- Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 96,5% lên 97%.
- Giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản từ 3,5% xuống còn 3%.
- GTSX Nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hàng năm 2%.
- GTSX công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm 15%.
- GTSX thương mại - khách sạn - nhà hàng tăng bình quân hàng năm 14%.
- Nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 97-100%.
- Nâng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn từ 30% đến 40%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom từ 80% lên 90%.
8/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu tư năm 2017Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu tư năm 2017
8/2/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinBáo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu tư năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, cụ thể:
1. Xã Tân phong, huyện Tân Biên
2. Xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu
3. Xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành
4. Xã Bàu Đồn, huyện Gò dầu
5. Xã Long Thuận, huyện Bến Cầu
6. Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng
7/31/2017 3:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiQuyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, cụ thể:
1. Xã Tân phong, huyện Tân Biên
2. Xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu
3. Xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành
4. Xã Bàu Đồn, huyện Gò dầu
5. Xã Long Thuận, huyện Bến Cầu
6. Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng
7/31/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kinh tế xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8Báo cáo kinh tế xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2017 duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, tiến độ còn chậm do điều kiện thời tiết không thuận lợi; tình hình chăn nuôi vẫn gặp khó khăn nhất là chăn nuôi heo, mặc dù  giá cả tiêu thụ có tăng nhưng chưa ổn định. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với Kế hoạch; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo.
cụ thể một số kết quả đạt được như sau:
Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu năm 2017: 71.561 ha, đạt 95,6% so với kế hoạch (KH) vụ, bằng 98,7% so với cùng kỳ (CK).
So với tháng 6/2017, tình hình chăn nuôi vẫn còn gặp khó khăn do giá cả sản phẩm chăn nuôi heo, gà khá thấp, dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra. 
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,1% so với tháng trước, cụ thể: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,2%, ngành khai khoáng tăng 0,6%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 5,5%.
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện đạt 289,2 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách tỉnh 188,5 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 100,7 tỷ đồng.
Thu hút đầu tư nước ngoài: cấp mới 03 dự án với vốn đăng ký 58,44 triệu USD; tăng vốn 04 lượt dự án với vốn tăng 77,32 triệu USD; chấm dứt 01 dự án với vốn đăng ký 3 triệu USD. Lũy kế, đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án với vốn đầu tư 694,15 triệu USD; 13 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 124,45 triệu USD, 02 lượt giảm vốn với vốn giảm 0,49 triệu USD, chấm dứt 04 dự án với vốn đăng ký 4,86 triệu USD. Tính đến ngày 21/7/2017, trên địa bàn tỉnh có 268 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với vốn đăng ký 4.970,5 triệu USD.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 5.466 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước. Doanh thu du lịch đạt 47,5 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước.
Ước tổng thu ngân sách địa phương trong tháng: 511,2 tỷ đồng. Trong đó: thu nội địa 460 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 51,2 tỷ đồng.
Chi ngân sách địa phương ước thực hiện: 590,2 tỷ đồng. Lũy kế tổng chi ngân sách nhà nước 3.191 tỷ, đạt 45,3% so với dự toán, giảm 7,2% so với cùng kỳ.
7/31/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo kinh tế xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2017 duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, tiến độ còn chậm do điều kiện thời tiết không thuận lợi; tình hình chăn nuôi vẫn gặp khó khăn nhất là chăn nuôi heo, mặc dù  giá cả tiêu thụ có tăng nhưng chưa ổn định. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với Kế hoạch; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo.
cụ thể một số kết quả đạt được như sau:
Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu năm 2017: 71.561 ha, đạt 95,6% so với kế hoạch (KH) vụ, bằng 98,7% so với cùng kỳ (CK).
So với tháng 6/2017, tình hình chăn nuôi vẫn còn gặp khó khăn do giá cả sản phẩm chăn nuôi heo, gà khá thấp, dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra. 
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,1% so với tháng trước, cụ thể: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,2%, ngành khai khoáng tăng 0,6%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 5,5%.
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện đạt 289,2 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách tỉnh 188,5 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 100,7 tỷ đồng.
Thu hút đầu tư nước ngoài: cấp mới 03 dự án với vốn đăng ký 58,44 triệu USD; tăng vốn 04 lượt dự án với vốn tăng 77,32 triệu USD; chấm dứt 01 dự án với vốn đăng ký 3 triệu USD. Lũy kế, đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án với vốn đầu tư 694,15 triệu USD; 13 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 124,45 triệu USD, 02 lượt giảm vốn với vốn giảm 0,49 triệu USD, chấm dứt 04 dự án với vốn đăng ký 4,86 triệu USD. Tính đến ngày 21/7/2017, trên địa bàn tỉnh có 268 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với vốn đăng ký 4.970,5 triệu USD.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 5.466 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước. Doanh thu du lịch đạt 47,5 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước.
Ước tổng thu ngân sách địa phương trong tháng: 511,2 tỷ đồng. Trong đó: thu nội địa 460 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 51,2 tỷ đồng.
Chi ngân sách địa phương ước thực hiện: 590,2 tỷ đồng. Lũy kế tổng chi ngân sách nhà nước 3.191 tỷ, đạt 45,3% so với dự toán, giảm 7,2% so với cùng kỳ.
7/31/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 936/QĐ-TTg Phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2016 - 2020Quyết định số 936/QĐ-TTg Phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2016 - 2020
Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu tổng quát: Bảo tổn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; phát huy các công trình văn hóa hiện đại, có ý nghĩa biểu tượng quốc gia, có ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc hướng tới mục tiêu chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
7/27/2017 11:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định số 936/QĐ-TTg Phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2016 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu tổng quát: Bảo tổn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; phát huy các công trình văn hóa hiện đại, có ý nghĩa biểu tượng quốc gia, có ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc hướng tới mục tiêu chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
7/27/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
QĐTTg 582_Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020QĐTTg 582_Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 28/4/2017, Thủ tướng CHính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
7/21/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiQĐTTg 582_Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/4/2017, Thủ tướng CHính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
7/21/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP  ngày 06/02/2017 của Chính phủ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP  ngày 06/02/2017 của Chính phủ
7/21/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP  ngày 06/02/2017 của Chính phủ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next