Tin Chuyên Ngành - Tủ sách pháp luật
 
Luật quản lý nợ công
 
Luật quản lý sử dụng tài sản công
Luật quy hoạch (07/08/2018)
 
Luật quy hoạch
 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
Ngày 01/6/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 
Ngày 10/3/2017 Sở kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh
 
  Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tủ sách pháp luật điện tử trên trang thông tin của Sở nhằm phục vụ công tác nghiên cứu của các chuyên viên thuộc Sở, đồng thời phục vụ cho các tổ chức, cá nhân tra cứu khi có nhu cầu khai thác. Để khai thác được nhanh chóng, không mất thời gian tìm kiếm, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin hướng dẫn cách tra cứu theo các bước cụ thể sau: Bước 1: Sau khi vào ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018  và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018  và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
12/12/2018 9:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuBáo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018  và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/12/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2018 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2018
12/12/2018 9:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/12/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Kinh tế - xã hội tháng 11 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018Báo cáo Kinh tế - xã hội tháng 11 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018
12/12/2018 9:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo Kinh tế - xã hội tháng 11 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/12/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
12/7/2018 12:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
 Thông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với Công ty TNHH Bảo vệ Toàn Thắng 24H Thông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với Công ty TNHH Bảo vệ Toàn Thắng 24H
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
Căn cứ Thông báo số 994/TB-PC06 ngày 30/11/2018 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
Phòng Đăng ký kinh doanh có Thông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cụ thể theo tài liệu đính kèm như sau:
12/4/2018 8:45 AMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTin Thông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với Công ty TNHH Bảo vệ Toàn Thắng 24H/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
Căn cứ Thông báo số 994/TB-PC06 ngày 30/11/2018 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
Phòng Đăng ký kinh doanh có Thông báo số 57/TB-ĐKKD ngày 03/12/2018 yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cụ thể theo tài liệu đính kèm như sau:
12/4/2018 8:45 AMYesĐã ban hành
Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự ánKý quỹ đảm bảo thực hiện dự án
​Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".

Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".

          Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

          2. Việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

          3. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

          a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

          b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

          c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

          5. Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ.

          6. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

          a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

          b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

          8. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau:

          a) Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          b) Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          c) Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

          d) Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Cơ quan đăng ký đầu tư.

 (đính kèm văn bản thỏa thuận ký quỹ theo mẫu II.5 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Từ cơ sở nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ trước ngày 31/01/2019 (đính kèm danh sách được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 đến nay).

DANH MUC DU AN KY QUY_0001.pdf


11/29/2018 3:00 PMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinKý quỹ đảm bảo thực hiện dự án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".
11/29/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình  MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 Kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình  MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020
11/27/2018 11:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuKế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình  MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/27/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020
Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ XDNTM các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh. Rà soát đúng, đủ nhu cầu (kể cả số lượng cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011 - 2017 cần cập nhật kiến thức). Phấn đấu đến cuối năm 2020, có 100% cán bộ chuyên trách XDNTM các cấp, 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo XDNTM được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức XDNTM; 100% cán bộ XDNTM có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình phù hợp vị trí công tác.
UBND tỉnh Tây NInh ban hành Kế hoạch số 2745/KH-UBND ngày 12/11/2018 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020 với tổng số cán bộ giai đoạn 2018 - 2020 các cấp cần đào tạo, bồi dưỡng 4.429 người với 96 lớp. Trong đó: Cấp tỉnh, huyện 09 lớp, 416 người; cấp xã 87 lớp, 4.013 người. Bình quân 46 người/lớp.
(Chi tiết xem file đính kèm)
11/22/2018 9:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuKế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ XDNTM các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh. Rà soát đúng, đủ nhu cầu (kể cả số lượng cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011 - 2017 cần cập nhật kiến thức). Phấn đấu đến cuối năm 2020, có 100% cán bộ chuyên trách XDNTM các cấp, 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo XDNTM được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức XDNTM; 100% cán bộ XDNTM có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình phù hợp vị trí công tác.
UBND tỉnh Tây NInh ban hành Kế hoạch số 2745/KH-UBND ngày 12/11/2018 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020 với tổng số cán bộ giai đoạn 2018 - 2020 các cấp cần đào tạo, bồi dưỡng 4.429 người với 96 lớp. Trong đó: Cấp tỉnh, huyện 09 lớp, 416 người; cấp xã 87 lớp, 4.013 người. Bình quân 46 người/lớp.
(Chi tiết xem file đính kèm)
11/22/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
TÌNH HÌNH CẤP ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN FDI 2018TÌNH HÌNH CẤP ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN FDI 2018
TÌNH HÌNH CẤP ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN FDI 2018
11/14/2018 11:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinTÌNH HÌNH CẤP ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN FDI 2018/PublishingImages/2018-11/92220220_xxl1_2950631_Key_14112018101043.jpg
TÌNH HÌNH CẤP ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN FDI 2018
11/14/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh và các huyện: Bến Cầu, Tân Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Gò Dầu và Trảng Bàng và Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 304/BC-SKHĐT ngày 30/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Về mục tiêu đầu tư: đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tại các xã nông thôn để hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Về đối tượng đầu tư: các dự án đầu tư nằm trên địa bàn 09 xã nông thôn của tỉnh theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (bao gồm: xã Thạnh Tân, xã Tân Bình, xã Trường Hòa, xã Phước Vinh, xã Ninh Điền, xã Lợi Thuận, xã Phước Chỉ, xã Tân Đông và xã Suối Ngô).
3. Tên dự án, quy mô, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện của các dự án được thể hiện ở Phụ lục đính kèm.
4. Các dự án thuộc nhóm: C quy mô nhỏ.
5. Địa điểm thực hiện các dự án: xã Thạnh Tân, xã Tân Bình thuộc thành phố Tây Ninh; xã Trường Hòa thuộc huyện Hòa Thành; xã Phước Vinh, xã Ninh Điền thuộc huyện Châu Thành; xã Lợi Thuận thuộc huyện Bến Cầu; xã Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng; xã Tân Đông và xã Suối Ngô thuộc huyện Tân Châu.
6. Cơ cấu nguồn vốn: vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 và vốn ngân sách huyện.
7. Giải pháp tổ chức thực hiện:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh và các huyện Bến Cầu, huyện Tân Châu, huyện Châu Thành, huyện Hòa Thành và huyện Trảng Bàng.
- Hình thức tổ chức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
11/9/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiPhê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh và các huyện: Bến Cầu, Tân Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Gò Dầu và Trảng Bàng và Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 304/BC-SKHĐT ngày 30/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Về mục tiêu đầu tư: đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tại các xã nông thôn để hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Về đối tượng đầu tư: các dự án đầu tư nằm trên địa bàn 09 xã nông thôn của tỉnh theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (bao gồm: xã Thạnh Tân, xã Tân Bình, xã Trường Hòa, xã Phước Vinh, xã Ninh Điền, xã Lợi Thuận, xã Phước Chỉ, xã Tân Đông và xã Suối Ngô).
3. Tên dự án, quy mô, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện của các dự án được thể hiện ở Phụ lục đính kèm.
4. Các dự án thuộc nhóm: C quy mô nhỏ.
5. Địa điểm thực hiện các dự án: xã Thạnh Tân, xã Tân Bình thuộc thành phố Tây Ninh; xã Trường Hòa thuộc huyện Hòa Thành; xã Phước Vinh, xã Ninh Điền thuộc huyện Châu Thành; xã Lợi Thuận thuộc huyện Bến Cầu; xã Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng; xã Tân Đông và xã Suối Ngô thuộc huyện Tân Châu.
6. Cơ cấu nguồn vốn: vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 và vốn ngân sách huyện.
7. Giải pháp tổ chức thực hiện:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh và các huyện Bến Cầu, huyện Tân Châu, huyện Châu Thành, huyện Hòa Thành và huyện Trảng Bàng.
- Hình thức tổ chức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
11/9/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quý IV và năm 2018Báo cáo tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quý IV và năm 2018
11/8/2018 4:00 PMĐã ban hànhThanh tra và Pháp chếTinBáo cáo tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quý IV và năm 2018/PublishingImages/2018-11/140318085659127_Report_Key_13112018151847.jpg
11/8/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
BC tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018BC tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018
11/8/2018 4:00 PMĐã ban hànhThanh tra và Pháp chế; Pháp chếTinBC tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018/PublishingImages/2018-11/140318085659127_Report_Key_13112018152105.jpg
11/8/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện KH KTXH tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11 năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện KH KTXH tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11 năm 2018
11/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện KH KTXH tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IVBáo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV
11/6/2018 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chếTinBáo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV/PublishingImages/2018-11/140318085659127_Report_Key_07112018090455.jpg
11/6/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
11/6/2018 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chếTinBáo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018/PublishingImages/2018-11/140318085659127_Report_Key_07112018090650.jpg
11/6/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2018Báo cáo công tác đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2018
Nội dung như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới: 52 DN và số vốn là: 606,780 Tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp FDI: 2 DN với số vốn 369,250 tỷ đồng (Tđ 16.000.000 USD)

Số DN giải thể: 10 DN và số vốn là:  123,718 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  495 Hộ và  số vốn là:  122,224 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 41 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung của doanh nghiệp: 180 lượt

  -    ĐĂng ký thay đổi, bổ sung của CN/VPĐD/ĐĐKD: 46 lượt

  -    Đăng ký công bố mẫu dấu:  95 hồ sơ.

 

Lũy kế đến tháng 10 năm 2018: số doanh nghiệp đăng ký mới: 464 DN với số vốn  4.074,556 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 90% về số doanh nghiệp và bằng 56% số vốn; số doanh nghiệp giải thể 148 doanh nghiệp với số vốn  701,152 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 57% về số doanh nghiệp và tăng 29% về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.166 DN, số vốn là: 90.661,760 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.313 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.107,981 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.575 doanh nghiệp và số vốn là:  64.397,388 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 278 doanh nghiệp và số vốn là 25.156,391 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 87,544 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 67.639 hộ, số vốn là: 8.540,967 tỷ đồng.

 

11/2/2018 3:35 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinBáo cáo công tác đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung như sau:
11/2/2018 3:35 PMYesĐã ban hành
Danh sách DN đăng ký thành lập mới tháng 10 năm 2018Danh sách DN đăng ký thành lập mới tháng 10 năm 2018
Chi tiết theo danh sách đính kèm:
11/2/2018 3:35 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinDanh sách DN đăng ký thành lập mới tháng 10 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết theo danh sách đính kèm:
11/2/2018 3:35 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,  đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,  đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2348/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,  đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018;
Thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 (Nguồn ngân sách trung ương). Tổng kinh phí thực hiện năm 2018 đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã thuộc Chương trình 135 và các xã ngoài Chương trình 135 là 4.205 triệu đồng.
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
(chi tiết xem tập tin đính kèm)
10/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiKế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,  đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2348/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,  đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018;
Thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 (Nguồn ngân sách trung ương). Tổng kinh phí thực hiện năm 2018 đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã thuộc Chương trình 135 và các xã ngoài Chương trình 135 là 4.205 triệu đồng.
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
(chi tiết xem tập tin đính kèm)
10/28/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
DANH MỤC DỰ ÁN TRONG NƯỚC CẤP MỚI NĂM 2018DANH MỤC DỰ ÁN TRONG NƯỚC CẤP MỚI NĂM 2018
DANH MỤC DỰ ÁN TRONG NƯỚC CẤP MỚI NĂM 2018
10/23/2018 10:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinDANH MỤC DỰ ÁN TRONG NƯỚC CẤP MỚI NĂM 2018/PublishingImages/2018-11/92220220_xxl1_2950631_Key_14112018100105.jpg
DANH MỤC DỰ ÁN TRONG NƯỚC CẤP MỚI NĂM 2018
10/23/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018
Thực  hiện Công văn số 6453/BKHDT-TH ngày 14/9/2018  của Bộ KHĐT về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung như sau:
(CHi tiết xem đính kèm)
10/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực  hiện Công văn số 6453/BKHDT-TH ngày 14/9/2018  của Bộ KHĐT về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung như sau:
(CHi tiết xem đính kèm)
10/14/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
v/v thẩm định BC đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học v/v thẩm định BC đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học
10/12/2018 10:00 AMĐã ban hànhThẩm định dự ánTinv/v thẩm định BC đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác đăng ký kinh doanh tháng 9 năm 2018Báo cáo công tác đăng ký kinh doanh tháng 9 năm 2018
Cụ thể như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới: 38 DN và số vốn là: 328,469 Tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp FDI: 2 DN với số vốn 151,445 tỷ đồng (Tđ 6.650.000 USD)

Số DN giải thể: 9 DN và số vốn là:  13,250 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  527 Hộ và  số vốn là:  110,032 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 17 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 166 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD:  20 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp:  166 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 5 lượt.

 

Lũy kế năm 2018: số doanh nghiệp đăng ký mới: 4124 DN với số vốn  3.467,776 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 88% về số doanh nghiệp và bằng 54% số vốn; số doanh nghiệp giải thể 138 doanh nghiệp với số vốn  577,434 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 70% về số doanh nghiệp và tăng 13% về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.120 DN, số vốn là: 89.699,077 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.317 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.117,231 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.526 doanh nghiệp và số vốn là:  63.398,955 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 277 doanh nghiệp và số vốn là 25.182,891 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 87,544 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 67.200 hộ,số vốn là: 8.434,316 tỷ đồng.

10/8/2018 4:30 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinBáo cáo công tác đăng ký kinh doanh tháng 9 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cụ thể như sau:
10/8/2018 4:30 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
10/4/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu ThànhHướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành
Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Để triển khai thực hiện Quyết định số 1391/QĐ-UBND  ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2251/UBND-KTN ngày 14/9/2018 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.
Toàn văn Quyết định và Văn bản hướng dẫn đính kèm.
9/19/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinHướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Để triển khai thực hiện Quyết định số 1391/QĐ-UBND  ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2251/UBND-KTN ngày 14/9/2018 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.
Toàn văn Quyết định và Văn bản hướng dẫn đính kèm.
9/19/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Sơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc giaSơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
9/18/2018 11:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuSơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018
9/18/2018 8:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuBáo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2018 8:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Hòa ThànhQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Hòa Thành
9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhThẩm định dự ánTinQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Hòa Thành/PublishingImages/2018-09/qđ_Key_12092018103508.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Dương Minh ChâuQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu
9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhThẩm định dự ánTinQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa thường xuyên kênh và công trình địa bàn xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu/PublishingImages/2018-09/qđ_Key_12092018103726.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Sơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc giaSơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Chương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiSơ kết 3 năm (2016-2018)  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 duy trì phát triển ổn định. Về nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu đều nhanh hơn cùng kỳ nhờ thời tiết thuận lợi. Chăn nuôi, đàn heo đã khởi sắc trở lại, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫn duy trì ổn định và phát triển, nhất là đàn gà nuôi tập trung. Tình hình kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
(Chi tiết xem file đính kèm)
9/11/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018/PublishingImages/2018-09/140318085659127_Report_Key_12092018102816.jpg
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 duy trì phát triển ổn định. Về nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu đều nhanh hơn cùng kỳ nhờ thời tiết thuận lợi. Chăn nuôi, đàn heo đã khởi sắc trở lại, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫn duy trì ổn định và phát triển, nhất là đàn gà nuôi tập trung. Tình hình kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
(Chi tiết xem file đính kèm)
9/11/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next