Tin Chuyên Ngành - Thanh tra
 
Ngày 01/6/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 
Ngày 10/3/2017 Sở kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh
 
Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” 6 tháng đầu năm 2017Báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2017
 
Thực hiện yêu cầu báo cáo định kỳ của Thanh tra tỉnh Tây Ninh; Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt tình hình, thực hiện công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. (Kèm theo báo cáo chi tiết)
 
Đính kèm
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
 Kế hoạch  thực hiện chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững  tỉnh Tây Ninh 2018 Kế hoạch  thực hiện chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững  tỉnh Tây Ninh 2018
3/15/2018 12:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu Kế hoạch  thực hiện chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững  tỉnh Tây Ninh 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/15/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018
Ngày 08/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018
3/13/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinNghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018
3/13/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018Quyết định về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018
Ngày 12/02/2018 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018 (biểu chi tiết kèm theo).
3/12/2018 9:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiQuyết định về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/02/2018 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2018 (biểu chi tiết kèm theo).
3/12/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
3/12/2018 8:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2018 8:00 PMNoĐã ban hành
Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết35Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết35
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong na8m 2018
3/9/2018 8:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinChỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết35/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong na8m 2018
3/9/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018
3/9/2018 12:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/9/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 02/2018Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 02/2018
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,7% so với vốn đăng ký; 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng, đã có 268 dự án đi vào hoạt động, 57 dự án đang triển khai xây dựng, 138 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 27,7% vốn đăng ký.
Trong tháng 02 năm 2018
-Cấp mới: 05 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 39,8 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 6,8 triệu USD; 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.513,23 tỷ đồng)
Tính đến ngày 28/02/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau
-Cấp mới: 16 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 11 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 127,56 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 10 dự án (trong đó: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 11,98 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 2.719,23 tỷ đồng)
-Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng)
-Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD).
Vốn thu hút 02 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 31,7 triệu USD và 2.610,17 tỷ đồng. Bao gồm:
+Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 31,7  triệu USD; bằng 11% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, bằng số dự án và bằng 7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 04 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 11,98  triệu USD, bằng  về số dự án và bằng 87,89% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD.
+Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.610,17 tỷ đồng, tăng 14,2 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 127,56 tỷ đồng, tăng 120% về số dự án và bằng 80,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 06 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 2.719,23 tỷ đồng, tăng 5 lần về số dự án và tăng 19 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng.
3/8/2018 3:00 PMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)Bài viếtBáo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 02/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,7% so với vốn đăng ký; 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng, đã có 268 dự án đi vào hoạt động, 57 dự án đang triển khai xây dựng, 138 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 27,7% vốn đăng ký.
Trong tháng 02 năm 2018
-Cấp mới: 05 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 39,8 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 6,8 triệu USD; 02 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.513,23 tỷ đồng)
Tính đến ngày 28/02/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau
-Cấp mới: 16 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 11 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 127,56 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 10 dự án (trong đó: 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 11,98 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 2.719,23 tỷ đồng)
-Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng)
-Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD).
Vốn thu hút 02 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 31,7 triệu USD và 2.610,17 tỷ đồng. Bao gồm:
+Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 31,7  triệu USD; bằng 11% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, bằng số dự án và bằng 7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 04 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 11,98  triệu USD, bằng  về số dự án và bằng 87,89% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD.
+Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.610,17 tỷ đồng, tăng 14,2 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 127,56 tỷ đồng, tăng 120% về số dự án và bằng 80,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 06 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 2.719,23 tỷ đồng, tăng 5 lần về số dự án và tăng 19 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng.
3/8/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
testtest
test

​test

2340.pdf

3/5/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTintest/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
test
3/5/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12/02/2018 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
3/1/2018 8:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinQuyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12/02/2018 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
3/1/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018
Thông báo số 66/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018
2/23/2018 9:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinThông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 66/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018
2/23/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải p Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải p
Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Văn phòng Chính phủ  Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp 2018
2/23/2018 9:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinThông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải p /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Văn phòng Chính phủ  Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp 2018
2/23/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông tư quy định và hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủThông tư quy định và hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2/9/2018 8:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuThông tư quy định và hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/9/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh TNKế hoạc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh TN
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (tập tin đính kèm)
2/8/2018 9:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuKế hoạc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh TN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (tập tin đính kèm)
2/8/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường sử dụng công báo điện tử của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh để thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo Nghị quyết 01/NQ-CPTăng cường sử dụng công báo điện tử của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh để thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo Nghị quyết 01/NQ-CP
Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh Tây Ninh có Văn bản số 320/UBND-THCB về Tăng cường sử dụng công báo điện tử của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh để thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo Nghị quyết 01/NQ-CP
2/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinTăng cường sử dụng công báo điện tử của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh để thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo Nghị quyết 01/NQ-CP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh Tây Ninh có Văn bản số 320/UBND-THCB về Tăng cường sử dụng công báo điện tử của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh để thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo Nghị quyết 01/NQ-CP
2/7/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ
2/7/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2018
Tình hình sản xuất trồng trọt tương đối ổn định, hiện đang xuống giống vụ Đông Xuân 2017-2018, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển ổn định. Về chăn nuôi còn gặp khó khăn, chăn nuôi trâu tiếp tục giảm do đồng cỏ bị thu hẹp. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
(cụ thể xem tập tin đính kèm)
2/7/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tình hình sản xuất trồng trọt tương đối ổn định, hiện đang xuống giống vụ Đông Xuân 2017-2018, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển ổn định. Về chăn nuôi còn gặp khó khăn, chăn nuôi trâu tiếp tục giảm do đồng cỏ bị thu hẹp. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
(cụ thể xem tập tin đính kèm)
2/7/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch năm 2017 và kế hoạch 2018Báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch năm 2017 và kế hoạch 2018
2/7/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch năm 2017 và kế hoạch 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Nghị quyết về thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệpNghị quyết về thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ngày 03/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
2/6/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinNghị quyết về thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
2/6/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tây NinhKết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tây Ninh
2/6/2018 9:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuKết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/6/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 01/2018Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 01/2018
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.159,3 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,8% so với vốn đăng ký; 464 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 59.210,96 tỷ đồng, đã có 265 dự án đi vào hoạt động, 56 dự án đang triển khai xây dựng, 137 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 28% vốn đăng ký.
Trong tháng 01 năm 2018
-Cấp mới: 11 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 87,76 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 06 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,18 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.206 tỷ đồng)
-Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng)
-Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD).
Tính đến ngày 31/01/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau
-Cấp mới: 11 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 87,76 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 06 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,18 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.206 tỷ đồng)
-Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng)
-Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD).
Vốn thu hút 01 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 24,9 triệu USD và 1.057,2 tỷ đồng. Bao gồm:
+Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 24,9  triệu USD; bằng 9% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, tăng 25% số dự án và bằng 8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 02 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 5,18  triệu USD, bằng 67% về số dự án và bằng 40,63% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.159,3 triệu USD.
+Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 1.057,2 tỷ đồng, tăng 12 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 06 dự án với tổng vốn đăng ký 87,76 tỷ đồng, tăng 100% về số dự án và tăng 29,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 04 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 1.206 tỷ đồng, tăng 3 lần về số dự án và tăng 8 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 464 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 59.210,96  tỷ đồng.
2/5/2018 3:00 PMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)Bài viếtBáo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 01/2018/PublishingImages/2018-03/KCN TBang_Key_08032018143251.jpg
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.159,3 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,8% so với vốn đăng ký; 464 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 59.210,96 tỷ đồng, đã có 265 dự án đi vào hoạt động, 56 dự án đang triển khai xây dựng, 137 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 28% vốn đăng ký.
Trong tháng 01 năm 2018
-Cấp mới: 11 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 87,76 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 06 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,18 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.206 tỷ đồng)
-Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng)
-Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD).
Tính đến ngày 31/01/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau
-Cấp mới: 11 dự án (trong đó: 05 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 19,72 triệu USD; 06 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 87,76 tỷ đồng).
-Tăng vốn: 06 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,18 triệu USD; 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.206 tỷ đồng)
-Giảm vốn: 01 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 236,6 tỷ đồng)
-Thu hồi: 02 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,7 triệu USD).
Vốn thu hút 01 tháng năm 2018, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 24,9 triệu USD và 1.057,2 tỷ đồng. Bao gồm:
+Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 24,9  triệu USD; bằng 9% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 5 dự án với vốn đăng ký 19,72 triệu USD, tăng 25% số dự án và bằng 8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 02 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 5,18  triệu USD, bằng 67% về số dự án và bằng 40,63% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.159,3 triệu USD.
+Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 1.057,2 tỷ đồng, tăng 12 lần so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 06 dự án với tổng vốn đăng ký 87,76 tỷ đồng, tăng 100% về số dự án và tăng 29,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 04 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 1.206 tỷ đồng, tăng 3 lần về số dự án và tăng 8 lần vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 464 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 59.210,96  tỷ đồng.
2/5/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh Tây Ninh 2018Quyết định ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh Tây Ninh 2018
Ngày 08/01/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND về ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh Tây Ninh 2018
1/18/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinQuyết định ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh Tây Ninh 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/01/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND về ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh Tây Ninh 2018
1/18/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018Quyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
Ngày 02/01/2018, UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
1/18/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinQuyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/01/2018, UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
1/18/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định ban hành những giải pháp nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2018Quyết định ban hành những giải pháp nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2018
1/12/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiQuyết định ban hành những giải pháp nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/12/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2021 về nguồn nhân lựcQuyết định ban hành Kế hoạch thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2021 về nguồn nhân lực
ngày 12/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3000/QĐ-UBND  ban hành Kế hoạch thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2021 về nguồn nhân lực.
1/11/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiQuyết định ban hành Kế hoạch thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2021 về nguồn nhân lực/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
ngày 12/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3000/QĐ-UBND  ban hành Kế hoạch thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2021 về nguồn nhân lực.
1/11/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện  dự án nhà ở thương mại thị trấn Tân Biên,huyện Tân BiênTiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện  dự án nhà ở thương mại thị trấn Tân Biên,huyện Tân Biên
Ngày 09/01/2018 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 88/UBND-KTTC phê duyệt Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện  dự án nhà ở thương mại thị trấn Tân Biên,huyện Tân Biên
1/11/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinTiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện  dự án nhà ở thương mại thị trấn Tân Biên,huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/01/2018 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 88/UBND-KTTC phê duyệt Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện  dự án nhà ở thương mại thị trấn Tân Biên,huyện Tân Biên
1/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc giao chi tiết dự toan ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018Quyết định về việc giao chi tiết dự toan ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018
1/8/2018 8:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQuyết định về việc giao chi tiết dự toan ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/8/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 2018Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 2018
Ngày 01/01/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 2018
1/4/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinNghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/01/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 2018
1/4/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017
Ngày 31/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 138/NQ-CP về  Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017
1/4/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinNghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 138/NQ-CP về  Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017
1/4/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
Ngày 27/12/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 48/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
1/4/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018/PublishingImages/2018-01/hinh-chuc-mung-nam-moi-2018-356x220_Key_04012018074030.jpg
Ngày 27/12/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 48/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
1/4/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018
12/21/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinNghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next