Tin Chuyên Ngành - Thanh tra
 
Bộ Luật Dân sự 2015
 
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
 
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019
 
Luật Trợ giúp pháp lý
 
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 100/KH-HĐPH ngày 15/01/2019 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh như sau:
 
Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về chế độ thông tin báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐPH ngày 09/01/2007 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh Tây Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý II/2019
 
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh Tây Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019
 
​LICH TIEP CONG DAN 2019_Signed.pdf
 
​Bao cao GQKNTC Quy IV.2018_Signed.pdf
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
 Bộ Luật Dân sự Bộ Luật Dân sự
 Bộ Luật Dân sự 2015
11/16/2019 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luậtBài viết Bộ Luật Dân sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Bộ Luật Dân sự 2015
11/16/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
11/14/2019 11:00 AMĐã ban hànhThanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luật; Pháp chếBài viếtLuật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
11/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019
11/13/2019 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luậtBài viếtLuật Phòng, chống tham nhũng 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019
11/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật Trợ giúp pháp lýLuật Trợ giúp pháp lý
Luật Trợ giúp pháp lý
11/2/2019 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luậtBài viếtLuật Trợ giúp pháp lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật Trợ giúp pháp lý
11/2/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019
Trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Chăn nuôi duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại trên địa bàn nhìn chung thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng tốt; hoạt động ngân hàng ổn định; thu chi ngân sách nhà nước đạt khá cao. Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo. Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ do ảnh hưởng thời tiết; dịch tả lợn Châu phi đang diễn biến lây lan phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch.
10/31/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội Báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Chăn nuôi duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại trên địa bàn nhìn chung thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng tốt; hoạt động ngân hàng ổn định; thu chi ngân sách nhà nước đạt khá cao. Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo. Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ do ảnh hưởng thời tiết; dịch tả lợn Châu phi đang diễn biến lây lan phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch.
10/31/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 (chi tiết đính kèm)
10/31/2019 9:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiKết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 (chi tiết đính kèm)
10/31/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8/2019Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8/2019
10/4/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019
10/4/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2019Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2019
10/2/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/2/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc điều chỉnh phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương) Quyết định về việc điều chỉnh phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương)
9/26/2019 10:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiQuyết định về việc điều chỉnh phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2019
Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trong 6 tháng đầu năm 2019:
(Chi tiết xem file đính kèm)
8/20/2019 5:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội; Chương trình mục tiêuBÁO CÁO Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trong 6 tháng đầu năm 2019:
(Chi tiết xem file đính kèm)
8/20/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo KT-XH tháng 7/2019 và phương hướng tháng 8 năm 2019Báo cáo KT-XH tháng 7/2019 và phương hướng tháng 8 năm 2019
8/2/2019 5:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo KT-XH tháng 7/2019 và phương hướng tháng 8 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đaiTăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" (viết tắt VILG) là nhằm phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, ở cả cấp quốc gia và các địa phương

Dự án sẽ bao gồm 3 hợp phần như sau: Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai, Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS), Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án.

Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và triển khai thống nhất cho một số tỉnh thành trong nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh. Theo Chính sách hoạt động 4.10 (cập nhật năm 2013) của Ngân hàng Thế giới (WB) yêu cầu Bên đi vay thực hiện một quá trình tham vấn tự do, được thông báo trước và được thực hiện trước khi tiến hành dự án với người dân bản địa khi người dân bản địa bị ảnh hưởng bởi dự án. Mục đích của việc tham vấn này là nhằm tránh hoặc giảm đến mức tối thiểu những tác động xấu của dự án đến người dân tôc thiểu số (DTTS) và để đảm bảo các hoạt động của dự án phù hợp với văn hóa và phong tục của địa phương. Khuyến khích việc ra quyết định của địa phương và sự tham gia của cộng đồng trong khuôn khổ quy định pháp luật của Việt Nam về phân cấp và về đất đai phù hợp với chính sách của Ngân hàng thế giới.

Trong phạm vi triển khai dự án VILG, các nhóm dân tộc thiểu số tại các địa bàn triển khai dự án có khả năng nhận được lợi ích lâu dài từ việc được truyền thông để nhận thức được các quy định của pháp luật cho đến việc được tiếp cận với các thông tin đất đai và các dịch vụ đất đai. Việc xây dựng kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) là hành động để giảm thiểu các tác động tiềm tàng có thể xảy ra trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án. Đảm bảo công cuộc giảm ghèo và phát triển bền vững, đồng thời, tôn trọng đầy đủ nhân phẩm, quyền con người, giá trị kinh tế và bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017 đến năm 2022

KH Khung Dân tộc thiểu số (EMDP) Tây Ninh - VN.pdf

KH Khung Dân tộc thiểu số (EMDP) Tay Ninh Enghlish.pdf

8/1/2019 9:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBài viếtTăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
8/1/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân ChâuTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 1583/UBND-KTTC về ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
7/31/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 1583/UBND-KTTC về ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
7/31/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
7/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội; Đầu tư nước ngoài (FDI)Bài viếtV/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
7/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật Đầu tư công 2019Luật Đầu tư công 2019
7/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhTủ sách pháp luật; Pháp chếBài viếtLuật Đầu tư công 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật quản lý thuế 2019Luật quản lý thuế 2019
7/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhTủ sách pháp luật; Pháp chếBài viếtLuật quản lý thuế 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác nhận thông tin về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với Bộ Kế hoạch và kiểm tra trên hệ thống mạng đấu thầu là đã được cập nhật trên mạng 

20. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018_Signed.pdf

7/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhThẩm định dự ánBài viếtBáo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT
7/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018  của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội  trên địa bàn tỉnh Tây NinhBáo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018  của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo Nghị quyết 20/NQ-HĐND.
Trên cơ sở Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh, các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
(chi tiết xem file đính kèm)
7/8/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018  của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo Nghị quyết 20/NQ-HĐND.
Trên cơ sở Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh, các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
(chi tiết xem file đính kèm)
7/8/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
Thực hiện Công văn số 3900/BKHĐT-TH ngày 10/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo theo những nội dung yêu cầu (chi tiết xem file đính kèm)
7/5/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 3900/BKHĐT-TH ngày 10/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo theo những nội dung yêu cầu (chi tiết xem file đính kèm)
7/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.
Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) ước thực hiện 26.443 tỷ đồng, đạt 47,6% so với KH (KH), tăng 8,5% so với CK (CK) (KH 2019: tăng 8% trở lên), trong đó công nghiệp - xây dựng đóng góp 5,9%, dịch vụ 2,1%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 0,6% và nông - lâm - thủy sản kéo giảm 0,1%.
Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ (chưa tính thuế sản phẩm) trong GRDP theo giá hiện hành: 19,8% - 42,7% - 32,0% (KH 2019: 23 - 24%, 41 - 42%, 31 - 32%).
Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản (giá so sánh 2010) ước thực hiện 11.042 tỷ đồng, đạt 40,7% so với KH, bằng CK (KH 2019: tăng 4% trở lên).
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện 41.381 tỷ đồng, đạt 47,1% so với KH, tăng 16,2% so với CK (KH 2019: tăng 14,5% trở lên). Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài tăng 21,2%, khu vực ngoài nhà nước tăng 6,4%, khu vực nhà nước tăng 5,3%.
Giá trị các ngành dịch vụ (giá so sánh 2010) thực hiện 14.034 tỷ đồng, đạt 47,2% so với KH, tăng 6,4% so với CK (KH 2019: tăng 6,5% trở lên). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 37.964 tỷ đồng, tăng 10% so CK.
Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.806 triệu USD, đạt 35,5% so với KH, giảm 1,6% so với CK (KH 2019: tăng 22%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng: sắn và các sản phẩm từ sắn (-99%); cao su (-59%); giày dép các loại (-36%); vải các loại (+33%); phương tiện vận tải và phụ tùng (+28%); xơ, sợi dệt các loại (+21%).
Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 2.024 triệu USD, đạt 55,7% so với KH, tăng 58,1% so với CK (KH 2019: tăng 20%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng (+146%); bông các loại (+91%); xơ, sợi dệt các loại (+11%).
Tài chính- tín dụng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 5.204,5 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán, tăng 38,4% so với CK (Dự toán 2019: 8.000 tỷ đồng), trong đó thu nội địa: 4.176,5 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, tăng 18,7% so với CK; thu thuế xuất nhập khẩu: 1.028 tỷ đồng, tăng 58,2% dự toán, tăng 3,3 lần so với CK.
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.454,2 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán, tăng 32,5% so với CK (Dự toán 2019: 8.800 tỷ đồng).
Tổng KH vốn XDCB năm 2019 là 2.842,167 tỷ đồng, đã phân khai chi tiết 2.331,74 tỷ đồng, đạt 82,04% KH. Trong 6 tháng đầu năm, ước khối lượng thực hiện 1.166,725 tỷ đồng, đạt 41,05% KH, tương đương so CK (6 tháng đầu năm 2018 là 1.155,531 tỷ đồng), giải ngân 988,002 tỷ đồng, đạt 34,76% KH, tăng 9,2% so CK (6 tháng đầu năm 2018 giải ngân 905,063 tỷ đồng).
7/5/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2019./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) ước thực hiện 26.443 tỷ đồng, đạt 47,6% so với KH (KH), tăng 8,5% so với CK (CK) (KH 2019: tăng 8% trở lên), trong đó công nghiệp - xây dựng đóng góp 5,9%, dịch vụ 2,1%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 0,6% và nông - lâm - thủy sản kéo giảm 0,1%.
Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ (chưa tính thuế sản phẩm) trong GRDP theo giá hiện hành: 19,8% - 42,7% - 32,0% (KH 2019: 23 - 24%, 41 - 42%, 31 - 32%).
Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản (giá so sánh 2010) ước thực hiện 11.042 tỷ đồng, đạt 40,7% so với KH, bằng CK (KH 2019: tăng 4% trở lên).
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện 41.381 tỷ đồng, đạt 47,1% so với KH, tăng 16,2% so với CK (KH 2019: tăng 14,5% trở lên). Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài tăng 21,2%, khu vực ngoài nhà nước tăng 6,4%, khu vực nhà nước tăng 5,3%.
Giá trị các ngành dịch vụ (giá so sánh 2010) thực hiện 14.034 tỷ đồng, đạt 47,2% so với KH, tăng 6,4% so với CK (KH 2019: tăng 6,5% trở lên). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 37.964 tỷ đồng, tăng 10% so CK.
Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.806 triệu USD, đạt 35,5% so với KH, giảm 1,6% so với CK (KH 2019: tăng 22%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng: sắn và các sản phẩm từ sắn (-99%); cao su (-59%); giày dép các loại (-36%); vải các loại (+33%); phương tiện vận tải và phụ tùng (+28%); xơ, sợi dệt các loại (+21%).
Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 2.024 triệu USD, đạt 55,7% so với KH, tăng 58,1% so với CK (KH 2019: tăng 20%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng (+146%); bông các loại (+91%); xơ, sợi dệt các loại (+11%).
Tài chính- tín dụng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 5.204,5 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán, tăng 38,4% so với CK (Dự toán 2019: 8.000 tỷ đồng), trong đó thu nội địa: 4.176,5 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, tăng 18,7% so với CK; thu thuế xuất nhập khẩu: 1.028 tỷ đồng, tăng 58,2% dự toán, tăng 3,3 lần so với CK.
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.454,2 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán, tăng 32,5% so với CK (Dự toán 2019: 8.800 tỷ đồng).
Tổng KH vốn XDCB năm 2019 là 2.842,167 tỷ đồng, đã phân khai chi tiết 2.331,74 tỷ đồng, đạt 82,04% KH. Trong 6 tháng đầu năm, ước khối lượng thực hiện 1.166,725 tỷ đồng, đạt 41,05% KH, tương đương so CK (6 tháng đầu năm 2018 là 1.155,531 tỷ đồng), giải ngân 988,002 tỷ đồng, đạt 34,76% KH, tăng 9,2% so CK (6 tháng đầu năm 2018 giải ngân 905,063 tỷ đồng).
7/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 6/2019Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 6/2019
7/4/2019 10:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinBáo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 6/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo sau:
 Những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019);
 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019 (Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019);
 Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018).
 Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 27/12/2018).
 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2019).
 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021 (Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 22/02/2019).
 Triển khai thực hiện Chỉ thỉ số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 (Công văn số 1058/UBND-TKTH ngày 24/5/2019).
 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững (Công văn số 1147/UBND-TKTH ngày 05/6/2019).
 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Công văn số 1193/UBND-TKTH ngày 11/6/2019).
Qua đó, UBND tỉnh đề ra 08 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và giao cụ thể cho các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực; chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2017-2021. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ với 55 nội dung (37 nội dung trong Chương trình công tác, 18 nội dung phát sinh ngoài Chương trình công tác).
Ngoài ra, UBND tỉnh luôn quan tâm đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát Chương trình công tác, Quy chế làm việc; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; triển khai hệ thống phần mềm văn phòng điện tử ở các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, góp phần xử lý nhanh công việc, giảm các văn bản chậm, tồn đọng. Thường xuyên tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ chủ chốt, góp phần nâng cao nhận thức, tư duy, lý luận để vận dụng vào thực tế.
Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh được triển khai thực hiện tốt, tỉnh đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng trưởng cao, đóng góp đáng kể là ngành công nghiệp (5,9 điểm %). Các dự án đầu tư được đôn đốc, tạo điều kiện triển khai. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng 98,2% so với cùng kỳ. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2019, Tây Ninh xếp thứ 01/63 tỉnh, thành về số vốn đăng ký cấp mới, thứ 6/63 tỉnh, thành về tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài. Công tác quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo theo tiến độ. Thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi được thực hiện quyết liệt, đến nay Tây Ninh chưa xảy ra dịch bệnh. Các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm luôn được quan tâm thực hiện. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Trung tâm hành chính công hoạt động hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nội địa, biên giới trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.
Cụ thể xem file đính kèm

7/2/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo sau:
 Những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019);
 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019 (Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019);
 Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018).
 Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 27/12/2018).
 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2019).
 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021 (Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 22/02/2019).
 Triển khai thực hiện Chỉ thỉ số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 (Công văn số 1058/UBND-TKTH ngày 24/5/2019).
 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững (Công văn số 1147/UBND-TKTH ngày 05/6/2019).
 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Công văn số 1193/UBND-TKTH ngày 11/6/2019).
Qua đó, UBND tỉnh đề ra 08 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và giao cụ thể cho các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực; chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2017-2021. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ với 55 nội dung (37 nội dung trong Chương trình công tác, 18 nội dung phát sinh ngoài Chương trình công tác).
Ngoài ra, UBND tỉnh luôn quan tâm đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát Chương trình công tác, Quy chế làm việc; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; triển khai hệ thống phần mềm văn phòng điện tử ở các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, góp phần xử lý nhanh công việc, giảm các văn bản chậm, tồn đọng. Thường xuyên tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ chủ chốt, góp phần nâng cao nhận thức, tư duy, lý luận để vận dụng vào thực tế.
Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh được triển khai thực hiện tốt, tỉnh đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng trưởng cao, đóng góp đáng kể là ngành công nghiệp (5,9 điểm %). Các dự án đầu tư được đôn đốc, tạo điều kiện triển khai. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng 98,2% so với cùng kỳ. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2019, Tây Ninh xếp thứ 01/63 tỉnh, thành về số vốn đăng ký cấp mới, thứ 6/63 tỉnh, thành về tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài. Công tác quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo theo tiến độ. Thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi được thực hiện quyết liệt, đến nay Tây Ninh chưa xảy ra dịch bệnh. Các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm luôn được quan tâm thực hiện. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Trung tâm hành chính công hoạt động hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nội địa, biên giới trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.
Cụ thể xem file đính kèm

7/2/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc giá giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc giá giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019
Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bên vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020. Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019 (gọi tắt là Chương trình) với những mục tiêu cụ thể sau:
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,5%/năm theo Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày  10/12/2018 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Phấn đấu đến cuối giai đoạn 2016-2020, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương.
- Triển khai kịp thời, đầy đủ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo như hỗ trợ về y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở, trợ giúp pháp lý để cải thiện điều kiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, giúp người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh;
- Đảm bảo hơn 80% hộ nghèo, cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Đảm bảo người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo Trung ương và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Tăng cường cải thiện các dịch vụ xã hội chăm lo về sức khoẻ, giáo dục cho người nghèo;
- Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu, được hỗ trợ đào tạo nghề theo Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh;
6/21/2019 11:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuKế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc giá giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bên vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020. Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019 (gọi tắt là Chương trình) với những mục tiêu cụ thể sau:
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,5%/năm theo Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày  10/12/2018 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Phấn đấu đến cuối giai đoạn 2016-2020, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương.
- Triển khai kịp thời, đầy đủ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo như hỗ trợ về y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở, trợ giúp pháp lý để cải thiện điều kiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, giúp người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh;
- Đảm bảo hơn 80% hộ nghèo, cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Đảm bảo người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo Trung ương và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Tăng cường cải thiện các dịch vụ xã hội chăm lo về sức khoẻ, giáo dục cho người nghèo;
- Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu, được hỗ trợ đào tạo nghề theo Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh;
6/21/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
6/6/2019 9:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêuKế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT- XH tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6/2019Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT- XH tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6/2019
Trong tháng 5, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp, cây trồng vụ Đông Xuân cơ bản thu hoạch xong, diện tích một số cây trồng tăng so cùng kỳ, tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu các cây trồng chính đạt khá; sản xuất công nghiệp tiếp tục có chỉ số tăng trưởng khá; thương mại dịch vụ vẫn duy trì sức mua tốt; tiến độ thu chi ngân sách ngân sách trên địa bàn đạt khá; hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ. Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ những ngày lễ lớn của đất nước; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
6/4/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT- XH tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong tháng 5, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp, cây trồng vụ Đông Xuân cơ bản thu hoạch xong, diện tích một số cây trồng tăng so cùng kỳ, tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu các cây trồng chính đạt khá; sản xuất công nghiệp tiếp tục có chỉ số tăng trưởng khá; thương mại dịch vụ vẫn duy trì sức mua tốt; tiến độ thu chi ngân sách ngân sách trên địa bàn đạt khá; hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ. Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ những ngày lễ lớn của đất nước; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
6/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 5/2019Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 5/2019
6/4/2019 10:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinBáo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 5/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2019Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2019
Tháng tư, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp, tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân khá tốt, thuận lợi để xuống giống vụ Hè thu. Ngành công nghiệp và hoạt động vận tải trên địa bàn, nhịp độ tăng có chậm hơn so với tháng trước, chủ yếu là do yếu tố thời vụ (cuối niên vụ chế biến nông sản). Thương mại dịch vụ duy trì mức tăng trưởng tốt; thu chi ngân sách trên địa bàn tăng khá; hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ trong những dịp ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
5/7/2019 5:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tháng tư, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp, tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân khá tốt, thuận lợi để xuống giống vụ Hè thu. Ngành công nghiệp và hoạt động vận tải trên địa bàn, nhịp độ tăng có chậm hơn so với tháng trước, chủ yếu là do yếu tố thời vụ (cuối niên vụ chế biến nông sản). Thương mại dịch vụ duy trì mức tăng trưởng tốt; thu chi ngân sách trên địa bàn tăng khá; hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ trong những dịp ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước; quốc phòng an ninh được đảm bảo.
5/7/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 100/KH-HĐPH ngày 15/01/2019 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh như sau:
5/3/2019 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chếTinKế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh /PublishingImages/2019-05/lap-ke-hoach-thu-bao-hiem-xa-hoi-cua-co-quan-bao-hiem_Key_03052019091247.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 100/KH-HĐPH ngày 15/01/2019 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh như sau:
5/3/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
BÁO CÁO Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” 6 tháng đầu năm 2019BÁO CÁO Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” 6 tháng đầu năm 2019
Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về chế độ thông tin báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐPH ngày 09/01/2007 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5/3/2019 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chếTinBÁO CÁO Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” 6 tháng đầu năm 2019/PublishingImages/2019-05/140318085659127_Report_Key_03052019092216.jpg
Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về chế độ thông tin báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐPH ngày 09/01/2007 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5/3/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next