Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
 
Thực hiện Công văn số 9269/BKHĐT-TH ngày 08/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư các nội dung về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết ...
 
Ngày 28/11/2017 Văn phòng chính phủ có Van bản số 12689/VPCP-ĐM
 
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đạo tạo
 
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng và Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 (tập tin đính kèm)
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Ngày 24/10/2017 UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 2861/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030