Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
 
UBND tỉnh Phân khai và giao vốn bổ sung hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 với tổng kế hoạch vốn là 2.830 triệu đồng (bao gồm: Vốn ĐTPT: 2.230 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 600 triệu đồng). (Đính kèm Biểu số 1, Biểu số 2)
 
Nội dung báo cáo:
 
Nội dung báo cáo:
 
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (quý 3/2017)
 
Nội dung quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020
 
ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1256/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 1. Hoàn thành 1.020 dự án chuyển tiếp với năng lực tăng thêm khoảng 5.518 km đường giao thông, 80 cầu có quy mô vừa, 68.970 ha diện tích tưới, 11 bệnh viện cấp tỉnh, huyện, 37 trường đại học, dạy ...
 
Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu cụ thể sau: - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu đến năm 2020 có 50/80 xã (trong đó có 15/20 xã biên giới) đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 62,5% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; có 02 đơn vị cấp huyện hoàn thành ...
Ngày 31/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố các quyết định nghỉ hưu đối với 02 đồng chí Hồ Thị Dẫn Phó Chánh Thanh tra Sở; đồng chí Đoàn Thị Lan Trưởng phòng Pháp chế và bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Hợp tác Đầu tư đối với đồng chí Nguyễn Việt Bình.
 
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017 duy trì phát triển ổn định. Tình hình sản xuất trồng trọt vụ Hè thu 2017 tương đối ổn định, các cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt đang trong giai đoạn thu hoạch. Công tác chống dịch khảm lá cây khoai mì được triển khai khẩn trương, tích cực. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Chỉ số sản xuất công nghiệp xấp xỉ như tháng ...
 
UBND tỉnh phân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 để kéo dài thanh toán kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 là 949.416.304 đồng theo phụ lục đính kèm.