Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Ngày 28/11/2017 Văn phòng chính phủ có Van bản số 12689/VPCP-ĐM
 
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đạo tạo
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Ngày 24/10/2017 UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 2861/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 
Nội dung báo cáo:
 
Nội dung quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020