Tin Tức - Báo Cáo SKHĐT
 
​BC PCTN quy 3-2018_Signed.pdf
 
​BC PCTN 9 thang-2018_Signed.pdf
 
​Bao cao GQKNTC Quy III.2018_Signed.pdf
 
​BAO CAO QUY III NAM 2018_Signed.pdf
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh. Về điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Nghị định quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng theo các điều kiện sau: a- Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; b- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Còn tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam theo các điều kiện sau: a- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. b- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh Về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Nghị định quy định, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 1- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 2- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; 3- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện sau: a- Điều kiện quy định tại điểm 2,3 ở trên; b- Đáp ứng tiêu chí sau: - Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành; - Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; - Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; - Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước. Còn trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì phải đáp ứng các điều kiện giống trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn thì xem xét cấp phép thực thiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù. Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hành; sách, báo và tạp chí thì xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Nội dung báo cáo:
 
Nội dung báo cáo:
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhNewTình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-09/cchc_Key_17092018153900.jpg
9/17/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thư mời cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã dự lớp tập huấnThư mời cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã dự lớp tập huấn
Để phát triển hợp tác xã bền vững, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, cần phải nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp theo công văn số 52/HTX-TH ngày 05/9/2018 về việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã.

Thời gian: 03 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ từ 17 đến 19 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Victory, số 255, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Mỗi hợp tác xã nông nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ quản lý, thành viên để tham dự lớp tập huấn, thời gian đăng ký là từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018.  Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ bố trí phòng ngủ, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên).

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định để lớp tập huấn đạt kết quả tốt.
9/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThư mời cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã dự lớp tập huấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để phát triển hợp tác xã bền vững, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, cần phải nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp theo công văn số 52/HTX-TH ngày 05/9/2018 về việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã.

Thời gian: 03 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ từ 17 đến 19 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Victory, số 255, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Mỗi hợp tác xã nông nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ quản lý, thành viên để tham dự lớp tập huấn, thời gian đăng ký là từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018.  Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ bố trí phòng ngủ, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên).

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định để lớp tập huấn đạt kết quả tốt.
9/14/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)
9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)/PublishingImages/2018-09/lich cong tac tuan_Key_12092018102625.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
9/10/2018 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035/PublishingImages/2018-09/qđ_Key_10092018143852.jpg
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
9/10/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018/PublishingImages/2018-09/155125_tham_nhung_Key_07092018134307.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018/PublishingImages/2018-09/155125_tham_nhung_Key_07092018134446.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo GQ Khiếu nại Tố cáo Quý III 2018Báo cáo GQ Khiếu nại Tố cáo Quý III 2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnTinBáo cáo GQ Khiếu nại Tố cáo Quý III 2018/PublishingImages/2018-09/tocao-kn_Key_07092018135142.JPG
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra quý III/2018Báo cáo công tác thanh tra quý III/2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnTinBáo cáo công tác thanh tra quý III/2018/PublishingImages/2018-09/thanhtra_Key_07092018135645.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh từ  tháng 6/2018 đến tháng 7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tưKết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh từ  tháng 6/2018 đến tháng 7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 10 vụ

Cụ thể như sau:

  • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 10
  • Chủ yếu là Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định.../.


9/6/2018 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh từ  tháng 6/2018 đến tháng 7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư/PublishingImages/2018-09/tiensu-1407_Key_06092018083225.jpg
9/6/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)
9/5/2018 5:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)/PublishingImages/2018-09/lich cong tac tuan_Key_05092018163031.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)
9/5/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_Key_29082018092244.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
8/29/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh
​​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quyết định 62/2013/QĐ-TTg(cánh đồng lớn)

​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quyết định 62/2013/QĐ-TTg(cánh đồng lớn)

8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh/PublishingImages/2018-09/bien-ban-cuoc-hop-5_Key_06092018094704.png
​​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quyết định 62/2013/QĐ-TTg(cánh đồng lớn)
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh

​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 tại xã Tân Phú, xã Thạnh Đông, xã Suối Dây, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh/PublishingImages/2018-09/bien-ban-cuoc-hop-5_Key_06092018094552.png
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh
Tham mưu UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh dự án Khu nhà ở thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê Hòa Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình.

​Tham mưu UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh dự án Khu nhà ở thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê Hòa Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình.

8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh/PublishingImages/2018-09/bien-ban-cuoc-hop-5_Key_06092018095044.png
Tham mưu UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh dự án Khu nhà ở thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê Hòa Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình.
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
8/28/2018 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo; Tin tức sự kiệnTinLịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018/PublishingImages/2018-08/16121303_Key_28082018135228.png
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
8/28/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Một thành viên Toàn Đại ThắngHủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Một thành viên Toàn Đại Thắng
Cụ thể như tài liệu đính kèm
8/22/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Một thành viên Toàn Đại Thắng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cụ thể như tài liệu đính kèm
8/22/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp đối với Công ty TNHH Tấn Đại ThànhThông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp đối với Công ty TNHH Tấn Đại Thành
Thông tin chi tiết như sau:
8/22/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp đối với Công ty TNHH Tấn Đại Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin chi tiết như sau:
8/22/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mạiThông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại
Ngày 14/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Để thực hiện Thông báo này, ngày 20/8/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 4492/VP-KTTC giao đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 291/TB-VPCP.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý đơn vị khai thác văn bản nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định./.
8/22/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Để thực hiện Thông báo này, ngày 20/8/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 4492/VP-KTTC giao đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 291/TB-VPCP.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý đơn vị khai thác văn bản nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định./.
8/22/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanhThông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh
Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
8/22/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
8/22/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
8/22/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_key_15082018110153_jpg_Key_27082018085107.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
8/22/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
8/15/2018 12:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_Key_15082018110153.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
8/15/2018 12:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 08/8/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số985/QĐ-TTg về  Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
8/10/2018 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinQuyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/8/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số985/QĐ-TTg về  Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
8/10/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
8/8/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_Key_08082018093340.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
8/8/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
8/1/2018 2:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_Key_01082018132242.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
8/1/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)
7/26/2018 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)/PublishingImages/2018-07/lich cong tac tuan_Key_26072018104248.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)
7/26/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)
7/18/2018 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)/PublishingImages/2018-07/lich cong tac tuan_Key_18072018142800.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)
7/18/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng Kế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng
Ngày 11/7/2018 Tổ tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng
7/16/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/7/2018 Tổ tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng
7/16/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)
7/11/2018 9:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)/PublishingImages/2018-07/lich cong tac tuan_Key_12072018200609.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)
7/11/2018 9:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theoKế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
7/9/2018 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 2/7/2018 đến ngày 6/7/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 2/7/2018 đến ngày 6/7/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 2/7/2018 đến ngày 6/7/2018)
7/4/2018 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 2/7/2018 đến ngày 6/7/2018)/PublishingImages/2018-07/lich cong tac tuan_Key_04072018104905.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 2/7/2018 đến ngày 6/7/2018)
7/4/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next