Tin Tức - Báo Cáo SKHĐT
 
​BC PCTN quy 3-2018_Signed.pdf
 
​BC PCTN 9 thang-2018_Signed.pdf
 
​Bao cao GQKNTC Quy III.2018_Signed.pdf
 
​BAO CAO QUY III NAM 2018_Signed.pdf
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh. Về điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Nghị định quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng theo các điều kiện sau: a- Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; b- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Còn tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam theo các điều kiện sau: a- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. b- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh Về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Nghị định quy định, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 1- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 2- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; 3- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện sau: a- Điều kiện quy định tại điểm 2,3 ở trên; b- Đáp ứng tiêu chí sau: - Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành; - Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; - Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; - Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước. Còn trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì phải đáp ứng các điều kiện giống trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn thì xem xét cấp phép thực thiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù. Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hành; sách, báo và tạp chí thì xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Nội dung báo cáo:
 
Nội dung báo cáo:
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)
12/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)/PublishingImages/2018-12/lich cong tac tuan_Key_12122018105609.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)
12/12/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
12/5/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)/PublishingImages/2018-12/lich cong tac tuan_Key_05122018082948.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
12/5/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự ánKý quỹ đảm bảo thực hiện dự án
Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".

Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".

          Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

          2. Việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

          3. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

          a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

          b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

          c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

          5. Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ.

          6. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

          a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

          b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

          8. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau:

          a) Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          b) Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          c) Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

          d) Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Cơ quan đăng ký đầu tư.

 (đính kèm văn bản thỏa thuận ký quỹ theo mẫu II.5 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Từ cơ sở nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ trước ngày 31/01/2019 (đính kèm danh sách được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 đến nay).Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".

          Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

          2. Việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

          3. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

          a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

          b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

          c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

          5. Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ.

          6. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

          a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

          b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

          8. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau:

          a) Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          b) Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          c) Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

          d) Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Cơ quan đăng ký đầu tư.

 (đính kèm văn bản thỏa thuận ký quỹ theo mẫu II.5 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Từ cơ sở nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ trước ngày 31/01/2019 (đính kèm danh sách được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 đến nay).

DANH MUC DU AN KY QUY.pdf

11/29/2018 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtKý quỹ đảm bảo thực hiện dự án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".
11/29/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
11/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)/PublishingImages/2018-11/lich cong tac tuan_Key_28112018093543.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
11/28/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
11/21/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)/PublishingImages/2018-11/lich cong tac tuan_Key_22112018072614.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
11/21/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
11/14/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018/PublishingImages/2018-11/lich cong tac tuan_Key_14112018085819.jpg
11/14/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 5/11/2018 đến ngày 09/11/2018Lịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 5/11/2018 đến ngày 09/11/2018
11/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần Ban Giám đốc từ ngày 5/11/2018 đến ngày 09/11/2018/PublishingImages/2018-11/lich cong tac tuan_Key_07112018134644.jpg
11/7/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)
10/31/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)/PublishingImages/2018-10/lich cong tac tuan_Key_31102018075251.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)
10/31/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)
10/24/2018 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)/PublishingImages/2018-10/lich cong tac tuan_Key_25102018104717.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)
10/24/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu
Ngày 06/8/2018, Bộ Công Thương có Chỉ thị số 06/CT-BCT về Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu
10/24/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinChỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/8/2018, Bộ Công Thương có Chỉ thị số 06/CT-BCT về Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu
10/24/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)
10/17/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)/PublishingImages/2018-10/lich cong tac tuan_Key_17102018073316.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)
10/17/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 8/10/2018 đến ngày 12/10/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 8/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 8/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
10/10/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 8/10/2018 đến ngày 12/10/2018)/PublishingImages/2018-10/lich cong tac tuan_Key_10102018134306.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 8/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
10/10/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởngTriển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
Ngày 28/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số số 321/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
Để triển khai thực hiện Thông báo này, ngày 05/9/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 4805/VP-KTTC ngày 05/9/2018 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 28/8/2018.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Thông báo số số 321/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
10/10/2018 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTriển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số số 321/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
Để triển khai thực hiện Thông báo này, ngày 05/9/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 4805/VP-KTTC ngày 05/9/2018 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 28/8/2018.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Thông báo số số 321/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
10/10/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 5/10/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 5/10/2018)
10/3/2018 7:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 5/10/2018)/PublishingImages/2018-10/lich cong tac tuan_Key_04102018065917.jpg
10/3/2018 7:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 24/9/2018 UBND tỉnh có Văn bản số 2322/UBND-KTTC về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

​Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường và Văn bản số 4388/VPCP-CN ngày 12/5/2018 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, để tăng cường việc kiểm soát, quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.PDF

9/26/2018 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/9/2018 UBND tỉnh có Văn bản số 2322/UBND-KTTC về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.
9/26/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)
9/26/2018 2:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)/PublishingImages/2018-09/lich cong tac tuan_Key_26092018133310.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)
9/26/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu ThànhHướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành
Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Để triển khai thực hiện Quyết định số 1391/QĐ-UBND  ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2251/UBND-KTN ngày 14/9/2018 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Toàn văn Quyết định và Văn bản hướng dẫn đính kèm
9/20/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Để triển khai thực hiện Quyết định số 1391/QĐ-UBND  ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2251/UBND-KTN ngày 14/9/2018 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Toàn văn Quyết định và Văn bản hướng dẫn đính kèm
9/20/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
9/19/2018 4:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)/PublishingImages/2018-09/lich cong tac tuan_Key_19092018154356.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
9/19/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Nông trường Thành LongTriển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Nông trường Thành Long
Ngày 10/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 343/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Nông trường Thành Long, tỉnh Tây Ninh.
9/19/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTriển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Nông trường Thành Long/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 343/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Nông trường Thành Long, tỉnh Tây Ninh.
9/19/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhTình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-09/cchc_Key_17092018153900.jpg
9/17/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thư mời cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã dự lớp tập huấnThư mời cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã dự lớp tập huấn
Để phát triển hợp tác xã bền vững, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, cần phải nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp theo công văn số 52/HTX-TH ngày 05/9/2018 về việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã.

Thời gian: 03 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ từ 17 đến 19 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Victory, số 255, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Mỗi hợp tác xã nông nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ quản lý, thành viên để tham dự lớp tập huấn, thời gian đăng ký là từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018.  Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ bố trí phòng ngủ, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên).

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định để lớp tập huấn đạt kết quả tốt.
9/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThư mời cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã dự lớp tập huấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để phát triển hợp tác xã bền vững, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, cần phải nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp theo công văn số 52/HTX-TH ngày 05/9/2018 về việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã.

Thời gian: 03 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ từ 17 đến 19 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Victory, số 255, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Mỗi hợp tác xã nông nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ quản lý, thành viên để tham dự lớp tập huấn, thời gian đăng ký là từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018.  Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ bố trí phòng ngủ, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên).

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định để lớp tập huấn đạt kết quả tốt.
9/14/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)
9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)/PublishingImages/2018-09/lich cong tac tuan_Key_12092018102625.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
9/10/2018 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035/PublishingImages/2018-09/qđ_Key_10092018143852.jpg
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
9/10/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018/PublishingImages/2018-09/155125_tham_nhung_Key_07092018134307.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018/PublishingImages/2018-09/155125_tham_nhung_Key_07092018134446.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo GQ Khiếu nại Tố cáo Quý III 2018Báo cáo GQ Khiếu nại Tố cáo Quý III 2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnTinBáo cáo GQ Khiếu nại Tố cáo Quý III 2018/PublishingImages/2018-09/tocao-kn_Key_07092018135142.JPG
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra quý III/2018Báo cáo công tác thanh tra quý III/2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnTinBáo cáo công tác thanh tra quý III/2018/PublishingImages/2018-09/thanhtra_Key_07092018135645.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh từ  tháng 6/2018 đến tháng 7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tưKết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh từ  tháng 6/2018 đến tháng 7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 10 vụ

Cụ thể như sau:

  • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 10
  • Chủ yếu là Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định.../.


9/6/2018 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh từ  tháng 6/2018 đến tháng 7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư/PublishingImages/2018-09/tiensu-1407_Key_06092018083225.jpg
9/6/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)
9/5/2018 5:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)/PublishingImages/2018-09/lich cong tac tuan_Key_05092018163031.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)
9/5/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_Key_29082018092244.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
8/29/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next