Xây Dựng Cơ Bản
 
Ngày 11 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 828/QĐ-UBND về việc phân khai KH vốn đầu tư XDCB năm 2017 thực hiện CBĐT dự án.
 
Ngày 31 tháng 3 năm 2017 SỞ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 582/SKHĐT-QLVĐTPT về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn và hàng năm.
 
​Công văn 153.pdfNghiquyet KH 2016-2020 STP chua tham dinh.docKH TRUNG HạN - THEO MAU QUY DINH.xlsx
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
V/v dự thảo Công văn yêu cầu báo cáo kế hoạch KT-XH, XDCB năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020.V/v dự thảo Công văn yêu cầu báo cáo kế hoạch KT-XH, XDCB năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020.
10/22/2019 9:00 AMĐã ban hànhBáo cáo xây dựng cơ bản; Thông tin khácV/v dự thảo Công văn yêu cầu báo cáo kế hoạch KT-XH, XDCB năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhGóp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
5/14/2019 9:00 AMĐã ban hànhThông tin khácBài viếtGóp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh/PublishingImages/2019-06/duthao_Key_10062019082111.PNG
Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
5/14/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhQuyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
3/1/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin khácQuyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản số 292/SKHĐT-QLVĐTPT ngày 14/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh V/v đăng ký phân khai chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019Văn bản số 292/SKHĐT-QLVĐTPT ngày 14/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh V/v đăng ký phân khai chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019
3/1/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin khácVăn bản số 292/SKHĐT-QLVĐTPT ngày 14/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh V/v đăng ký phân khai chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản số 337/SKHĐT-QLVĐTPT ngày 22/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh V/v định kỳ hàng tháng báo cáo giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư XDCB năm 2019Văn bản số 337/SKHĐT-QLVĐTPT ngày 22/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh V/v định kỳ hàng tháng báo cáo giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư XDCB năm 2019
3/1/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin khácVăn bản số 337/SKHĐT-QLVĐTPT ngày 22/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh V/v định kỳ hàng tháng báo cáo giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư XDCB năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Biên bản số 22 BB UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 về Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019Biên bản số 22 BB UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 về Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
3/1/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin khácBiên bản số 22 BB UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 về Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 của tỉnh Tây Niinh số 3194/QĐ-UBND ngày 27/12/2018Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 của tỉnh Tây Niinh số 3194/QĐ-UBND ngày 27/12/2018
3/1/2019 12:00 PMĐã ban hànhThông tin khácQuyết định giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 của tỉnh Tây Niinh số 3194/QĐ-UBND ngày 27/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản 2579/UBND-TH ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KTXH, XDCB năm 2018 và xây dựng KH năm 2019Văn bản 2579/UBND-TH ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KTXH, XDCB năm 2018 và xây dựng KH năm 2019
10/23/2018 9:00 AMĐã ban hànhBáo cáo xây dựng cơ bảnVăn bản 2579/UBND-TH ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KTXH, XDCB năm 2018 và xây dựng KH năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/23/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư côngV/v triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông tin khácTinV/v triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công/PublishingImages/2018-09/He-thong-quan-ly-thong-tin-MIS_Key_07092018133656.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Báo cáo tình hình thực hiện, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư
8/6/2018 9:00 AMĐã ban hànhBáo cáo xây dựng cơ bảnTinBáo cáo tình hình thực hiện, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018/PublishingImages/2018-09/140318085659127_Report_Key_06092018084517.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư
8/6/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 và khẩn trương đăng ký phân khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 và khẩn trương đăng ký phân khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018
V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 và khẩn trương đăng ký phân khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018
7/26/2018 9:00 AMĐã ban hànhBáo cáo xây dựng cơ bảnTinV/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 và khẩn trương đăng ký phân khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018/PublishingImages/2018-09/140318085659127_Report_Key_06092018101120.jpg
V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 và khẩn trương đăng ký phân khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018
7/26/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v khẩn trương báo cáo tình hình nợ đọng XDCB đến hết ngày 31/12/2017.V/v khẩn trương báo cáo tình hình nợ đọng XDCB đến hết ngày 31/12/2017.
1/29/2018 11:00 AMĐã ban hànhBáo cáo xây dựng cơ bảnV/v khẩn trương báo cáo tình hình nợ đọng XDCB đến hết ngày 31/12/2017./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông  giai đoạn 2016-2020Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông  giai đoạn 2016-2020
Nội dung quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020
10/5/2017 6:00 AMĐã ban hànhThông tin khácBài viếtDự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông  giai đoạn 2016-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020
10/5/2017 6:00 AMYesĐã ban hành
Tây Ninh báo cáo ODA quý II năm 2017Tây Ninh báo cáo ODA quý II năm 2017
7/31/2017 5:00 PMĐã ban hànhBáo cáo xây dựng cơ bảnTây Ninh báo cáo ODA quý II năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn các chủ đầu tư trong lập kế hoạch 2018Hướng dẫn các chủ đầu tư trong lập kế hoạch 2018
Hướng dẫn các chủ đầu tư trong lập kế hoạch 2018
(MPI) – Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư. Nguồn: MPI
Việc áp dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh gia đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; Văn bản số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai

Đối với các đơn vị đã được cấp tài khoản, khẩn trương cập nhật thông tin người dùng bao gồm tên liên hệ, số điện thoại, địa chỉ mail. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi các thông báo cho người dùng khi có các yêu cầu liên quan đến Hệ thống (để cập nhật, đăng nhập vào địa chỉ: http://dautucong.mpi.gov.vn và sử dụng chức năng “Thông tin người dùng”).

Đối với các đơn vị chưa được cấp tài khoản, khẩn trương đăng ký tài khoản trực tuyến tại địa chỉ: http://taikhoan.mpi.gov.vn. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trực tiếp xác nhận tài khoản cho các đơn vị trên Hệ thống (các đơn vị không cần gửi bản cứng). Các đơn vị hoàn thành đăng ký và cập nhật thông tin tài khoản trước ngày 28/7/2017.

Thực hiện Báo cáo lên Hệ thống tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài

Hiện nay, nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao đợt 1 tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật danh mục này lên Hệ thống.

Các chủ đầu tư cập nhật mã dự án (mã đơn vị có quan hệ ngân sách do cơ quan tài chính cấp) trên Hệ thống, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017, cập nhật nhu cầu vốn năm 2018 đối với nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn trong Menu: Kế hoạch đầu tư công -> Cây thư mục: Báo cáo Kế hoạch đầu tư công.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng Lập kế hoạch đầu tư công hằng năm tải về tại địa chỉ: http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=222 (Làm từ Bước 2, trang 14). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư hoàn thành việc báo cáo lên Hệ thống trước ngày 31/7/2017.

Đính kèm hồ sơ dự án đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn vốn Ngân sách trung ương và vốn nước ngoài

Thực hiện theo Điều 11, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT, chủ đầu tư các dự án quét và đính kèm tất cả các tài liệu thuộc hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư, hồ sơ phê duyệt dự án đối với dự án được phân bổ kế hoạch 2016 - 2020 vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài theo danh mục tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Menu: Kế hoạch đầu tư công -> Cây thư mục: Báo cáo kế hoạch đầu tư công) và hoàn thành việc cập nhật trước ngày 10/11/2017 làm cơ sở để đăng ký kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2018 trong kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt.

Việc cập nhật và báo cáo đầy đủ thông tin lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để tỉnh hoàn chỉnh thủ tục đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương theo đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vì vậy, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đối với các đơn vị thực hiện chậm trễ so với thời hạn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7/27/2017 8:00 AMĐã ban hànhThông tin khácHướng dẫn các chủ đầu tư trong lập kế hoạch 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hướng dẫn các chủ đầu tư trong lập kế hoạch 2018
(MPI) – Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư. Nguồn: MPI
Việc áp dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh gia đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; Văn bản số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai

Đối với các đơn vị đã được cấp tài khoản, khẩn trương cập nhật thông tin người dùng bao gồm tên liên hệ, số điện thoại, địa chỉ mail. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi các thông báo cho người dùng khi có các yêu cầu liên quan đến Hệ thống (để cập nhật, đăng nhập vào địa chỉ: http://dautucong.mpi.gov.vn và sử dụng chức năng “Thông tin người dùng”).

Đối với các đơn vị chưa được cấp tài khoản, khẩn trương đăng ký tài khoản trực tuyến tại địa chỉ: http://taikhoan.mpi.gov.vn. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trực tiếp xác nhận tài khoản cho các đơn vị trên Hệ thống (các đơn vị không cần gửi bản cứng). Các đơn vị hoàn thành đăng ký và cập nhật thông tin tài khoản trước ngày 28/7/2017.

Thực hiện Báo cáo lên Hệ thống tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài

Hiện nay, nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao đợt 1 tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật danh mục này lên Hệ thống.

Các chủ đầu tư cập nhật mã dự án (mã đơn vị có quan hệ ngân sách do cơ quan tài chính cấp) trên Hệ thống, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017, cập nhật nhu cầu vốn năm 2018 đối với nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn trong Menu: Kế hoạch đầu tư công -> Cây thư mục: Báo cáo Kế hoạch đầu tư công.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng Lập kế hoạch đầu tư công hằng năm tải về tại địa chỉ: http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=222 (Làm từ Bước 2, trang 14). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư hoàn thành việc báo cáo lên Hệ thống trước ngày 31/7/2017.

Đính kèm hồ sơ dự án đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn vốn Ngân sách trung ương và vốn nước ngoài

Thực hiện theo Điều 11, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT, chủ đầu tư các dự án quét và đính kèm tất cả các tài liệu thuộc hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư, hồ sơ phê duyệt dự án đối với dự án được phân bổ kế hoạch 2016 - 2020 vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài theo danh mục tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Menu: Kế hoạch đầu tư công -> Cây thư mục: Báo cáo kế hoạch đầu tư công) và hoàn thành việc cập nhật trước ngày 10/11/2017 làm cơ sở để đăng ký kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2018 trong kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt.

Việc cập nhật và báo cáo đầy đủ thông tin lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để tỉnh hoàn chỉnh thủ tục đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương theo đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vì vậy, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đối với các đơn vị thực hiện chậm trễ so với thời hạn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7/27/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn kế hoạch đầu tư công năm 2018Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn kế hoạch đầu tư công năm 2018
7/25/2017 10:00 AMĐã ban hànhBáo cáo xây dựng cơ bảnTinSở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn kế hoạch đầu tư công năm 2018/PublishingImages/2017-07/SoKHDT_Key_25072017092839.JPG
7/25/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Văn bản 6527/VPCP-QHQT ngày 23/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016.Văn bản 6527/VPCP-QHQT ngày 23/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016.
7/19/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông tin khácVăn bản 6527/VPCP-QHQT ngày 23/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/19/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch năm 2018Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch năm 2018
7/17/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin khácChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản 5431/BKHĐT0KTNN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mớiVăn bản 5431/BKHĐT0KTNN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
7/13/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông tin khácVăn bản 5431/BKHĐT0KTNN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư côngThông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
5/16/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin khácThông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản số 959/UBND-KTN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đăng ký danh mục dự án phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017Văn bản số 959/UBND-KTN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đăng ký danh mục dự án phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017
5/10/2017 9:00 AMĐã ban hànhThông tin khácVăn bản số 959/UBND-KTN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đăng ký danh mục dự án phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/10/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thu hút và thực hiện dự án ODA quý I năm 2017Báo cáo tình hình thu hút và thực hiện dự án ODA quý I năm 2017
4/26/2017 4:00 PMĐã ban hànhBáo cáo xây dựng cơ bảnBáo cáo tình hình thu hút và thực hiện dự án ODA quý I năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Tỉnh Tay Ninh ban hành danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017Tỉnh Tay Ninh ban hành danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017
Ngày 11 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 828/QĐ-UBND về việc phân khai KH vốn đầu tư XDCB năm 2017 thực hiện CBĐT dự án.
4/17/2017 9:00 AMĐã ban hànhThông tin khácTỉnh Tay Ninh ban hành danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 828/QĐ-UBND về việc phân khai KH vốn đầu tư XDCB năm 2017 thực hiện CBĐT dự án.
4/17/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn và hàng năm.V/v hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn và hàng năm.
Ngày 31 tháng 3 năm 2017 SỞ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 582/SKHĐT-QLVĐTPT về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn và hàng năm.
4/3/2017 5:00 PMĐã ban hànhThông tin khácV/v hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn và hàng năm./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31 tháng 3 năm 2017 SỞ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 582/SKHĐT-QLVĐTPT về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn và hàng năm.
4/3/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhĐề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
2/14/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin khácTinĐề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020
1/20/2017 5:00 PMĐã ban hànhThông tin khácTinGóp ý dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
V/v hướng dẫn đăng ký bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán. V/v hướng dẫn đăng ký bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán.
1/11/2017 9:00 AMĐã ban hànhThông tin khác V/v hướng dẫn đăng ký bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/11/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017
1/4/2017 9:00 AMĐã ban hànhThông tin khácThông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v thông báo kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016. V/v thông báo kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016.
1/3/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin khácV/v thông báo kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016. /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình giải ngân vốn ngân sách đến tháng 12 năm 2016 theo Nghị quyết số 60 của Chính phủBáo cáo tình hình giải ngân vốn ngân sách đến tháng 12 năm 2016 theo Nghị quyết số 60 của Chính phủ
12/29/2016 8:00 AMĐã ban hànhBáo cáo xây dựng cơ bảnBáo cáo tình hình giải ngân vốn ngân sách đến tháng 12 năm 2016 theo Nghị quyết số 60 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2016 8:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next