Tin chuyên ngành - Thông tin doanh nghiệp
 
​(final) Nghị định số 122.2020.NĐ.CP (có hiệu lực thi hành từ 15.10.2020).pdf
 
117.ĐKKD.NV - Triển khai thi hành Nghị định 122.2020.NĐ.CP (1).pdf
 
​2_2020_cvdi2020_4750_BKHDT.signed.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Góp ý dự thảo Nghị Quyết, Quyết định Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.Quản lý Đầu tư côngBài viếtGóp ý dự thảo Nghị Quyết, Quyết định Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự thảo Nghị quyết, Quyết định quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
10/23/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/QH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp vào ngày 05/10/2020 về thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kết luận cuộc họp Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 06/10/2020 về các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh;

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị quyết, Quyết định quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (Đính kèm).

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu cấp thẩm quyền ban hành văn bản đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Góp ý các văn bản dự thảo: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh nêu trên. Đồng thời các dự thảo Nghị quyết, Quyết định này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở tại địa chỉ: sokhdt.tayninh.gov.vn/Tin chuyên ngành/Quản lý Đầu tư công.

2. Văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/11/2020.

Trân trọng./.

NQ phanbovon 2021-2025.docQD phanbovon 2021-2025.docQuy dinh kem theo QD phanbovon 2021-2025.doc

Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thông tin kinh tế xã hộiTinNghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/10/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu lập quy hoạch là công cụ quản lý của nhà nước trong việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội, nhằm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực của quốc gia để phát triển đất nước nhanh và bền vững; là cơ sở để lập quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 5 năm và hằng năm. Xây dựng không gian phát triển quốc gia trên cơ sở kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, gắn với khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, phát triển các ngành, các vùng.
Một trong những nguyên tắc lập quy hoạch là quy hoạch tổng thể quốc gia phải mang tính định hướng cao, xác định việc phân bố và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường mang tính chiến lược trên lãnh thổ quốc gia, có tầm quan trọng cấp quốc gia và có tính liên vùng. Đồng thời, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, thiên nhiên.
Bên cạnh đó, bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành và các vùng trong cả nước; khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa cơ quan lập quy hoạch và cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch, thực hiện đúng quy trình lập quy hoạch tổng thể quốc gia.
10/22/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai nghị định 122 của Bộ KHĐTThông tin Doanh nghiệpBài viếtTriển khai nghị định 122 của Bộ KHĐT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai nghị định số 117Thông tin Doanh nghiệpBài viếtTriển khai nghị định số 117/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTThanh Tra - Pháp chếBài viếtNHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/15/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Luật năm 2020) và ngày 01/7/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 09/2020/L-CTN. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021tai lieu trien khai luat ban hanh vbqppl sua doi.doc

TÀI LIỆU HỌP NGÀY 19/10/2020  LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CP ĐT TM & DV GREEN VINA VỀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN TRUNG TÂM TÁI HIỆN DTLS CÁCH MẠNG MIỀN NAM TẠI BỜI LỜI, THỊ XÃ TRẢNG BÀNGQuản lý Đầu tư côngTÀI LIỆU HỌP NGÀY 19/10/2020  LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CP ĐT TM & DV GREEN VINA VỀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN TRUNG TÂM TÁI HIỆN DTLS CÁCH MẠNG MIỀN NAM TẠI BỜI LỜI, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/13/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 10/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtPhát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 10/2020
10/12/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-HĐPH ngày 18/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật hàng tháng" năm 2020 và Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và "Ngày pháp luật" năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh;

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của công chức và người lao động thuộc Sở; thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 và Công văn số 50/TTr-VP ngày 04/02/2020 của Thanh tra tỉnh về phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.20201012100751.zip


Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020  về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc giaQuản lý Đầu tư côngTinThông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020  về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Văn bản số 2628/SKHĐT-QLĐTC ngày 10/9/2020 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương I Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.Quản lý Đầu tư côngBài viếtVăn bản số 2628/SKHĐT-QLĐTC ngày 10/9/2020 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương I Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/7/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

        Căn cứ tiến độ thi công và nhu cầu giải ngân kế hoạch vốn của các dự án đang triển khai thực hiện, qua rà soát, phối hợp với các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương I Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 nămgiai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh (Đính kèm).
        Để có cơ sở tổng hợp tham mưu cấp thẩm quyền ban hành Quyết định đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:
        1. Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên. Đồng thời dự thảo Tờ trình này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở tại địa chỉ: sokhdt.tayninh.gov.vn/Tin chuyên ngành/Quản lý Đầu tư công.
        2. Văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/10/2020.
Trân trọng./.

2628.đề nghị đơn vị góp ý.pdf

152.QDUB_Ke hoach dau tu cong trung han 2016-2020 - T9-2020-2.docx

BIEU KH 2016-2020 - NSĐP - T9-2020.xlsx

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020Thông tin kinh tế xã hộiTinTình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong điều kiện bình thường mới, không phải giãn cách xã hội, vừa phòng chống ngăn chặn dịch lây lan vừa phát triển sản xuất kinh doanh, tình hình kinh tế trong tỉnh đang dần tăng trưởng toàn diện trở lại. Sản xuất nông nghiệp biến động theo xu hướng thị trường, chăn nuôi heo tái đàn nhanh đảm bảo an toàn sinh học, chăn nuôi công nghiệp thay thế dần chăn nuôi nhỏ lẻ. Công tác dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện thường xuyên. Triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. Kim ngạch xuất khẩu đạt tốc độ đạt khá so với kế hoạch (73,2%). So với cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới tăng, số doanh nghiệp giải thể giảm. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chuyển biến tích cực, đạt 75% KH.
Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Công tác chuẩn bị trường lớp cho năm học 2020 – 2021 được chuẩn bị chu đáo. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt khá cao so với cùng kỳ (98,8%).
Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng, dịch lớn nguy hiểm không xảy ra trên địa bàn. Một số bệnh truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, rà soát kỹ không sót đối tượng.
Trung tâm hành chính công hoạt động hiệu quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước tiếp tục được tăng cường thực hiện để trao đổi thông tin, giải quyết TTHC cho người dân nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện hơn. Công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã chủ động nắm tình hình, xử ký kịp thời theo đúng trình tự quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa.An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới được giữ vững. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Tập trung kiểm soát chặt chẽ biên giới, thực hiện nghiêm túc việc cách ly 100% các đối tượng nhập cảnh tại các cửa khẩu. Đến thời điểm hiện nay tỉnh vẫn đang chủ động và kiểm soát tốt dịch bệnh, chưa phát hiện lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
10/7/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 9/2020Thanh Tra - Pháp chếTinTHÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 9/2020
10/6/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 9/2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và "Ngày pháp luật" năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.

20201007141205.zip


Công bố danh mục dự án Trung tâm Logistcs cảng cạn ICO và cảng tổng hợp Tây NinhThông tin Đầu tưBài viếtCông bố danh mục dự án Trung tâm Logistcs cảng cạn ICO và cảng tổng hợp Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố danh mục dự án Trung tâm Logistcs cảng cạn ICO và cảng tổng hợp Tây Ninh
10/2/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

1. Thông tin danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư:

          - Tên dự án: Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh.

          - Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp nhằm hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng, mạng lưới kết nối giao thông đồng bộ; giảm thời gian luân chuyển hàng hóa, chi phí logistics trong chuỗi cung ứng; nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, cũng như hoàn thiện chất lượng dịch vụ logistics; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi ranh giới thực hiện dự án:

            + Phía Bắc, Đông Nam: Giáp sông Sài Gòn; Công ty TNHH Thực phẩm Miền Đông;

          + Phía Tây Nam: Giáp khu dân cư trên ĐT 789 (khoảng lùi 60m so với lộ giới quy hoạch đường ĐT 789 và đường tỉnh ĐT 789);

          + Phía Tây Bắc: Giáp đường Hồ Chí Minh.

- Diện tích khu đất thực hiện dự án: 259,22 ha. Phần diện tích, ranh giới mặt nước của bến cảng, vị trí tuyến bến để đảm bảo an toàn đường thủy nội địa sẽ được bổ sung trong giai đoạn tiếp theo.

Quy mô lao động, dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 1.500 người (theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000).

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.626.863.000.000 đồng (Ba nghìn, sáu trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu đồng)

- Tiến độ thực hiện dự án: 2020 đến 2025.

  (Thông tin chi tiết tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định này)

  2. Yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư: Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định này.

Thông tin chi tiết:2196.signed.pdf

Văn bản số 2748/SKHĐT-QLĐTC ngày 23/9/2020 về góp ý dự thảo Tờ trình về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021Quản lý Đầu tư côngTinVăn bản số 2748/SKHĐT-QLĐTC ngày 23/9/2020 về góp ý dự thảo Tờ trình về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Văn bản số 2748/SKHĐT-QLĐTC ngày 23/9/2020 về góp ý dự thảo Tờ trình về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
9/23/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về thể chế và phát triển nguồn nhân lực (từ ngày 01/01/2020 đến 31/8/2020)Thông tin kinh tế xã hộiTinKết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về thể chế và phát triển nguồn nhân lực (từ ngày 01/01/2020 đến 31/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. VỀ THỂ CHẾ
a. Chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và sáp nhập rừng Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen; Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.
b. Thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh.
c. Ban hành Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
II. VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1. Lĩnh vực giáo dục dạy nghề
a. Lập Đề án sắp xếp lại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh theo hướng kêu gọi xã hội hóa để thành lập trường có nhiều cấp học với chất lượng cao, mời gọi nhà đầu tư liên kết, đề xuất hợp tác.
b. Xây dựng đề án tự chủ của các Trung tâm GDNN-GDTX. Theo đó, lộ trình tự chủ 1 phần tài chính tiến đến tự chủ toàn bộ các hoạt động Trung tâm GDNN-GDTX để vừa đảm bảo chức năng dạy nghề và dạy văn hóa. Kết quả có 7/9 huyện đã hoàn thành đề án trình các cơ quan chuyên môn xem xét cho ý kiến .
2. Về lĩnh vực y tế
a. Tiếp tục tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng 02 bệnh viện đa khoa tư nhân (Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng giai đoạn 1 và Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh giai đoạn 1).
b. Chấp thuận chủ trương cho khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi chất lượng cao (thuộc Công ty CP Bệnh viện Hy Vọng) quy mô 200 giường bệnh tại xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu, tổng mức đầu tư dự kiến 480 tỷ đồng.
c. Dự án triển khai bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ): Đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm có đào tạo, mua sắm trang thiết bị, chuyển giao kỹ thuật hồi sức tim mạch - đặt máy tạo nhịp.
B. NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020
I. Về thể chế
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 15/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2021, đảm bảo nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 22/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm hoàn thành các nội dung đã đề ra theo đúng thời gian quy định.
3. Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy trình thủ tục có ảnh hưởng, tác động lớn đến xã hội như quy trình thủ tục về đất đai, xây dựng, đầu tư.
4. Tập trung chỉ đạo để Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh hoạt động hiệu quả.
5. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
II. Về phát triển nguồn nhân lực
1. Nghiên cứu đánh giá chính sách đào tạo, thu hút nhân tài vừa qua, tham mưu chính sách, kế hoạch trong thời gian tới phù hợp và thật sự cần thiết; nghiên cứu thực hiện chính sách luân chuyển công chức về cơ sở để rèn luyện, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo sự đồng đều về chất lượng của 3 cấp tỉnh, huyện, xã; rà soát chính sách để thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có trình độ cao phục vụ cho ngành y tế.
2. Tập trung thực hiện các giải pháp để cải thiện 5 chỉ số đánh giá năng lực cấp tỉnh.
3. Đối với việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán lại các trường để có hướng mở rộng hoặc di dời phù hợp./.
9/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/202019 của Chính phủThông tin kinh tế xã hội; Tủ sách pháp luậtBãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/202019 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 về Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình DươngQuản lý Đầu tư côngTinNghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 về Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
9/3/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020Thông tin kinh tế xã hộiTinTình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế trong tháng tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước. Chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần tăng trưởng trở lại. Hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. An ninh quốc phòng được đảm bảo. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh vẫn đang chủ động và kiểm soát tốt dịch bệnh, chưa phát hiện lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết; thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp hơn cùng kỳ.
9/3/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thông tin kinh tế xã hộiTinThủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 775/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, quan điểm chính của việc lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với các nội dung định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn tỉnh Tây Ninh; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Kế thừa, tiếp thu các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt còn phù hợp trong bối cảnh mới và danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ ngày 2/12/2019. Việc lập quy hoạch khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh, vận dụng thành tựu khoa học và công nghệ để tạo nguồn lực, động lực mới nhằm đột phá về năng suất, chất lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, lựa chọn tiêu chí phù hợp để phát triển bền vững.
Mục tiêu chính của việc lập quy hoạch nhằm xây dựng phương án phát triển tổng thể, đồng bộ để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hướng đến những động lực mới; tạo sự đột phá trong phát triển và bố trí không gian hợp lý trên các lĩnh vực phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp và thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các khu công nghiệp tại các vị trí có lợi thế về đất đai, giao thông. Việc lập quy hoạch nhằm cơ cấu lại các khu kinh tế cửa khẩu cho phù hợp với nhu cầu phát triển; đẩy mạnh thu hút đầu tư khai thác du lịch thiên nhiên, du lịch văn hóa; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các khu đô thị mới; phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; phát triển thương mại, dịch vụ có chất lượng và đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước. Nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và quốc phòng, an ninh biên giới; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.
Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, việc lập quy hoạch cần chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Tỉnh Tây Ninh cần ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.
9/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtTHÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020/PublishingImages/2020-06/THoNG_BaO_Key_24062020153947.jpg
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020
8/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và "Ngày pháp luật" năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020 như sau:

1. Thời gian nộp bài dự thi và số điểm bài dự thi của các phòng:

 

Số TTTên phòngThời gian nộp bàiSố điểmTổng điểmGhi chú
1Tổng hợp – Quy hoạch16 giờ 39 phút ngày 07/8/202039/4741/47Nộp đầu tiên cộng 2 điểm
2Phòng Quản lý đầu tư công188 giờ 06 phút ngày 08/8/202042/4743/47Nộp thứ 2 cộng 1 điểm
3Hợp tác đầu tư 16 giờ 01 phút ngày 13/8/202019/4719/47 
4Đăng ký kinh doanh08 giờ 01 phút ngày 20/8/202038,5/4738,5/47 
5Văn phòng Sở15 giờ 38 phút ngày 20/8/202019,5/4719,5/47 

2. Kết quả:

Giải nhất: Phòng Quản lý đầu tư công: Tổng điểm: 43/47 điểm.

Giải nhì: Tổng hợp – Quy hoạch: Tổng điểm:41/47 điểm.


Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020Thông tin kinh tế xã hộiTinTình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh được thực hiện tốt, tỉnh đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Các ngành, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” với tinh thần chung là chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng thời có phương án thật cụ thể tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, cung cầu hàng hóa, sản phẩm thiết yếu; thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành công tác phân khai chi tiết các nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2020. Tỉnh đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19; không để phát sinh tình trạng chậm, trễ, nợ chế độ, chính sách. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, rà soát kỹ không sót đối tượng.
8/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 08/6/2020. Nội dung quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh (gồm các điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp các cơ hội, thách thức); xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển trong thời kỳ quy hoạch; yêu cầu về các nội dung đề xuất: Các nội dung đề xuất nghiên cứu để đưa vào quy hoạch tỉnh phải có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn địa phương, xuất phát từ nhu cầu phát triển, yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương. Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.
8/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự ánThông tin Đầu tưTinKý quỹ đảm bảo thực hiện dự án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".

          Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

          2. Việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

          3. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

          a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

          b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

          c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

          5. Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ.

          6. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

          a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

          b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

          8. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau:

          a) Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          b) Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          c) Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

          d) Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Cơ quan đăng ký đầu tư.

 (đính kèm văn bản thỏa thuận ký quỹ theo mẫu II.5 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Từ cơ sở nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ trước ngày 31/8/2020 (đính kèm danh sách được phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngày 27/12/2015 đến 31/12/2019). Trường hợp Công ty không liên hệ để ký quỹ, sau này Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến dự án đầu tư của quý doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Công ty biết và thực hiện.
8/7/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
BÁO CÁO THÁNG 8/2020 Về công tác thanh tra, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo  và phòng chống tham nhũngThanh Tra - Pháp chếBài viếtBÁO CÁO THÁNG 8/2020 Về công tác thanh tra, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo  và phòng chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtPhát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020
8/6/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-HĐPH ngày 18/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật hàng tháng" năm 2020 và Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và "Ngày pháp luật" năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh;

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của công chức và người lao động thuộc Sở; thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 và Công văn số 50/TTr-VP ngày 4/02/2020 của Thanh tra tỉnh về phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020

20200806135628.zip

Đăng ký kinh doanh nghành nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lýThông tin kinh tế xã hội; Thông tin Doanh nghiệpBài viếtĐăng ký kinh doanh nghành nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý/PublishingImages/2020-06/THoNG_BaO_Key_24062020153947.jpg
7/30/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtTHÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020/PublishingImages/2020-06/THoNG_BaO_Key_24062020153947.jpg
7/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và "Ngày pháp luật" năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020 như sau:

1. Thời gian nộp bài dự thi và số điểm bài dự thi của các phòng:

 

Số TTTên phòngThời gian nộp bàiSố điểmTổng điểmGhi chú
1Phòng Quản lý đầu tư công15 giờ 30 phút ngày 09/7/202027/3529/35Nộp đầu tiên cộng 2 điểm
2Văn phòng Sở08 giờ 44 phút ngày 10/7/202017,5/3518,5/35Nộp thứ 2 cộng 1 điểm
3Hợp tác đầu tư 09 giờ 30 phút ngày 10/6/202012,5/3512,5/35 
4Tổng hợp – Quy hoạch19 giờ 41 phút ngày 14/6/202029,5/3529,5/35 
5Đăng ký kinh doanh16 giờ 51 phút ngày 20/7/202015,5/3515,5/35 

2. Kết quả:

Giải nhất: Tổng hợp – Quy hoạch: Tổng điểm: 29,5/35 điểm.

Giải nhì: Phòng Quản lý đầu tư công: 29/35 điểm.

3. Nhận giải:

- Căn cứ kết quả theo thông báo các phòng đạt giải nhất và giải nhì liên hệ Văn phòng Sở nhận giải theo thể lệ cuộc thi.

- Văn phòng Sở chịu trách nhiệm phát giải, quyết toán theo quy định và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Sở.

- Các ý kiến về số điểm cuộc thi các phòng liên hệ Thanh tra Sở để được giải đáp. (Đáp án cuộc thi được đăng trên mục "tin chuyên ngành -> tủ sách pháp luật" tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (https://sokhdt.tayninh.gov.vn)).

Trên đây là Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 20200721153953.zip

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtPhát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
7/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-HĐPH ngày 18/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020 và Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh20200710102500.zip
Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020Tủ sách pháp luậtTinQuyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104720.jpg
Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíTủ sách pháp luậtTinNghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104555.jpg
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014/NĐ-Cp ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíTủ sách pháp luậtTinThông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014/NĐ-Cp ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104141.jpg
Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014/NĐ-Cp ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next