Tìm kiếm văn bản

Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
394
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
109/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa Chính phủ
 
263/QĐ-TTg12/02/2018Quyết định phê duyệt đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025Thủ tướng Chính phủ
 
3125/QĐ-TTg25/01/2018Quyết định về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Thủ tướng Chính phủ
 
401/NQ-CP01/01/2018Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018Chính phủ
 
5147/2017/NĐ-CP25/12/2017Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nướcChính phủ
 
6148/2017/NĐ-CP25/12/2017Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nướcChính phủ
 
72807/QĐ-UBND22/12/2017Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 31/8/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
850/2017/QĐ-UBND21/12/2017Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sảnUBND Tỉnh Tây Ninh
 
907/2017/TT-BKHĐT14/12/2017Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
1038/2017/NQ-HĐND08/12/2017HDND
 
1153/2017/NQ-HĐND08/12/2017HDND
 
1243/2017/NQ-HĐND08/12/2017HDND
 
13126/2017/NĐ-CP16/11/2017Nghị định về chuyển DNNN và Công ty TNHH MTV do Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phầnChính phủ
 
14123/2017/NĐ-CP14/11/2017Chính phủ
 
15123/2017/NĐ-CP14/11/2017Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.Chính phủ
 
16103/NQ-CP06/10/2017Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọnChính phủ
 
1799/NQ-CP03/10/2017Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩaChính phủ