VỊ TRÍ,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CHỨC NĂNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TÂY NINH
 
I. Vị trí, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Vị trí và chức năng
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm các lĩnh vực: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;
b) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;
c) Dự thảo cơ chế quản lý phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.
d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
đ) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
e) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, phó phòng, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.2 Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp.
3. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
4. Về quy hoạch và kế hoạch 
a) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt theo quy định;
b) Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;
c) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;
d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.
5. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo nghành và lĩnh vực;
b) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;
c) Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Quản lý hoat động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp với trung tâm xúc tiến đầu tư – thương mại và du lịch tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.
6. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ:
a) Vận động thu hút, đều phối quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ  phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, Ban, nghành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
b) Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành các cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp về báo cáo về tình hình và hậu quả thu hút sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.
7. Về quản lý đấu thầu:
a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đấu thầu, các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.
b) Hướng dẫn theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.
8. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh:
a) Phối hợp Sở Tài chính thực hiện chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, tổng hợp tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;
b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký kinh doanh tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở, phối hợp với ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy đinh của pháp luật.
9. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:
a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn , theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;
c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.
10. Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
11. Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc pham vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư  đối với phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Thị xã.
12. Tổ chức, nghiên cứu, ứng dụng  tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
II. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ
1. Phòng Tổng hợp Quy hoạch
a/ Tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế-xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;
- Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;
b. Tham mưu Ban Giám đốc trình Chủ tịch UBND tỉnh:
- Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vự quản lý nhà nước của Sở trong công tác quy hoạch, kế hoạch kinh tế xã hội;
c. Tham mưu Ban Giám đốc về quy hoạch và kế hoạch:
- Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;
- Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được UBND tỉnh giao;
- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;
- Phối hợp với Sở Tài cính lập dự toán ngân sách tỉn và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.
d. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, chương trình 134, chương trình 135, chương trình 661, kế hoạch đào tạo.
e. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm.
f. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của các chương trình của phòng được phân công phụ trách.
 
2. Phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển
- Tham mưu Ban Giám đốc trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác xây dựng cơ bản;
- Tham mưu Ban Giám đốc trình UBND tỉnh phê duyệt vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay tín dụng ưu đãi theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng cân đối.
- Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản  theo Nghị quyết HĐND cấp tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đã phân bổ theo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân  tỉnh.
          - Tham mưu Ban Giám đốc trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư từ NSNN.
          -  Tham mưu Ban Giám đốc về bố trí và quản lý vốn, nguồn viện trợ:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư cho các dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của các dự án đầu tư  trên địa bàn.
- Vận động, thu hút, điều phối quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành  xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
          - Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ban Giám đốc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, các cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.
-  Tham mưu Ban Giám đốc trong việc vận động, kêu gọi, thu hút, quản lý các dự án BOT, BTO, BT,PPP.
 
      3. Phòng Hợp tác đầu tư
          - Tham mưu Ban Giám đốc trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác đầu tư trong và ngoài nước;
          - Tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
+ Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
          - Tham mưu Ban Giám đốc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp.
          - Tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền. Định kỳ báo cáo về tình hình thu hút và thực hiện các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.
          - Tham mưu Ban Giám đốc về thực hiện các chương trình hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố và các đơn vị kinh tế Trung ương.
          - Tham mưu Ban Giám đốc phối hợp với Sở Tài chính thực hiện chương trình kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển DNNN do địa phương quản lý.
          - Tham mưu Ban Giám đốc phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt.
          - Tham mưu Ban Giám đốc về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước.
          - Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; kinh tế nhà nước.
          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;
          - Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.
          - Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.
 
     4. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
          - Tham mưu Ban Giám đốc trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác đấu thầu, thẩm định phê duyệt dự án;
          - Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở phê duyệt.
          - Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đấu thầu, các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu trình Giám đốc Sở phê duyệt, các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.
          - Hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.
          - Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở phối hợp thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.
          - Công tác giám sát, đánh giá đầu tư:
          + Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác giám sát đánh giá đầu tư các dự án thuộc vốn NSNN trên địa bàn tỉnh.
          + Định kỳ báo cáo công tác giám sát đánh giá đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
          5. Phòng Đăng ký kinh doanh
          - Tham mưu Ban Giám đốc trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác đăng ký kinh doanh, quản lý kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân;
          - Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký kinh doanh tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở, phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
         
          6. Thanh tra Sở
          - Tham mưu Ban Giám đốc trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
          - Thanh tra theo kế hoạch về công tác kế hoạch và đầu tư, các nhiệm vụ thanh tra khác theo quy định của pháp luật.
          - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
 
          7. Văn phòng Sở
          - Tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
          + Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
+ Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân cấp của UBND tỉnh.
- Tham mưu Ban Giám đốc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu Ban Giám đốc các nghiệp vụ khác:
+ Tổ chức, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.