GIỚI THIỆU CHUNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TÂY NINH
                    
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh (tiền thân là Ủy ban Kế hoạch Tây Ninh). Thực hiện Quyết định số 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương, ngày 30/3/1996, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 39/QĐ.UB về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Kế hoạch và Ban Hợp tác đầu tư tỉnh Tây Ninh. Trong đó quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh.

            So với các thời kỳ trước, chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được bổ sung phù hợp với thời kỳ tỉnh Tây Ninh cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới gắn với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý. Ngoài chức năng chủ yếu là cơ quan tham mưu, tổng hợp cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn được tổ chức hoạt động theo chức năng mới của một cơ quan thực hiện quản lý Nhà nước chuyên ngành ở địa phương.

Việc tiếp tục đổi mới phương pháp lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế, ổn định tình hình chính trị xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ các kế hoạch 5 năm 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010.

Trải qua 17 năm, kể từ khi thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nay, với trách nhiệm được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động tại Sở đã không ngừng nỗ lực, rèn luyện phấn đấu và trưởng thành, xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của cả Tỉnh. 

Để xứng đáng với những thế hệ đi trước, cán bộ công chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục vun đắp và xây dựng truyền thống đoàn kết, quyết tâm đi đầu trong công tác cải cách hành chính.

            Với những thành tích đã đạt được, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh khen tặng chung cho cơ quan và tập thể, cá nhân cán bộ công chức những danh hiệu Thi đua-Khen thưởng cao quý.