​​​​    

THÔNG TIN CHI TIẾT

 1. Giám Đốc: 


24122024.jpg

         . Tên: Trịnh Ngọc Phương

         Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

         . DĐ: 0913.956.157

          . Email: phuongtn@tayninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm những công việc theo chức năng, nhiệm vụ, đã được giao; những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở.

b. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Quy hoạch tổng thể, kế hoạch trung và dài hạn, kế hoạch hàng năm về kinh tế - xã hội; nguồn nhân lực; kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; Chương trình hành động, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; theo dõi, chỉ đạo công tác tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội  hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; tham gia ý kiến với các cơ quan chuyên môn khác cùng cấp và UBND huyện, thành phố Tây Ninh để xử lý các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt; theo dõi việc tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; thực hiện nhiệm vụ làm thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh được UBND tỉnh phân công; tham gia Tổ điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm và chương trình hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành, các đơn vị ngoài tỉnh.

Kế hoạch vốn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; vốn trung hạn; tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, ODA; các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

Công tác cải cách hành chính.

c. Phụ trách: Văn phòng Sở  và Phòng Tổng hợp Quy hoạch

d. Phụ trách địa bàn: huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh

2. Phó Giám Đốc:


   thay-minh.jpg

       . Tên: Kiều Công Minh

       . Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

       . DĐ: 0917.043.722

       . Email: minhkc@tayninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

a. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác:

Hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện dự án đầu tư từ các nguồn viện trợ phi Chính phủ; quản lý kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài cho từng thời kỳ; phối hợp Sở Tài chính thực hiện chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.

Công tác xúc tiến đầu tư; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (CPI)

Trực tiếp quản lý công tác tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định.

 b. Phụ trách: Phòng Hợp tác đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh (khi có quyết định thành lập).

 c. Phụ trách địa bàn: huyện Gò Dầu và Trảng Bàng.

 d. Được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành công việc cơ quan khi Giám đốc vắng mặt hoặc đi công tác xa, dài hạn.

  e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3.  Phó Giám Đốc:


Nhanpl.jpg

         . Tên: Phạm Lưu Nhạn

         . T​rình độ chuyên môn: Đại học

         . DĐ: 0913.775.424

          Email: nhanpl@tayninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ:

a. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm; tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng nguồn vốn ODA; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; chỉ đạo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và công tác pháp chế có liên quan khác.

b. Phụ trách: Phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển và Thanh tra Sở

c. Phụ trách địa bàn: huyện Dương Minh Châu và Tân Biên.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

4.  Phó Giám Đốc:


toandd.jpg

         . Tên: Đặng Đình Toàn

         . Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

         . DĐ: 0909395453

         Email: toandd@tayninh.gov.vnNhiệm vụ:

a. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác chuẩn bị đầu tư; phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát, đánh giá đầu tư cộng đồng theo quy định của pháp luật; Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu.

b. Phụ trách: Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

c. Phụ trách địa bàn: huyện Châu Thành, Tân Châu và Bến Cầu

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


 5.  Văn phòng:


         . Tên: 

         . Nghề nghiệp, chức vụ:Chánh văn phòng

         . Trình độ chuyên môn: 

         . Trình độ lý luận chính trị: 

         . Ngày sinh:04/05/1975

         . Địa chỉ: Số 51 - Hẻm 71 - KP Hiệp Bình- Phường Hiệp Ninh- Thị xã Tây Ninh.

         .  Quê quán: Lai Vung, Đồng Tháp           


​Tên: Lê Huỳnh Chi Loan
Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng
​Tên: Trần Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Chuyên Vên
​Tên: Lê Ngọc Thanh
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Chức vụ: Cán Sự
​Tên: Tiêu Thị Quỳnh Như
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Nguyễn Thị Thanh Tiền
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Đinh Trung Hiếu
Chức vụ: Chuyên Viên

   

1. Chức năng:

a)  Tham mưu, đề xuất  Lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt, ban hành.

b)  Tham mưu tổng hợp các mặt công tác: Công tác cán bộ; quản trị hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ, kinh phí hoạt động, vật tư thiết bị hậu cần phục vụ hoạt động của Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

c)  Tham mưu, điều phối hoạt động cùng các phòng thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc và theo dõi kết quả thực hiện của chương trình, kế hoạch làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Lãnh đạo Sở thống nhất. Theo dõi kết quả thực hiện chương trình công tác của cơ quan theo chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh; giúp lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, xây dựng và duy trì hệ thống quản trị chất lượng, quản trị thông tin và website của Sở.

2. Nhiệm vụ:

a)  Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các hoạt động chung trong công tác lãnh đạo, điều hành, bảo đảm tính thống nhất, liên tục, hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan; bảo đảm thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc đã được Lãnh đạo Sở thống nhất; theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Sở đã đăng ký thực hiện được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt, ban hành và các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất được giao.

 b)  Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 c)  Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Lãnh đạo Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 d)  Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

 đ)  Dự thảo Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

e)  Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

f)  Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

g)  Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

h)  Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

k)  Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 l)  Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng của Văn phòng.

m) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

n) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

6.  Phòng Tổng hợp Quy hoạch:


vanntt.jpg

         . Tên: Nguyễn Thị Thu Vân

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch

         . Trình độ chuyên môn: Đại học

         . Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

         . Ngày sinh: 09/01/1975

         . Địa chỉ: 954 CMT8 - Khu phố 1 - Phường 4 - Thị xã Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh

         . Quê quán: Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh


​Tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Phó Phòng
​Tên: Ngụy Thị Kim Loan
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Huỳnh Nguyên Hiếu Thảo
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên:Trần Thị Thuận
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên:Nguyễn Quang Hưng
Chức vụ: Chuyên Viên

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

a)  Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân  tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

b)  Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định.

c)  Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp giao.

d)  Hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố  thuộc tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

đ)  Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; kế hoạch đào tạo. Phối hợp cùng các sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của các chương trình của phòng được phân công phụ trách.

e)  Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ  thuộc lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

f)   Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng.

g)  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

h)  Thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

   
 7.  Phòng Đăng kí kinh doanh:

nhungtn.jpg

         . Tên: Trần Ngọc Nhung

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

         . Trình độ chuyên môn: Đại học

         . Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

         . Ngày sinh: 04/10/1978

         . Địa chỉ: 10/3B ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh

         . Quê quán: Tây Ninh

​Tên: Phạm Hồng Ngân Hà
Chức vụ: Phó Phòng
​Tên: Lê Thị Ngọc Nguyên
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Lương Thị Ngọc Bích
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Đinh Thị Tuyết Mai
Chức vụ: Chuyên Viên

1.  Chức năng:

Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Nhiệm vụ:

a) Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

b) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành.

d) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

đ) Xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh.

e) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

f) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

g)  Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng của phòng.

h)  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

k)  Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

    
8.  Phòng Quản lý vốn Đầu tư phát triển:

thamph.jpg

         . Tên: Phạm Hồng Thắm

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Quản lý vốn Đầu tư phát triển

         . Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

         . Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

         . Ngày sinh: 22/11/1973

         . Địa chỉ: 37 KP3, Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh

         . Quê quán: Ấp Phú Long, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre


​Tên: Trương Nguyễn Hiếu
Chức vụ: Phó Phòng
​Tên: Bùi Minh Thành
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Trần Huỳnh Thiên Lý
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Chuyên Viên


1.  Chức năng:

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác bố trí, phân khai vốn cho chương trình, dự án  sử dụng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

2.  Nhiệm vụ:

a)  Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực.

b)  Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

c)  Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

d) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

đ)  Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng của phòng.

e)  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

f)  Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

   

9.  Phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư:


chaunn.jpg

         . Tên: Nguyễn Ngọc Châu

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư

         . Trình độ chuyên môn: Đại học

         . Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

         . Ngày sinh: 08/05/1978

         . Địa chỉ: 647 Điện Biên Phủ, ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạh, Thành phố Tây Ninh

         . Quê quán: Thôn Phú Hội, xã An Ninh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

​Tên: Hồ Hải Thanh
Chức vụ: Phó Phòng
​Tên: Đặng Thị Tâm
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Nguyễn Ngọc Đỗ Uyên
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Trần Ngô Bình Quốc
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Nguyễn Hữu Hòa
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Bùi Minh Châu
Chức vụ: Chuyên Viên

1.  Chức năng:

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác đấu thầu, thẩm định phê duyệt dự án và giám sát đánh gíá đầu tư các dự án. Tham mưu, thực hiện công tác đấu thầu, thẩm định phê duyệt dự án và giám sát, đánh giá đầu tư các dự án, chương trình sử dụng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.,

2.  Nhiệm vụ:

a)  Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

b)  Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ đầu tư.

c)  Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

d) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

đ)  Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng của phòng.

e)  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

f)  Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

    
10.  Phòng Hợp tác đầu tư: 

binhnv.jpg

        . Tên: Nguyễn Việt Bình

        . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác Đầu tư

        . Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

        . Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

        . Ngày sinh: 11/8/1977

        . Địa chỉ: Ấp Bình Trung - xã Bình Minh - Thị xã Tây Ninh

        . Quê quán: Ấp Bình Trung - xã Bình Minh - Thị xã Tây Ninh

​Tên: Lê Minh Khánh
Chức vụ: Phó Phòng
​Tên: Đặng Ngọc Như Thường
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Trần Chí Công
Chức vụ: Chuyên Viên
​Tên: Trần Thị Phúc Thuân
Chức vụ: Chuyên Viên

1. Chức năng:

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác xúc tiến, thu hút và kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư trong nước và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tham mưu hoặc cấp Giấy chứng đầu tư  đối với các dự án đầu tư trong nước và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao).

2. Nhiệm vụ:

a)  Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

b)  Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

c)  Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

d) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp.

đ) Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

f)  Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Tham mưu Ban Giám đốc về thực hiện các chương trình hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố và các đơn vị kinh tế Trung ương.

h) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

k)  Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng của phòng.

l)   Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

m)  Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.  

 

   11.  Phòng Thanh tra: 

cuongnk.jpg

         . Tên: Nguyễn Kiên Cường

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Thanh tra

         . T​rình độ chuyên môn: Đại học

         . Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

         . Ngày sinh: 2/6/1980

         . Địa chỉ: KP 1, Phường 1 Tp Tây Ninh

         . Quê quán: Mỹ Thạnh Bắc, Đức Huệ, Long An

Tên: Nguyễn Kim Phượng
Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra 
​Tên: Quách Văn Nhân
Chức vụ: Thanh Tra Viên
​Tên: Phan Tiến Sang
Chức vụ: Thanh Tra Viên

1. Chức năng:

 Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

2. Nhiệm vụ:

   2.1. Công tác pháp chế

a)  Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

b)  Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hảnh chính của Sở và ngành kế hoạch và đầu tư, cấp huyện, thành phố; tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Bộ Thủ tục hành chính ngành kế hoạch và đầu tư.

c)  Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Lãnh đạo Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẩn, chồng chéo, trái luật hoặc không còn phù hợp.

d) Chủ trì giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

e)  Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Ban Giám đốc gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

f)  Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương  trình Lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

g)  Phối hợp với các phối hợp với các phòng thuộc Sở lập kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan.

h) Chủ trì và phối hợp với với các phòng thuộc Sở tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan.

k) Chủ trì và phối hợp với các phòng thuộc Sở tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

   2.2. Công tác thanh tra

   a)  Xây dựng kế hoạch thanh tra về công tác kế hoạch và đầu tư trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

   b) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

   c)  Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

   d)  Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở.

   đ)  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Sở  đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

   e)  Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao theo quy định của pháp luật.

             

 

 

    

 ​