SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TÂY NINH
 
Liên hệ
   Địa chỉ: 300 - Cách Mạng Tháng 8 - Phường 2 - Thành phố Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh
   Fax: 02763. 827947
   Email: sokhdt@tayninh.gov.vn
   Điện thoại:


            1.    Văn phòng Sở: 3.822.166

            2.    Phòng Đăng kí kinh doanh: 3.822.854

            3.    Phòng Hợp tác đầu tư: 3.827.638

            4.    Phòng Tổng hợp quy hoạch: 3.822.855

            5.     Phòng Quản lý đầu tư công: 3.824.185, 3.812.788

            6.    Phòng Thanh tra: 3.824.184

     SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 

      - 0663.828036