SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

http://sokhdt.tayninh.gov.vn


KẾ HOẠCH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU NĂM 2022

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU NĂM 2022

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đu tư.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu năm 2022 như sau:

I. Mục đích: Kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chương trình, dự án, công tác đấu thầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém về quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh, việc làm sai quy định về quản lý chương trình, dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện.

II. Nội dung công tác giám sát, đánh giá đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công:

1. Theo dõi dự án đầu tư: theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, bao gồm:

- Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chđầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và chủ sử dụng theo quy định.

- Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: tiến độ thực hiện, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và kết quả xử lý.

- Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý.

- Việc chấp hành biện pháp xử lý của chđầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và chủ sử dụng.

- Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thm quyn.

2. Kiểm tra dự án đầu tư: theo các nội dung quy định tại khoản 2, Điều 53 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, bao gồm:

- Việc chấp hành quy định về đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư;

- Việc quản lý thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án;

- Tiến độ thực hiện dự án;

- Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng;

- Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng.

3. Kiểm tra công tác đấu thầu: theo các nội dung quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 125 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và quy định tại Điều 9, Điều 15 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016, bao gồm:

* Nội dung giám sát, theo dõi đối với lựa chọn nhà thầu:

- Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Căn cứ pháp lý để lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư, bên mời thầu; việc tuân thủ các mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về hình thức và nội dung.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Về thời gian trong lựa chọn nhà thầu, việc phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ u cầu; thời Điểm đóng thầu, mở thầu; về tiếp nhận hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: Chất lượng báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, việc tuân thủ mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về hình thức và nội dung; nội dung thương thảo hợp đồng.

- Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Chất lượng báo cáo thẩm định, việc tuân thủ mẫu báo cáo thm định kết quả lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về hình thức và nội dung; tính đầy đủ của hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Quá trình hoàn thiện hợp đồng, nội dung hợp đồng ký kết và việc tuân thủ các căn cứ pháp lý trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

* Nội dung kiểm tra:

- Kim tra vic ban hành các văn bn hướng dn, ch đo thc hin công tác đu thu, phân cp trong đu thu.

- Kim tra công tác đào to v đu thu.

- Kim tra vic cp chng ch đào to v đu thu, chng ch hành ngh hot đng đu thu.

- Kim tra vic xây dng và phê duyt kế hoch la chn nhà thu, h sơ mi quan tâm, h sơ mi sơ tuyn, h sơ mi thu, h sơ yêu cu, kết qu la chn nhà thu.

- Kim tra ni dung hp đng ký kết và vic tuân th các căn c pháp lý trong vic ký kết và thc hin hp đng.

- Kim tra trình t và tiến đ thc hin các gói thu theo kế hoch la chn nhà thu đã duyt.

- Kim tra tình hình thc hin báo cáo v công tác đu thu.

- Kim tra vic trin khai thc hin hot đng kim tra, giám sát, theo dõi v công tác đu thu.

III. Danh mục dự án, thời gian dự kiến kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu năm 2022:

  1. Danh mục dự án, thời gian dự kiến kiểm tra:

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Dự kiến thời gian kiểm tra

1

Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)

BQLDA ĐTXD ngành giao thông

Tháng 3/2021

2

Đường Đất sét – Bến củi

BQLDA ĐTXD ngành giao thông

Tháng 3/2021

3

Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vuông – Cổng số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2

BQLDA ĐTXD ngành giao thông

Tháng 3/2021

4

Đường lộ Thanh Niên

Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Châu

Tháng 4/2022

5

Đường Nguyễn Chí Thanh

Ban QLDA ĐTXD huyện Hòa Thành

Tháng 4/2021

6

Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An – Láng Cát

Ban QLDA ĐTXD huyện Gò Dầu

Tháng 5/2022

7

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh - giai đoạn 2

BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh

Tháng 5/2022

8

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

BQLDA ĐTXD tỉnh

Tháng 5/2022

9

Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn

BQLDA ĐTXD tỉnh

Tháng 5/2022

10

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới đường ống đô thị Mộc Bài thuộc DA Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài, Tây Ninh

Ban QLDA GMS

Tháng 6/2022

11

Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Phước Ninh, xã Phước Minh huyện DMC - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T0-2, T0-3, A4

Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT

Tháng 6/2022

12

 Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Tân Phong, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3

Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT

Tháng 6/2022

13

 Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu-Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T4B, T4B-0, T4B-3

Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT

Tháng 6/2022

14

Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Tháng 7/2022

15

Đường ĐH 9 (giai đoạn 2)

Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu

Tháng 9/2022

16

Lắp đặt hệ thống camera công nghệ cao

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

Tháng 10/2022

17

Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 10/2022

          * Ghi chú: danh mục dự án và thời gian kiểm tra nêu trên chỉ là dự kiến; khi triển khai kiểm tra thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo cụ thể đến chủ đầu tư biết để phối hợp thực hiện.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây