Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Thứ ba - 04/01/2022 20:42 56 0

I. Tình hình chung về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm các lĩnh vực: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; công tác pháp chế, tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Số biên chế được giao năm 2021 là 39 biên chế; cơ cấu gồm 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc và 06 phòng chuyên môn (Văn phòng; Thanh tra; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Quản lý đầu tư công, Phòng Hợp tác đầu tư).

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ; sự chỉ đạo, phân công của UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các chủ trương, chính sách, quy định mới được kịp thời phổ biến, quán triệt đến từng công chức bằng nhiều hình thức: Văn bản, phổ biến tại các cuộc họp của cơ quan, chi bộ, người lao động, các tổ đảng và các tổ chức đoàn thể.

Trên cơ sở Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021 và Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quán triệt, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm trên tất các các lĩnh vực để chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn tham mưu thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở, đảm bảo yêu cầu về nội dung và đúng thời gian quy định, cụ thể như sau:

* Công tác quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội

- Công tác lập quy hoạch: Trên cơ sở Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo – Chủ đầu tư dự án lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, Quy hoạch tỉnh đã hoàn thành Báo cáo đầu kỳ. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

- Công tác kế hoạch kinh tế - xã hội: Với tinh thần chủ động, trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Quyết định ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chương trình hành động của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các báo cáo kinh tế - xã hội định kỳ.

* Công tác quản lý đầu tư công

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021 là 4.554,27 tỷ đồng, tăng 818,87 tỷ đồng so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020. Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/02/2021 về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, là động lực để các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công cố gắng, nỗ lực trong công tác triển khai, thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao. Trong quá trình triển khai, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 và Công văn số 6547/VPCP-KTTH ngày 16/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt trên 95% kế hoạch, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đến ngày 24/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị có liên quan giải ngân 3.548,973 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 78% kế hoạch HĐND tỉnh giao; ước giải ngân đến 31/01/2022 là 4.381,842 tỷ đồng, đạt 95,38% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 96,21% KH HĐND tỉnh giao.

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cấp thẩm quyền ban hành các Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn NSNN (NSTW và NSĐP) đảm bảo trình tự và thời gian quy định.

Với vai trò là cơ quan chc năng chu trách nhim giúp UBND tnh ch trì, t chc kim tra hot động đấu thu ti địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư ch trì, t chc vic giám sát, theo dõi hot động đấu thu và báo cáo tình hình đấu thu đối vi các d án do địa phương quyết định đầu tư hoc qun lý. Công tác đầu thầu ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao; tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng có chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn và vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, là công cụ hữu hiệu trong công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy lùi vi phạm, tiêu cực trong đấu thầu. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sát sao, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm để công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng lộ trình quy định và đảm bảo theo định hướng, sự chỉ đạo của Trung ương.

Công tác giám sát, đánh giá và giám sát đầu tư luôn được Sở quan tâm thực hiện nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những bất cập trong quản lý đầu tư XDCB, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, đánh giá đầu tư, nhìn chung các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Ngoài ra, trong năm 2021, Sở đã tham mưu, thực hiện 1.522 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư công, trong đó: tham mưu, trình UBND tỉnh 429 hồ sơ (bao gồm: 29 hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 119 hồ sơ thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư; 42 hồ sơ đề nghị UBND tỉnh giao, phân khai, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư XDCB; 281 hồ sơ tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xử lý sự vụ) và xử lý theo thẩm quyền 1091 hồ sơ (bao gồm: 122 hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 115 hồ sơ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; 856 hồ sơ xử lý sự vụ).

* Công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Mặc dù trong năm 2021, cả nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng bị ảnh hưởng nặng nền của đợt bùng phát dịch lần thứ tư, bắt đầu từ cuối tháng 4/2021 nên gây sức ép nặng nề lên kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ngưng trệ; thu hút đầu tư mới gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư với tinh thần chủ động, sáng tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh trên địa bàn, đã tổ chức các hội nghị để lắng nghe doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, từ đó tìm ra giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất, kinh doanh sau đại dịch, từng bước phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những giải pháp trọng tâm của tỉnh để thực hiện chủ trương về thu hút đầu tư, qua đó chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh từng bước tăng qua các năm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ, như: gói vay lãi suất ưu đãi của các tổ chức tín dụng; hỗ trợ tiền mặt cho doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, ưu tiên trong khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh.

Với những những giải pháp quyết liệt và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong năm nên ước đến 31/12/2021, tổng vốn thu hút đầu tư trong và nước ngoài đạt 9.935 tỷ đồng648,82 triệu USD, trong đó có 73 dự án (60 dự án trong nước, 13 dự án nước ngoài) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư mới, tăng 10,1% so với cùng kỳ về số dự án thu hút mới. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 977 dự án (339 dự án đầu tư nước ngoài và 638 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký 8.252,7 triệu USD và 98.350 tỷ đồng.

* Công tác phát triển doanh nghiệp

- Về phát triển doanh nghiệp: thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/NQ-CP và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Bước đầu đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động, sáng tạo, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường, trong thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đầu đủ, có hiệu quả các quy định của Luật Doanh nghiệp, chủ động đề xuất bãi bỏ các quy định bất hợp lý, giảm tối đa rào cản, giảm rủi ro, xóa bỏ phân biệt đối xử trong đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Với những nỗ lực vượt bậc, trong năm qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 600 DN với số vốn là 6.192,329 tỷ đồng (đạt 80% về số doanh nghiệp và số vốn đạt 84% so với cùng kỳ), có 4.760 hộ đăng ký kinh doanh số vốn là 1.520,789 tỷ đồng (đạt 83% về số hộ và đạt 95% về vốn so với cùng kỳ). Ngoài ra, có 340 DN giải thể với số vốn là 1.475,346 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 71% về số doanh nghiệp và đạt 78% về số vốn); có 253 lượt đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD (chiếm tỷ lệ 39% so với cùng kỳ) và 2.282 lượng đăng ký thay đổi, bổ sung. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 6.602 DN số vốn đăng ký 158.671,156 tỷ đồng (gồm: DNTN: 1.101 doanh nghiệp, số vốn là 1.908,043 tỷ đồng; Công ty TNHH: 5.100 doanh nghiệp, số vốn là 105.374,440 tỷ đồng; Công ty cổ phần: 400 doanh nghiệp, số vốn là 51.387,173 tỷ đồng; Công ty hợp danh: 01 doanh nghiệp, số vốn là 1,500 tỷ đồng; Hợp tác xã: 18 HTX, số vốn là 96,515 tỷ đồng; số hộ kinh doanh: 78.651 hộ, số vốn là 13.018,715 tỷ đồng).

- Về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: với tinh thần chủ động trong trong công tác tham mưu nhằm triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn lực, nguồn vốn, năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo thêm động lực để kết nối thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, mạnh dạng áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

- Về phát triển Hợp tác xã (HTX): Sở đã chủ trì đã tham mưu ban hành nhiều chính sách, tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND và Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 18/01/2021 về phát triển kinh tế tập thể năm 2021 và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025. Từ đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên, kinh tế tập thể đã có bước phát triển tích cực. Công tác tuyên truyền và lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế tập thể ngày càng được địa phương quan tâm gắn với tiêu chí thực hiện trong xây dựng xã nông thôn mới. Tuy phát triển còn chậm so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng khu vực kinh tế tập thể cũng có những đóng góp quan trọng cho kinh tế địa phương, tạo việc làm, cải thiện nâng cao đời sống cho lao động, nhất là lao động tại khu vực nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã nỗ lực, khắc phục khó khăn, định hướng thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp sạch theo mô hình VietGAP, nông nghiệp hữu cơ và chủ động liên kết với các thành phần kinh tế khác để phát triển và tiêu thụ sản phẩm. Ước đến 31/12/2021, toàn tỉnh có 105 HTX nông nghiệp, tăng 15 HTX so cùng kỳ (năm 2020: 90 HTX); trong đó HTX dịch vụ thủy lợi là 8 HTX, thủy sản là 3 HTX, sản xuất rau an toàn là 6 HTX, dịch vụ nông nghiệp là 88 HTX. Số lượng thành viên là 3.760 thành viên, tăng 200 thành viên so CK. Tổng nguồn vốn hiện nay khoảng 365,2 tỷ đồng. Tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ năm 2021 ước đạt 100 tỷ đồng (trung bình là 01 tỷ đồng/HTX/năm). Lợi nhuận ước đạt 350 triệu đồng/HTX/năm. Giải quyết việc làm thường xuyên cho 1.500 lao động với thu nhập lao động trung bình 6 - 6,5 triệu đồng/tháng/người.

* Công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tham nhũng và công tác pháp chế

- Về công tác thanh tra: Trong 2021, công tác thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, hạn chế tối đa chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

Trong năm 2021, Thanh tra sở đã thực hiện hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra đã được duyệt, gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020 tại UBND thành phố Tây Ninh (đã ban hành Kết luận số 1818/KL-SKHĐT ngày 01/7/2021), Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển và công tác đấu thầu năm 2020 - 2021 tại UBND huyện Tân Châu (đã ban hành Kết luận số 2612/KL-SKHĐT ngày 16/9/2021) và Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển và công tác đấu thầu năm 2020 - 2021 tại UBND huyện Bến Cầu (đã ban hành Kết luận số 3112/KL-SKHĐT ngày 01/11/2021). Ngoài ra, đã hoàn thành 01 cuộc kiểm tra công tác đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu (đã ban hành Kết luận số 3221/KL-SKHĐT ngày 10/11/2021). Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở đã ban hành 07 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 tổ chức với số tiền là 116.000.000 đồng; ban hành 03 quyết định thu hồi tiền đối với 03 tổ chức với số tiền là 27.319.667 đồng và kiến nghị loại khỏi quyết toán đối với 01 tổ chức với số tiền là 75.143.622 đồng. Ngoài công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong năm 20201, Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp các ngành kiểm tra dự án theo ý kiến chỉ đạo đột xuất của UBND tỉnh, bao gồm: kiểm tra dự án của Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam – Vinamilk, dự án của Công ty CP Giống – Thực phẩm sữa trang trại M.D, dự án dự án nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty Cổ phần gạch không nung Nam Đô, kiểm tra 110 dự án điện mặt trời áp mái trên các dự án nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra dự án đầu tư Nhà máy Tanifood Tây Ninh. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ, phối kết hợp và duy trì thường xuyên hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm tra, giám sát của Chi ủy, Ban Thanh tra nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, toàn thể công chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả tốt, không có trường hợp vi phạm.

- Về công tác pháp chế: Trong năm 2021, Thanh tra sở đã tham mưu rà soát 35 văn bản quy phạm pháp luật do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình HĐND và UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, duy trì thường xuyên việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các phòng chuyên môn thuộc Sở, tạo điều kiện cho công chức nghiên cứu quy định của pháp luật trên nhiều lĩnh vực khác nhau; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ theo quy định, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2021…vv.

* Công tác cải cách hành chính

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC) theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” ở lĩnh vực: thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định chủ trương đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh... nhằm đơn giản hóa TTHC, giảm chi phí, tạo sự công bằng và thuận lợi cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư tại tỉnh. Đồng thời, Sở cũng thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và những vấn đề mới phát sinh để kịp thời rà soát, công bố tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác. Việc trao đổi tài liệu, văn bản giữa Sở với các cơ quan hành chính được thực hiện phần lớn trên môi trường mạng; vận hành tốt các phần mềm văn phòng điện tử, một cửa điện tử hiện đại; thường xuyên duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và thực hiện quy trình đánh giá nội bộ, khắc phục – phòng ngừa, xem xét của lãnh đạo đối với các điểm chưa phù hợp và các điểm cần lưu ý theo đúng quy định. Ngoài ra, Sở đã duy trì niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định 2524/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh. Theo đó, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của Sở hiện nay là 98 TTHC, trong đó có 76/98 TTHC cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, có 22/98 TTHC cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Theo Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh). Đến thời điểm báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 4.251 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết đúng và trước hạn là 4.251 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); không có hồ sơ trễ hạn (Số liệu trên hệ thống một cửa có ghi nhận có 27 hồ sơ trễ lý do hệ thống một cửa thường xuyên bị lỗi vì vậy Sở không đăng nhập để kết thúc hồ sơ được). Qua đó, kết quả, chấm điểm về CCHC của Sở đạt 92,27/100 điểm.

          1.2. Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong năm, tất cả công chức và người lao động Sở chấp hành nghiêm về kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo hiệu quả thời gian làm việc theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 Chủ tịch UBND về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Toàn thể công chức và người lao động học tập và thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo Kế hoạch số 420/KH-SKHĐT ngày 28/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1.3. Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Sở triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

1.4. Phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”

Sở đã tích cực tuyên truyền, vận động công chức và người lao động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh và đồng bào bị thiên tai, bão lũ trong cả nước, các tổ chức Đoàn thể cơ quan đã vận động công chức và người lao động đóng góp ủng hộ “Tết vì người nghèo” với số tiền 2.760.000 (Hai triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng); Thăm tặng quà các chốt biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 với số tiền 2.320.000 (Hai triệu, ba trăm hai mươi ngàn);  Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 với số tiền 9.376.402 (Chín triệu, ba trăm bảy mươi sáu ngàn bốn trăm lẻ hai đồng); “Nạn nhân chất độc da cam” với số tiền 2.165.000 (Hai triệu, một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

1.5. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức tuyên truyền đến công chức và người lao động về phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Qua đó, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động thuộc Sở đối với vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong thời gian qua, Sở đã triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, giảm chi phí cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

 

1.6. Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở; đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với đơn vị trong việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định.

1.7. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, công chức, người lao động thuộc Sở nắm rõ mục đích, yêu cầu và nội dung để thực hiện phong trào đạt hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, người lao động trong việc rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động thuộc Sở gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu chung của Sở. Thông qua phong trào thi đua, tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

1.8. Phong trào thi đua “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021”

Thực hiện Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 499/KH-SKHĐT ngày 12/3/2021 về việc phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông sâu rộng đến toàn thể công chức, người lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức và thái độ khi tham gia giao thông trong đội ngũ công chức và người lao động cơ quan, hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

1.9. Phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 566/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 458/KH-SKHĐT ngày 05/03/2021 về việc phát động phong trào thi đua ‘‘Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’’ năm 2021.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, người lao động thuộc Sở đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Công tác phối hợp tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch số 651/KH-SKHĐT ngày 25/3/2021 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

3. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, bộ phận phụ trách công tác thi đua - khen thưởng trong việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng

3.1. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư, bộ phận phụ trách công tác thi đua – khen thưởng được thành lập để tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan; hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo tính dân chủ, công khai, quyết định các vấn đề theo đa số. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thi hành chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Thi đua - Khen thưởng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quy chế xét thi đua, khen thưởng của Sở; tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác thi đua – khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả động viên khích lệ cho toàn thể công chức, người lao động của cơ quan.

Do thành viên Hội đồng có sự thay đổi nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành tại Quyết định số 291/QĐ-SKHĐT ngày 05/11/2021 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư thay thế Quyết định số 282/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2020.

3.2. Công tác tham mưu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở, bộ phận phụ trách công tác thi đua, khen thưởng

Trong năm 2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu Ban giám đốc thực hiện các nội dung sau:

- Phát động thi đua, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua đối với các cá nhân, tập thể thuộc Sở năm 2021.

- Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.

- Báo cáo công tác thi đua khen thưởng định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các đơn vị có liên quan.

- Tham mưu Ban Giám đốc xem xét, trình khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.

- Tham gia phong trào thi đua với Khối Thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư Khối miền Đông Nam Bộ năm 2021;  Khối Thi đua Quản lý nhà nước - Tham mưu, Tổng hợp năm 2021;

- Theo dõi, hướng dẫn tổ chức Khối Thi đua các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

- Các hoạt động khác liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan.

4. Hoạt động của Hội đồng Xét, công nhận Sáng kiến, Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến

Hội đồng Xét, công nhận sáng kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên được kiện toàn và tổ chức hoạt động theo đúng quy định về hoạt động sáng kiến của tỉnh theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND. Hội đồng Xét, công nhận sáng kiến của Sở có nhiệm vụ xét, báo cáo kết quả trình Giám đốc công nhận sáng kiến trong công tác của công chức, người lao động thuộc Sở.

Đối với Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, thực hiện theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 294/QĐ-SKHĐT ngày 15/11/2021; Cơ cấu Hội đồng gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 8 thành viên; Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến có nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở công nhận mức độ ảnh hưởng của các sáng kiến đã được Hội đồng Xét, công nhận sáng kiến của Sở thông qua, chấp nhận sáng kiến, báo cáo Giám đốc về mức độ ảnh hưởng của sáng kiến để làm cơ sở công nhận sáng kiến của công chức, người lao động thuộc Sở.

Trong năm 2021, Hội đồng Xét, công nhận sáng kiến của Sở đã tham mưu Giám đốc Sở công nhận 14 sáng kiến cấp cơ sở; đề nghị công nhận 05 sáng kiến cấp tỉnh.

5. Việc thông tin, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến (Kế hoạch, văn bản triển khai, tổ chức thực hiện, kết quả)

Thực hiện Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch số 659/KH-SKHĐT ngày 29/3/2021 về Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2021.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để công chức, người lao động có nhận thức sâu sắc về tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

6. Công tác tự kiểm tra về thi đua, khen thưởng

Thực hiện Kế hoạch số 653/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch số 641/KH-SKHĐT ngày 15/3/2021 về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; đồng thời thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra công thi đua, khen thưởng theo đúng quy định (Báo cáo số 429/BC-SKHĐT ngày 24/11/2021 về tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021).        

7. Công tác khen thưởng

7.1 Công tác xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: khen thưởng theo công trạng, khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo chuyên đề

Năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích vận động kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đồng thời Sở cũng đã trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có thành tích đóng góp kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

7.2 Tình hình khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, khen thưởng cho đoàn viên, hội viên, đội viên...

Trong năm 2021, phong trào thi đua của Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được những kết quả như sau:

- Có 06 cá nhân được công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

- Có 40 cá nhân được công nhận Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

- Có 06 tập thể được công nhận Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh: Công nhận 01 tập thể đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 02 cá nhân đạt tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; tặng Bằng khen cho 02 cá nhân, 01 tập thể có 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 05 cá nhân, 03 tập thể có 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhìn chung, việc triển khai phong trào thi đua đã tạo nên động lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, từng tập thể phòng và tập thể Sở, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

7.3. Tổng hợp các danh hiệu, hình thức khen thưởng

Biểu số 01 đính kèm

8. Việc trích lập, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng

Công tác trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng được đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

9. Các mặt công tác khác

- Thực hiện chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở đã triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất kịp thời, đầy đủ theo đề cương.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế xét thi đua, khen thưởng và triển khai đến toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

- Hồ sơ thi đua, khen thưởng hằng năm được cập nhật, lưu trữ bằng bản giấy và tập tin (files).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,754
  • Tháng hiện tại10,333
  • Tổng lượt truy cập833,869
chuyển đổi số
tài liệu xúc tiến đầu tư
văn bản pháp luật
công khai minh bạch
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
tuyên truyền biển đảo
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây