Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc: Ông Kiều Công Minh
ĐT: 0917043722, email: minhkc@tayninh.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm những công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao; những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách Sở.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kế hoạch 5 năm, hàng năm về kinh tế - xã hội, các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; Chương trình hành động, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; theo dõi, chỉ đạo công tác tổng hợp về quy hoạch tỉnh, công tác tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

Công tác nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ làm thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia của tỉnh; tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng quản lý liên quan đến lĩnh vực công tác được UBND tỉnh phân công; tham gia Tổ điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và chương trình hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành, các đơn vị ngoài tỉnh.

Kế hoạch vốn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; vốn trung hạn; tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP; các dự án sử dụng nguồn ODA và các nguồn vốn khác.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Phụ trách công tác cải cách hành chính.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công việc của các Phó Giám đốc và sự phối hợp hoạt động giữa các phòng thuộc Sở.

Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

Phụ trách: Phòng Tổng hợp – Quy hoạch, Thanh tra.

Phụ trách địa bàn: Thành phố Tây Ninh và huyện Tân Biên.

Phó giám đốc: Ông Phạm Lưu Nhạn
ĐT: 0913775424, email: nhanpl@tayninh.gov.vn

Công tác xây dựng cơ bản; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sự dụng nguồn vốn ODA; công tác chuẩn bị đầu tư; phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP; giám sát, đánh giá đầu tư cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Phụ trách: Phòng Quản lý đầu tư công

Phụ trách địa bàn: Thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Phó giám đốc: Ông Đặng Đình Toàn
ĐT: 0909395453, email: toandd@tayninh.gov.vn

Hoạt động đầu tư trong và ngoài nước nước vào địa bàn tỉnh (trừ các dự an đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế); tình hình thực hiện dự án đầu tư từ các nguồn viện trợ phi Chính phủ; danh mục các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước cho từng thời kỳ; công tác xúc tiến đầu tư; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phối hợp Sở Tài chính thực hiện chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.

Quản lý công tác tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định.

Phụ trách: Phòng Hợp tác đầu tư, Văn phòng (trừ công tác tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng)

Phụ trách địa bàn: Huyện Dương Minh Châu và huyện Tân Châu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Kiên Cường
ĐT: 0919069074, email: cuongnk@tayninh.gov.vn

Quản lý kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Giúp Giám đốc theo dõi chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Sở; theo dõi, chỉ đạo công tác hành chính quản trị, công tác ISO của Sở.

Phụ trách công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và công tác pháp chế có liên quan khác.

Phụ trách: Phòng Đăng ký kinh doanh

Phụ trách địa bàn: Thị xã Hòa Thành, huyện Bến Cầu và huyện Châu Thành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

VĂN PHÒNG
Chánh văn Phòng Ông Nguyễn Việt Bình
ĐT: 0918859757, email: binhnv@tayninh.gov.vn
 
Kế toán Bà Lê Ngọc Thanh
ĐT: 0909820214, email: thanhln@tayninh.gov.vn

1. Chức năng

1.1. Tham mưu, đề xuất  Lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt, ban hành.

1.2. Tham mưu tổng hợp các mặt công tác: Công tác cán bộ; quản trị hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ, kinh phí hoạt động, vật tư thiết bị hậu cần phục vụ hoạt động của Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

1.3. Tham mưu, điều phối hoạt động cùng các phòng thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc và theo dõi kết quả thực hiện của chương trình, kế hoạch làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Lãnh đạo Sở thống nhất. Theo dõi kết quả thực hiện chương trình công tác của cơ quan theo chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh; giúp lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, xây dựng và duy trì hệ thống quản trị chất lượng, quản trị thông tin và website của Sở.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các hoạt động chung trong công tác lãnh đạo, điều hành, bảo đảm tính thống nhất, liên tục, hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan; bảo đảm thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc đã được Lãnh đạo Sở thống nhất; theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Sở đã đăng ký thực hiện được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt, ban hành và các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất được giao.

 2.2. Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 2.3. Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Lãnh đạo Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 2.4. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

 2.5. Dự thảo Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

2.6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

2.7. Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

2.9. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

2.10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 2.11. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng của Văn phòng.

2.12. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Trưởng phòng: Bà Phạm Hồng Thắm
Tel: 0919188386, email: thampm@tayninh.gov.vn

1.  Chức năng

Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Nhiệm vụ

          2.1. Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

          2.2. Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập th, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền.

          2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành.

          2.4. Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

          2.5. Xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh.

          2.6. Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

          2.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          2.8. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng của phòng.

          2.9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

          2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH
Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Thu Vân 
ĐT: 0906821976, email: vanntt@tayninh.gov.vn

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quy hoạch tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh.

2. Nhiệm vụ

          2.1. Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân  tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

          2.2. Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định.

          3.3. Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp giao.

          3.4. Hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt.

          3.5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ  thuộc lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          3.6. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng.

          3.7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

3.8. Thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

 
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
Trưởng phòng Bà Trương Nguyễn Hiếu
ĐT: 0946912950, email: hieutn@tayninh.gov.vn

1.  Chức năng

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác bố trí, phân khai vốn cho chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và hằng năm; phân cấp quản lý đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng, lĩnh vực đấu thầu; thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác đấu thầu, các chủ trương đầu tư (bao gồm thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn), thẩm định phê duyệt dự án và giám sát đánh gíá đầu tư các dự án. Tham mưu, thực hiện công tác đấu thầu, thẩm định phê duyệt dự án và giám sát, đánh giá đầu tư các dự án, chương trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

2.  Nhiệm vụ

2.1.  Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư công cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản  phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực; Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Tây Ninh thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và hằng năm sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; xây dựng Quyết định quy định phân cấp quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh; xây dựng Quyết định quy định trách nhiệm thực hiện các dự án đầu tư theo đối tác công tư (PPP); thực hiện các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu thầu dự án đầu tư công; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng Quyết định quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

          2.2. Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

          2.3. Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

          2.4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          2.5. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng của phòng.

2.6. Chủ trì, phi hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; phối hợp thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

2.7. Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh. Phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của các chương trình của phòng được phân công phụ trách.

          2.8. Chủ trì thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công; tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt các chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền.

2.9. Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản tnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ đầu tư.

          2.10. Chủ trì, tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

          2.11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.12. Chủ trì lập kế hoạch và thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định.

2.13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

          2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

PHÒNG THANH TRA
Chánh Thanh tra - Ông Lê Quốc Thuần
ĐT: 0976183796, email: thuanlq@tayninh.gov.vn

  1. Chức năng

            Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành kế hoạch và đầu tư và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

  2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác thanh tra

- Xây dựng kế hoạch thanh tra về công tác kế hoạch và đầu tư trình Lãnh đạo Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở và thanh tra vụ việc khác do Lãnh đạo Sở giao.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra và tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền.

  - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  2.2. Công tác pháp chế:

a) Về công tác xây dựng pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành kế hoạch và đầu tư của Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư Pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành kế hoạch và đầu tư của Sở.

- Phối hợp với các phòng tham mưu Lãnh đạo Sở chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành kế hoạch và đầu tư đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư Pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

b) Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Lãnh đạo Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

c) Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Lãnh đạo Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành kế hoạch và đầu tư của Sở trình Lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành kế hoạch và đầu tư của Sở; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở  định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

đ) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành kế hoạch và đầu tư của Sở trình Lãnh đạo Sở gửi Sở Tư pháp.

e) Về công tác bồi thường của Nhà nước:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

f) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

Chủ trì giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

g) Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành kế hoạch và đầu tư của Sở; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Lãnh đạo Sở;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Sở theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

h) Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế:

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Lãnh đạo Sở khen thưởng hoặc để Lãnh đạo Sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Trưởng phòng Bà Trần Ngọc Nhung
ĐT: 0933687279, email: nhungtn@tayninh.gov.vn

1. Chức năng

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong công tác xúc tiến, thu hút và kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư trong nước và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nằm trên địa bàn ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh. Tham mưu Lãnh đạo Sở cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và khu công nghệ cao).

2. Nhiệm vụ

2.1.  Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư – Thương mại – Du lịch hằng năm và danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

          2.2. Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

          2.3. Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

          2.4. Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          2.5. Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

          2.6.  Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          2.7. Tham mưu Lãnh đạo Sở về thực hiện các chương trình hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố và các đơn vị kinh tế Trung ương.

          2.8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          2.9. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trong phạm vi chức năng của phòng.

2.10. Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay265
  • Tháng hiện tại18,440
  • Tổng lượt truy cập1,114,750
chuyển đổi số
văn bản pháp luật
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây