KẾ HOẠCH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU NĂM 2021

Thứ hai - 10/05/2021 05:35 66 0

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về Giám sát và Đánh giá đầu tư và Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021 như sau:

I.Mục đích:

Nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chương trình, dự án, công tác đấu thầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém về quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh, việc làm sai quy định về quản lý chương trình, dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện.

II. Nội dung công tác giám sát, đánh giá đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công:

1. Theo dõi dự án đầu tư: theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, bao gồm:

- Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và chủ sử dụng theo quy định.

- Tổng hợp tình hình thực hiện lập, trình thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án.

- Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

- Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và kết quả xử lý.

- Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý.

- Việc chấp hành biện pháp xử lý của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và chủ sử dụng.

- Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền.

2. Kiểm tra dự án đầu tư: theo các nội dung quy định tại khoản khoản 2 Điều 16 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, bao gồm:

- Việc chấp hành quy định về: Giám sát và đánh giá đầu tư; lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); đấu thầu; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường.

- Việc quản lý thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

- Tiến độ thực hiện dự án.

- Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng.

- Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng.

3. Kiểm tra công tác đấu thầu: theo các nội dung quy định tại Điều 9 và Điều 15 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 và điểm a Khoản 4 Điều 125 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

* Nội dung giám sát, theo dõi đối với lựa chọn nhà thầu:

- Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Căn cứ pháp lý để lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư, bên mời thầu; việc tuân thủ các mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về hình thức và nội dung;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Về thời gian trong lựa chọn nhà thầu, việc phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ u cầu; thời Điểm đóng thầu, mở thầu; về tiếp nhận hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: Chất lượng báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, việc tuân thủ mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về hình thức và nội dung; nội dung thương thảo hợp đồng;

- Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Chất lượng báo cáo thẩm định, việc tuân thủ mẫu báo cáo thm định kết quả lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về hình thức và nội dung; tính đầy đủ của hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Quá trình hoàn thiện hợp đồng, nội dung hợp đồng ký kết và việc tuân thủ các căn cứ pháp lý trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

* Nội dung kiểm tra:

- Kim tra vic ban hành các văn bn hướng dn, ch đo thc hin công tác đu thu, phân cp trong đu thu;

- Kim tra công tác đào to v đu thu;.

- Kim tra vic cp chng ch đào to v đu thu, chng ch hành ngh hot đng đu thu;

- Kim tra vic xây dng và phê duyt kế hoch la chn nhà thu, h sơ mi quan tâm, h sơ mi sơ tuyn, h sơ mi thu, h sơ yêu cu, kết qu la chn nhà thu;

- Kim tra ni dung hp đng ký kết và vic tuân th các căn c pháp lý trong vic ký kết và thc hin hp đng;

- Kim tra trình t và tiến đ thc hin các gói thu theo kế hoch la chn nhà thu đã duyt;

- Kim tra tình hình thc hin báo cáo v công tác đu thu;

- Kim tra vic trin khai thc hin hot đng kim tra, giám sát, theo dõi v công tác đu thu.

III. Danh mục dự án, thời gian dự kiến kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư năm 2021:

  1. Danh mục dự án, thời gian dự kiến kiểm tra:

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Dự kiến thời gian kiểm tra

1

Cầu An Hòa

BQL ngành giao thông

Tháng 5/2021

2

Đường ĐT. 781 đoạn Phước Tân – Châu Thành

BQL ngành giao thông

Tháng 5/2021

3

Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã  Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh

BQLDA ĐTXD huyện Gò Dầu

Tháng 5/2021

4

Thảm bê tông nhựa đường Nguyễn Lương Bằng

Ban QLDA ĐTXD huyện Hòa Thành

Tháng 6/2021

5

 Đồn biên phòng Tân Hà

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh

Tháng 6/2021

6

Nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế dự phòng

BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh

Tháng 6/2021

7

Trung tâm hỗ trợ bảo trợ xã hội tổng hợp

BQLDA ĐTXD tỉnh

Tháng 6/2021

8

 Đường An Thạnh - Phước Chỉ

Ban QLDA GMS

Tháng 7/2021

9

Kênh tiêu Tân Phú – Tân Hưng

Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT

Tháng 7/2021

10

"Tượng đài chiến thắng Junction

City (giai đoạn 2)"

Sở VHTTDL

Tháng 7/2021

11

Xây dựng nhà ở Trung đội vệ binh/phòng tham mưu

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Tháng 8/2021

12

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Tân Biên

BQLDA ĐTXD huyện Tân Biên

Tháng 8/2021

13

 Nâng cấp đường bao Thị trấn Bến Cầu (đoạn từ gần cầu Đìa Xù đến giáp đường Tiên Thuận 9) - giai đoạn 1

Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu

Tháng 8/2021

14

Đường ĐH.803 (lộ 244)

Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Châu

Tháng 9/2021

          2. Trình tự kiểm tra:

          - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra và Thông báo đến chủ đầu tư chuẩn bị các tài liệu có liên quan để làm việc với Tổ.

          - Tổ kiểm tra tổ chức xem xét hồ sơ tài liệu và khảo sát công trình trong thời gian tối đa 3 ngày/01 công trình.

          - Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, lấy ý kiến chủ đầu tư.

          - Hoàn chỉnh Báo cáo kết quả kiểm tra để Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả kiểm tra.

IV. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

          V. Trách nhiệm của UBND các huyện và thành phố Tây Ninh: Thực hiện đầy đủ các nội dung giám sát công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Điều 15, Điều 16 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, với vai trò là người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công cấp huyện đối với các dự án do mình quyết định đầu tư và các dự án được UBND tỉnh phân cấp quyết định đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện và thành phố Tây Ninh thực hiện đúng theo tinh thần tại Vắn bản số 2939/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 10/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường công tác kiểm tra thực tế, giám sát, đánh giá đầu tư dự án trên địa bàn huyện và thành phố Tây Ninh (Đính kèm).

          VI. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị sử dụng: thực hiện đầy đủ nội dung giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định theo Điều 14 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.

          VII. Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư: các cơ quan có trách nhiệm giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thực hiện đầy đủ nội dung giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại Chương III Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.

VIII. Chế độ, thời hạn và nội dung báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư: các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ về chế độ, thời hạn và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định theo Điều 68 và Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và khoản 25-29, Điều 1 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020.  

          Trên đây là Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư phối hợp thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định.

Trân trọng./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,589
  • Tháng hiện tại10,168
  • Tổng lượt truy cập833,704
chuyển đổi số
tài liệu xúc tiến đầu tư
văn bản pháp luật
công khai minh bạch
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
tuyên truyền biển đảo
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây