Thí điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) qua Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Thứ ba - 11/04/2023 15:45 45 0
Thí điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) qua Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Nhằm đẩy mạnh thực hiện nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến một cách đơn giản, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi và vô cùng hiệu quả vừa đảm bảo tính phục vụ của nền hành chính Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) qua Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ tình hình thực tế về tính đáp ứng của các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp vừa đảm bảo tính phục vụ của nền hành chính Nhà nước (một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính), Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh thông báo một số nội dung sau:

I. Thực hiện thí điểm việc tiếp nhận 100% hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh qua Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (www.dangkykinhdoanh.gov.vn) đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh, không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các thủ tục hành chính sau:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

 

 1.  

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 1.  

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

 1.  

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 1.  

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

 1.  

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

 1.  

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 1.  

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 1.  

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 1.  

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 1.  

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 1.  

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 1.  

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 1.  

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

 1.  

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 1.  

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 1.  

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

 1.  

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

 1.  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế)

 1.  

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 1.  

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 1.  

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 1.  

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 1.  

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 1.  

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

 1.  

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

 1.  

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty

 1.  

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)

 1.  

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

 1.  

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 1.  

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 1.  

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

 1.  

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 1.  

Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 1.  

Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

 1.  

Giải thể doanh nghiệp

 1.  

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 1.  

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 1.  

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 1.  

Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 1.  

Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội

 1.  

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

 1.  

Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 1.  

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

 1.  

Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

 1.  

Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

II. Thời gian và đối tượng áp dụng đối với các thủ tục nêu trên:

1. Thời gian áp dụng

Kể từ ngày 01/5/2023 đến ngày 30/9/2023 không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian nêu trên.

2.  Đối tượng áp dụng

Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh.

Tác giả: qu?n tr?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập3
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm2
 • Hôm nay362
 • Tháng hiện tại2,067
 • Tổng lượt truy cập1,232,215
chuyển đổi số
văn bản pháp luật
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây