Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công đến hết ngày 30/4/2022 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022

Thứ hai - 06/06/2022 05:28 72 0

BÁO CÁO

 Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công đến hết ngày 30/4/2022, phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 180/UBND-KT ngày 21/01/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB định kỳ;

Thực hiện kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh – Dương Văn Thắng tại hội nghị giao ban XDCB quý I năm 2022 tại Thông báo số  2430/TB-VP ngày 13/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh;

Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2022 – nguồn ngân sách địa phương; các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2022 nguồn vốn NSNN;

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công đến hết ngày 30/4/2022 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH – DƯƠNG VĂN THẮNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN XDCB QUÝ I NĂM 2022 (Thông báo số 2430/TB-VP ngày 13/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

1. Về nội dung báo cáo, giải trình làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc giải ngân kế hoạch năm 2021 thấp (đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình chung của cả tỉnh)

Theo Thông báo số 2430/TB-VP ngày 13/4/2022 “các đơn vị chủ đầu tư được giao vốn trong Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả tỉnh có báo cáo giải trình cụ thể; trong đó rà soát, đánh giá công tác triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2021 được giao, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của đơn vị, đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, bài học kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2022 gửi về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20/4/2022.”

Tuy nhiên, đến ngày 16/5/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận được 03/06 báo cáo của đơn vị.

(Đính kèm danh sách chi tiết – Phụ lục DS1)

2. Xây dựng sơ đồ Gantt kế hoạch chi tiết các dự án thực hiện năm 2022

Thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Dương Văn Thắng tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2020 (thông báo số 1473/TB-VP ngày 09/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh); theo đó các chủ đầu tư phải lập kế hoạch tiến độ (sơ đồ Gantt) các mốc thời gian của từng giai đoạn triển khai thực hiện (phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán; lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công dự án – đối với các dự án khởi công mới), cam kết về khối lượng và tỷ lệ giải ngân (của từng dự án và toàn bộ kế hoạch vốn được giao) từng tháng trong năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trước ngày 20/3/2021. Tuy nhiên, đến hết ngày 20/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận được 01 văn bản báo cáo của Ban QLDA ĐTXD huyện Gò Dầu (nội dung báo cáo chưa đảm bảo đầy đủ từng dự án và toàn bộ kế hoạch vốn được giao).

Để đảm bảo thời gian báo cáo cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 626/SKHĐT-QLĐTC ngày 23/3/2022 về việc đôn đốc các chủ đầu tư lập kế hoạch tiến độ (sơ đồ Gantt) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/3/2021. Đến hết thời hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận được báo cáo của Ban Quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm báo cáo chi tiết dự án Tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông - giai đoạn 1 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư).

Theo Thông báo số 2430/TB-VP ngày 13/4/2022 “Đề nghị các đơn vị là chủ đầu tư, các địa phương rà soát lại từng dự án, xây dựng sơ đồ Gantt kế hoạch chi tiết, cụ thể của quý II (đạt 50%) và cả năm (đạt 100%), các mốc thời gian của từng giai đoạn triển khai thực hiện, cam kết về khối lượng và tỷ lệ giải ngân (của từng dự án và toàn bộ kế hoạch vốn được giao) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trước ngày 30/4/2022 để kiểm tra, theo dõi”. Tuy nhiên, đến ngày 16/5/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận được 03/25 báo cáo của đơn vị (trừ BQLNN và Sở NN&PTNT).

(Đính kèm danh sách chi tiết – Phụ lục DS2)

3. Nhận xét, kiến nghị

Các Chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện 02 nội dung nêu trên theo đúng kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại các Hội nghị giao ban XDCB năm 2022. Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, đặc biệt đối với nội dung xây dựng sơ đồ Gantt kế hoạch chi tiết thực hiện dự án được giao kế hoạch vốn năm 2022 vì đây là cơ sở quan trọng để theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án.

  II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSNN NĂM 2022 ĐẾN 30/4/2022

1. Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ giao là 3.577,829 tỷ đồng, bao gồm các nguồn như sau:

Vốn nguồn ngân sách địa phương 2.642,38 tỷ đồng (ngân sách tập trung 536,58 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 500 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 1.550 tỷ đồng; nguồn bội chi NSĐP 55,8 tỷ đồng).

– Vốn ngân sách trung ương 935,449 tỷ đồng, cụ thể:

+ Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực 827,546 tỷ đồng.

+ Vốn nước ngoài (ODA) 107,903 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 4.165,829 tỷ đồng, tăng 588 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao (nguồn thu tiền sử dụng đất tăng 488 tỷ đồng; xổ số kiến thiết tăng 100 tỷ đồng).

2. Tình hình giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Đến ngày 13/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết 100% Kế hoạch đầu tư công năm 2022 – nguồn ngân sách nhà nước.

3. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Đến ngày 30/4/2022, giải ngân 1.035,518 tỷ đồng, đạt 28,94% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 24,94% kế hoạch HĐND tỉnh giao (tăng 38% so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2021 là 750,404 tỷ đồng, đạt 20,1% kế hoạch TTCP giao, đạt 16,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao). Ước giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 là 1.200,871 tỷ đồng, đạt 33,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 28,83% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Cụ thể phân theo nguồn vốn như sau:

Ngân sách địa phương giải ngân 657,856 tỷ đồng, đạt 24,9% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 20,36% KH HĐND tỉnh giao (giảm 4% so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2021 là 685,017 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch TTCP giao, đạt 11,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao). Ước giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 là 765 tỷ đồng, đạt 28,95% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 23,68% KH HĐND tỉnh giao.

Trung ương hỗ trợ (vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực) giải ngân 344,780 tỷ đồng, đạt 41,66% KH (tăng mạnh so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2021 là 35,716 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch). Ước giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 là 415,25 tỷ đồng, đạt 50,18% kế hoạch.

Vốn ODA giải ngân 14,274 tỷ đồng, đạt 13,23% kế hoạch (giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2021 là 29,671 tỷ đồng, đạt 7,3% kế hoạch). Ước giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 là 20,621 tỷ đồng, đạt 19,11% kế hoạch.

(Đính kèm các phụ lục)

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XDCB ĐẾN NGÀY 30/4/2022

1. Những mặt làm được

– Trong 4 tháng đầu năm 2022, đã hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch vốn năm, các nguồn vốn được phân khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai thi công các dự án chuyển tiếp, phân khai chi tiết kế hoạch vốn cũng như tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục để triển khai các dự án mới; Khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả, phê duyệt tổng mức đầu tư thiếu chính xác.

– Đẩy mạnh thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành, nhất là các dự án tồn tại cũ, đến nay, cơ bản hoàn thành quyết toán các công trình tồn tại từ các năm trước.

– Lập kế hoạch làm việc với các đơn vị huyện, thị xã, thành phố để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và trong triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

– Tổ chức quán triệt, hướng dẫn các quy định mới trong đầu tư công: Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn có liên quan để các ngành, các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện đúng quy định. Đồng thời, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.

2. Những mặt hạn chế

  • Giá xăng dầu tăng kéo theo việc tăng mạnh chi phí vận chuyển, ca máy thi công và các loại vật liệu xây dựng (như thép, xi măng, cát, đá, gạch, …), thậm chí ở một số thời điểm, xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn cung đối với mặt hàng xăng dầu, nhựa đường. Điều này tác động trực tiếp tới giá thành xây dựng các công trình, dự án đầu tư công. Hiện nay, các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các nhà thầu để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, tuy nhiên trong thời gian tới có thể xảy ra tình trạng dự án thi công cầm chừng, tạm dừng do tâm lý chờ giá nguyên vật liệu giảm xuống hoặc chờ thương thảo, điều chỉnh lại giá gói thầu dẫn đến việc chậm triển khai thi công. Ngoài ra, các dự án đang chuẩn bị đầu thầu có thể không thu hút được sự quan tâm của nhà thầu do giá gói thầu chưa cập nhật theo giá thị trường, dẫn đến việc chậm triển khai các dự án khởi công mới.

– Công tác đền bù giải phóng mặt bằng mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện và triển khai tích cực, song một số dự án vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh.

– Chế độ báo cáo trong công tác XDCB: còn một số đơn vị chưa thực hiện báo cáo theo quy định, điều này gây khó khăn cho tỉnh trong việc tổng hợp nắm tình hình để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc khi điều hành thực hiện kế hoạch XDCB cũng như xử lý nợ đọng XDCB.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay603
  • Tháng hiện tại11,348
  • Tổng lượt truy cập834,884
chuyển đổi số
tài liệu xúc tiến đầu tư
văn bản pháp luật
công khai minh bạch
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
tuyên truyền biển đảo
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây