Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

Thứ ba - 21/12/2021 22:00 1.396 0

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025


Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, tích cực, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp cần xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong tổ chức phong trào thi đua và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 trong các cấp, các ngành và Nhân dân; tập trung xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng

a) Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 đến các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc triển khai, thực hiện các nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" với nội dung và hình thức phù hợp với mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng báo các tôn giáo…

Căn cứ tình hình thực tế để tổ chức các Hội thi Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại các Khối Thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

2. Phát động, tổ chức, triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, bức phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025"

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đồng thời, tiếp tục triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua đã phát động trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo); phối hợp tham mưu thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do các bộ, ban, ngành, tổ chức Hội, Đoàn thể Trung ương phát động. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham mưu tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, các vùng miền, tầng lớp Nhân dân gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gắn với đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

b) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Thực hiện phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia và tiêu chí đánh giá thi đua. Chống mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thông qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời.

3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt

a) Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được xem là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn 2021 - 2025.

Các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025. Hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc bình xét, công nhận gương điển hình tiên tiến, chú trọng công tác phổ biến, nêu gương, nhân rộng và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương dũng cảm cứu người, cứu tài sản trong thiên tai, dịch bệnh, phòng chống tội phạm; gương người tốt, việc tốt diễn ra hàng ngày trong đời sống xã hội.

b) Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua.

Các cơ quan, hệ thống truyền thông, thông tin từ tỉnh đến cơ sở xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác tuyên truyền. Mở các chuyên trang, chuyên mục, phụ trương, tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, truyền thông số, nền tảng mạng xã hội; sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên, lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở cơ sở, qua các tác phẩm, tiểu phẩm về thi đua, khen thưởng.

c) Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến.

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

a) Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong công tác khen thưởng, nhất là việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị khen thưởng.

b) Phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, gương người tốt, việc tốt; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân. Quan tâm, ưu tiên khen thưởng các tập thể, cá nhân ở vùng biên giới, vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung rà soát, giải quyết và tham mưu tổng kết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến.

c) Chủ động khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh, đóng góp thực hiện công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng, nhất là ở cấp cơ sở

a) Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các Thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các Thành viên để đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Tăng cường phối hợp, hợp tác, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chỉ đạo và vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của cơ quan thi đua, khen thưởng các cấp và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

c) Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cá nhân phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu về công tác thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

d) Nâng cao chất lượng giảng dạy Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

6. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

a) Thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng, gắn với từng cấp, từng ngành và yêu cầu theo từng giai đoạn. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Trung ương. Công khai thủ tục hành chính và có cơ chế giám sát việc thực hiện.

b) Thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trên các phương tiện thông tin truyền thông, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và lưu trữ, tra cứu hồ sơ thi đua, khen thưởng.

7. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung cao độ, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

a) Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua với chủ đề, nội dung phù hợp, thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3689/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân Tây Ninh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19".

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch; thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối, chống phá.

Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo công khai, minh bạch, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác phòng, chống dịch; chủ động, linh hoạt, đề xuất các sáng kiến, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để chia sẻ, học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng.

b) Khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch. Các cấp, các ngành, các địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm quyền và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập thành tích để động viên, khích lệ kịp thời. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn thì xem xét, trình khen thưởng cấp cao hơn, đặc biệt quan tâm khen thưởng, động viên đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch, lực lượng y tế, lực lượng vũ trang, các tập thể, cá nhân ở cấp cơ sở; các tập thể, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo, đề xuất các mô hình, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả do dịch, tham mưu triển khai, thực hiện phong trào thi đua trong công tác phòng, chống dịch.

Kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm. Thực hiện phê hình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tình hình thực tế, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra tại Kế hoạch này .

2. Hằng năm, khi tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cần gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021, kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị và Kế hoạch này.

3. Các Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ động, tích cực chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 trong ngành, lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai, thực hiện tại các Khối Thi đua được phân công phụ trách.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức tuyên truyền sâu rộng, vận động đoàn viên, hội viên, đội viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Tích cực triển khai, thực hiện các Chương trình phối hợp đã ký kết (có danh sách kèm theo) nhằm đảm bảo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

5. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng):

- Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Căn cứ tình hình thực tế, tham mưu Hội đồng chỉ đạo việc tổ chức Hội thi Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại các Khối Thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

- Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kế hoạch học tập kinh nghiệm với các địa phương ngoài tỉnh nhằm trao đổi, nâng cao năng lực chỉ đạo và vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của cơ quan thi đua, khen thưởng các cấp và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp chủ động triển khai, thực hiện./.

CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Kèm theo Kế hoạch số……./KH-HĐTĐ ngày……tháng 10 năm 2021 của

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh)

1. Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới"giai đoạn 2021 - 2025.

2. Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025.

3. Kế hoạch số 1773/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025.

4. Kế hoạch số 683/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua "Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em" giai đoạn 2021 - 2025.

5. Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

6. Kế hoạch số 1784/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây gây rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

7. Kế hoạch số 1785/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

8. Kế hoạch số 1786/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình Quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

9. Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2025.

10. Kế hoạch số 2316/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua "Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển" giai đoạn 2021 - 2025.

11. Kế hoạch số 1560/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

12. Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025.

13. Công văn số 3543/UBND-NC ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

14. Kế hoạch số 2280/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.


CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Kèm theo Kế hoạch số……./KH-HĐTĐ ngày……tháng 10 năm 2021 của

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh) 


1. Chương trình phối hợp số 75/CTPH-TĐTN-BTĐKT ngày 11/5/2021 giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Ban Thi đua  - Khen thưởng về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025.

2. Chương trình phối hợp số 15/CTPH-LHPN-BTĐ ngày 25/10/2019 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Thi đua  - Khen thưởng về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2019 - 2023.

3. Chương trình phối hợp số 04-CTPH/HNDT-BTĐKT ngày 11/7/2019 giữa Hội Nông dân tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2019 - 2023.

4. Chương trình phối hợp số 01/CTPH-LĐLĐ-BTĐ ngày 23/8/2019 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2019 - 2023.

5. Chương trình phối hợp số 226/CTPH-LMHTX-BTĐ ngày 02/6/2017 giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng về phát huy vai trò của công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2017 - 2022.  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay1,078
  • Tháng hiện tại3,573
  • Tổng lượt truy cập1,464,948
chuyển đổi số
văn bản pháp luật
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây