SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

http://sokhdt.tayninh.gov.vn


Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021

PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp, hướng dẫn các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện tuân thủ, đầy đủ các quy định của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và các Thông tư hướng dẫn có liên quan, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện, có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng công trình cũng như rút ngắn thời gian thi công, đồng thời bên mời thầu cũng thể hiện được trách nhiệm, vai trò của mình trong việc lựa chọn nhà thầu.

Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên bao gồm cả qua mạng và không qua mạng năm 2021 như sau:

1.1. Các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2021 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (Khoản 1 (trừ Điểm d và trừ các Điểm đ, e, g trong trường hợp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên), Khoản 2, Khoản 4 Điều 1)

Trong năm 2021 đã thực hiện 4.333 gói thầu với tổng giá gói thầu 4.933.619 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 4.804.413 triệu đồng, tiết kiệm 129.188 triệu đồng, tương đương tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,61% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 5,6%). Trong đó:

1.1.1. Chia theo lĩnh vực đấu thầu:

- Phi tư vấn:

+ Không qua mạng 390 gói, tổng giá gói thầu 3.617 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 3.498 triệu đồng, tiết kiệm 119 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 3,29% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 11,1%);

+ Qua mạng 03 gói, tổng giá gói thầu 3.895 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 872 triệu đồng, tiết kiệm 3.023 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 77,61% (năm 2020 không có) .

- Tư vấn:

+ Không qua mạng 2.749 gói, tổng giá gói thầu 229.755 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 226.300 triệu đồng, tiết kiệm 3.455 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 1,5% (Năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 3,7%);

+ Qua mạng 29 gói tổng giá gói thầu 68.836 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 61.233 triệu đồng, tiết kiệm 7.603 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 11,05% (Năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 22,1%).

- Mua sắm hàng hoá:

+ Không qua mạng 54 gói, tổng giá gói thầu 18.030 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 17.778 triệu đồng, tiết kiệm 252 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 1,4% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 1,2%);

+ Qua mạng 42 gói, tổng giá gói thầu 148.842 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 140.029 triệu đồng, tiết kiệm 8.813 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 5,92% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 1,6%);

- Xây lắp:

+ Không qua mạng 351 gói, tổng giá gói thầu 769.217 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 760.115 triệu đồng, tiết kiệm 9.102 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 1,18% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,8%).

+ Qua mạng 482 gói, tổng giá gói thầu 3.611.246 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 3.516.185 triệu đồng, tiết kiệm 95.061 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,63% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 8%);

- Hỗn hợp: 233 gói (không qua mạng), tổng giá gói thầu 80.181 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 78.421 triệu đồng, tiết kiệm 1.760 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,2% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 1,6%).

1.1.2. Chia theo hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Rộng rãi:

+ Không qua mạng 15 gói, tổng giá gói thầu 636.517 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 629.317 triệu đồng, tiết kiệm 7.200 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 1,13% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,4%);

+ Qua mạng 373 gói, tổng giá gói thầu 3.402.848 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 3.305.821 triệu đồng, tiết kiệm 97.027 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,85% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 8%);

- Hạn chế: Không có;

- Chỉ định thầu (trong nước) 3.362 gói, tổng giá gói thầu 446.330 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 438.866 triệu đồng, tiết kiệm 7.464 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 1,67% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 4,2%).

- Chào hàng cạnh tranh 183 gói (qua mạng), tổng giá gói thầu 429.971 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 412.498 triệu đồng, tiết kiệm 17.473 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 4,06% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 9,2%);

- Mua sắm trực tiếp: không có;

- Tự thực hiện 400 gói, tổng giá gói thầu 17.953 triệu đồng, tổng dự toán thực hiện 17.929 triệu đồng, tiết kiệm 24 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm bình quân 0,1% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 0,5%);

- Mua sắm đặc biệt: Không có;

- Tham gia thực hiện của cộng đồng: Không có.

1.1.3. Chia theo phân loại dự án:

- Dự án nhóm A 15 gói thầu, gồm: phi tư vấn 1 gói, tư vấn 11 gói, xây lắp 3 gói với tổng giá các gói thầu là 542.916 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 527.455 triệu đồng, tiết kiệm 15.461 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,8% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu 0%);

- Dự án nhóm B 63 gói thầu, gồm: phi tư vấn 4 gói, tư vấn 45 gói, xây lắp14 gói với tổng giá các gói thầu là 1.535.099 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 1.503.381 triệu đồng, tiết kiệm 31.718 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 2,06% ( năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 11,4%);

- Dự án nhóm C 4.255 gói thầu gồm: phi tư vấn 388 gói, tư vấn 2.722 gói (qua mạng 9 gói), mua sắm hàng hoá 96 gói (qua mạng 42 gói), xây lắp 816 gói (qua mạng 474 gói), hỗn hợp 233 gói với tổng giá trị các gói thầu 2.850.706 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 2.768.995 triệu đồng, tiết kiệm 81.711 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,8% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 4,5%).

(Chi tiết biểu 2.1 đính kèm)

1.2. Các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên năm 2021 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (Điều 1 Khoản 1 Điểm d và các Điểm đ, e, g)

Trong năm 2021 đã thực hiện 134 gói thầu với tổng giá các gói thầu 259.750 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 256.106 triệu đồng, tiết kiệm được 3.644 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 1,4% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,8%). Trong đó:

1.2.1. Chia theo lĩnh vực đấu thầu:

- Phi tư vấn:

+ Không qua mạng 22 gói, tổng giá gói thầu 2.647 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 2.647 triệu đồng, tiết kiệm 0 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 0% (năm 2020 tỷ lệ giảm 0%);

+ Qua mạng 12 gói, tổng giá gói thầu 35.016 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 33.519 triệu đồng, tiết kiệm 1.497 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 4,27% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 0,4%).

- Tư vấn:

+ Không qua mạng 23 gói tổng giá gói thầu 697 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 697 triệu đồng, tiết kiệm 0 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 0% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 9,2%);

+ Qua mạng 1 gói tổng giá gói thầu 814 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 798 triệu đồng, tiết kiệm 16 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 1,96% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 0,1%).

- Mua sắm hàng hoá:

+ Không qua mạng 49 gói, tổng giá các gói thầu 188.370 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 188.348 triệu đồng, tiết kiệm 22 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu không đáng kể (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu là 0%);

+ Qua mạng 25 gói, tổng giá các gói thầu 32.042 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 29.940 triệu đồng, tiết kiệm 2.102 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 6,56% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 4,3%).

- Xây lắp:

+ Không qua mạng 0 gói;

+ Qua mạng 2 gói, tổng giá các gói thầu 164 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 157 triệu đồng, tiết kiệm 7 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 4,26% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 0%).

1.2.2. Chia theo hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Rộng rãi:

+ Không qua mạng 0 gói;

+ Qua mạng 12 gói, tổng giá các gói thầu 45.836 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 42.709 triệu đồng, tiết kiệm 3.127 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 6,82% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 0,5%).

- Hạn chế: Không có;

- Chỉ định thầu 81 gói, tổng giá các gói thầu 189.524 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 189.502 triệu đồng, tiết kiệm 22 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu không đáng kể (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu 0,6%);

- Chào hàng cạnh tranh:

+ Qua mạng 28 gói, tổng giá trị các gói thầu 22.200 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 21.705 triệu đồng, tiết kiệm 495 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu bình quân 2,22% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu bình quân 4,3%);

+ Không qua mạng 01 gói với giá gói thầu 149 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 149 triệu đồng, tiết kiệm 0 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 0%.

- Mua sắm trực tiếp 02 gói (không qua mạng) với tổng giá gói thầu 370 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 370 triệu đồng, tiết kiệm 0 đồng, tỷ lệ giảm thầu 0%.

- Tự thực hiện: Không có;

- Mua sắm đặc biệt 10 gói (không qua mạng) với tổng giá các gói thầu 1.671 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 1.671 triệu đồng, tiết kiệm 0 đồng, tỷ lệ giảm thầu 0%.

- Tham gia thực hiện của cộng đồng: Không có.

(Chi tiết biểu 2.2 đính kèm)

1.3. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ năm 2021 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không thực hiện lựa chọn gói thầu nào sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.

(Chi tiết biểu 2.3 đính kèm)

Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA: Không có.

2. Việc chỉ đạo, điều  hành về công tác đấu thầu

Trong năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành các Văn bản: số 1657/UBND-KT ngày 28/5/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, số 1857/UBND-KT ngày 11/6/2021 về việc rút kinh nghiệm trong công tác đấu thầu thực hiện dự án, số 4956/UBND-KT ngày 28/12/2021 về việc hướng dẫn xử lý chung đối với các trường hợp chủ đầu tư đề nghị giao cho các nhà thầu thi công thực hiện tiếp khối lượng, hạng mục bổ sung, số 4973/UBND-KGVX ngày 29/12/2021 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị y tế. Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nên có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng công trình cũng như rút ngắn thời gian thi công, đồng thời bên mời thầu cũng thể hiện được trách nhiệm, vai trò của mình trong việc lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phân công đồng chí Phạm Lưu Nhạn – Phó Giám đốc Sở là lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại khoản 13 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

3. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu (Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư, Chỉ thị về đấu thầu), cụ thể:

- Ngay sau khi nhận được các Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời có văn bản gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai đến các đơn vị, cá nhân có liên quan, đồng thời chủ trì phối hợp triển khai thực hiện.

- Phổ biến, quán triệt kịp thời các vướng mắc tại các cuộc họp giao ban XDCB hàng tháng của tỉnh;

- Trực tiếp giải đáp các thắc mắc qua điện thoại, bằng hình thức văn bản,…

- Hướng dẫn thủ tục đấu thầu cho chủ đầu tư lồng ghép vào công tác kiểm tra báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, qua làm việc với các đơn vị.

4. Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

    1. Kết quả thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020, thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC. Do đó, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng (kể cả không qua mạng), các chủ đầu tư đã thực hiện việc cung cấp và đăng thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo gia hạn/đính chính/điều chỉnh, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, danh sách ngắn bên mời thầu trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

Thông tin về đấu thầu được quản lý đầy đủ, thống nhất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tạo điều kiện cho các nhà thầu tra cứu, tiếp cận thông tin đấu thầu dễ dàng, kịp thời, đáng tin cậy và được công nhận giá trị pháp lý. Đặc biệt Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn yêu cầu đăng tải hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với cả những gói thầu không áp dụng đấu thầu qua mạng, qua đó giúp hạn chế tình trạng tiêu cực trong đấu thầu.

    1. Kết quả thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng

Qua thống kê, số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2021 tăng mạnh so với năm 2020. Tính đến hết năm 2021, có 596 gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng với tổng giá các gói thầu 3.900.855 triệu đồng, giá trị trúng thầu khoảng 3.782.733 triệu đồng, tiết kiệm 118.122 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm bình quân đạt 3%. So với năm 2020, số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2021 tăng 47,5% (596/404 gói thầu), tỷ lệ tiết kiệm giảm so với năm 2020 (3%/4,9%). Như vậy, xét về số lượng, số gói thầu đấu thầu qua mạng đạt 97,38% tổng số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh (596/612 gói thầu), về giá trị đạt 85,96% (3.900.855/4.537.521triệu đồng) tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, vượt chỉ tiêu số lượng và giá trị theo yêu cầu tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT (70% số lượng và 35% giá trị). Cụ thể như sau:

      1. Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2021 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (Khoản 1 (trừ Điểm d và trừ các Điểm đ, e, g trong trường hợp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên), Khoản 2, Khoản 4 Điều 1)

Trong năm 2021 số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng đạt 556 gói, tổng giá gói thầu khoảng 3.832.819 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu 3.718.319 triệu đồng, tiết kiệm 114.500 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,9% (năm 2020 tỷ lệ tiết kiệm 6,9%), cụ thể:

- Phi tư vấn: 03 gói, tổng giá gói thầu 3.895 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 872 triệu đồng, tiết kiệm 3.023 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 77,61% (năm 2020 tỷ lệ tiết kiệm không có).

- Tư vấn: 29 gói, tổng giá gói thầu 68.836 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 61.233 triệu đồng, tiết kiệm 7.603 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 11,04% (năm 2020 tỷ lệ tiết kiệm 22,1%).

- Mua sắm hàng hoá: 42 gói, tổng giá gói thầu 148.842 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 140.029 triệu đồng, tiết kiệm 8.813 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 5,9% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu là 1,6%);

- Xây lắp: 482 gói, tổng giá gói thầu 3.611.246 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 3.516.185 triệu đồng, tiết kiệm 95.061triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 2,63% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu là 8%);

- Hỗn hợp: không có.

      1. Đối với các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên năm 2021 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (Điều 1 Khoản 1 Điểm d và các Điểm đ, e, g):

Trong năm 2021 đã thực hiện 40 gói thầu với tổng giá gói thầu là 68.036 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 64.414 triệu đồng, tiết kiệm được 3.622 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu là 5,3% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu là 3,6%), cụ thể:

- Phi tư vấn: 12 gói tổng giá gói thầu 35.016 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 33.519 triệu đồng, tiết kiệm 1.497 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 4,27% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu 0,4%).

- Tư vấn: 1 gói tổng giá gói thầu 814 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 798 triệu đồng, tiết kiệm 16 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 1,96% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu 0,8%).

-  Mua sắm hàng hoá: 25 gói, tổng giá gói thầu 32.042 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 29.940 triệu đồng, tiết kiệm 2.102 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu là 6,5% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu 4,3%).

- Xây lắp:  02 gói, tổng giá gói thầu là 164 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 157 triệu đồng, tiết kiệm 7 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 4,26% (năm 2020 tỷ lệ giảm thầu 0%).

Tóm lại, trong năm 2021, bên cạnh những đơn vị tích cực thực hiện đấu thầu qua mạng, đáp ứng chỉ tiêu theo lộ trình quy định, còn một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện tốt. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm để công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng lộ trình quy định.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu

- Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị thực hiện giãn cách xã hội nên công tác thanh tra, kiểm tra nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu tại tỉnh Tây Ninh cũng tạm hoãn để các đơn vị tập trung vào công tác phòng chống dịch. Theo phân cấp của UBND tỉnh Tây Ninh, với chức năng là đơn vị quản lý nhà nước về công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 02 cuộc thanh tra và 01 cuộc kiểm tra, cụ thể:

+ Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển và công tác đấu thầu năm 2020 - 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu (Kết luận số 2612/KL-SKHĐT ngày 16/9/2021).

+ Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển và công tác đấu thầu năm 2020 - 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu (Kết luận số 3112/KL-SKHĐT ngày 01/11/2021).

+ Kiểm tra công tác đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Dương Minh Châu theo Quyết định số 240/QĐ-SKHĐT ngày 30/9/2021 (Kết luận số 3221/KL-SKHĐT ngày 10/11/2021).

- Các vấn đề chính được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra như sau:

+ Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trễ so với thời gian quy định (theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT).

+ Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm theo quy định tại Mẫu số 2. Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015.

+ Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu muộn hơn so với quy định (theo quy định tại Khỏa 1 Điều 8 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT).

+ Việc thực hiện quy định về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chưa đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015.

+ Đơn vị tư vấn mời thầu đưa ra tiêu chuẩn về nhân sự không phù hợp quy định tại điểm a Khoản 5 Mục I Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Việc thực hiện về đánh giá, thẩm định hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Đơn vị tư vấn mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu còn một số thiếu sót chưa đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ mời thầu được duyệt; Cơ quan thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình thẩm định hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu còn một số thiếu sót chưa đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ mời thầu được duyệt.

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

- Về đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu:  Nhằm đảm bảo đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định, các đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh đã cử cán bộ đi học và thi để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Theo đó, hiện có 233 cán bộ, chuyên gia làm công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh được cấp chứng chỉ hành nghề về đấu thầu và hơn 285 cán bộ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng về đấu thầu.

- Số lượng các khóa đào tạo về đấu thầu (cơ bản, nâng cao, đấu thầu qua mạng, theo chuyên đề...): Do tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức phức tạp, nên trong năm 2021 UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức tập huấn bồi dưỡng, đào tạo về đấu thầu (bao gồm hình thức bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến).

7. Giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm

- Trong năm qua, công tác giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm tiếp tục được triển khai theo quy định. Theo phân cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 02 đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu và 01 đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. Căn cứ vào quy định tại Điều 91 và khoản 1, 2 Điều 92 Luật Đấu thầu năm 2013, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời có văn bản giải quyết, hướng dẫn hoặc chuyển đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

- Việc xử lý vi phạm trong đấu thầu: Không có.

+ Đối với tổ chức: Không có.

+ Đối với cá nhân có hành vi vi phạm: Không có,

+ Đối với tập thể: Không có.

8. Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các dự án/gói thầu:

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không có nhà thầu nước ngoài nào trúng thầu thầu tại các dự án/gói thầu.

9. Tình hình triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công tác ngăn ngừa, xử lý các hành vi tiêu cực trong đấu thầu.

Trong năm 2021, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo, triển khai, tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của 03 Chỉ thị nêu trên đến các chủ đầu tư, bên mời thầu, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, tiêu cực trong công tác đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các kết quả chủ yếu đạt được như sau:

- Tỷ lệ các gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng tiếp tục tăng mạnh cả về số lượng và giá trị.

- Tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu. Tại một số đơn vị, các thông tin trong đấu thầu được đăng tải kịp thời, công khai đồng thời trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và cổng thông tin riêng của tỉnh, đảm bảo sự thu hút được sự tham gia rộng rãi của các nhà thầu.

- Hỗ trợ, đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu dùng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.

- Phần lớn các kiến nghị, khiếu nại trong đấu thầu tại đơn vị đều được giải quyết dứt điểm, không để tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài.

          Nhờ việc quán triệt và triển khai quyết liệt, nội dung của các Chỉ thị đã đi vào cuộc sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, gói thầu, bảo đảm tính cạnh tranh, chất lượng, hiệu quả.

10. Tình hình triển khai thực thi Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA trong công tác lựa chọn nhà thầu

Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh không có gói thầu nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA nên tỉnh không triển khai theo các Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây